دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، مهر و آبان 1384، صفحه 1-81