تعیین نقطه کارکرد چاههای نفتی با استفاده از مدل سازی حرکت سیال در مخزن و چاه

چکیده

پیشگویی رابطه بین دبی جریان چاه و افت فشار مخزن برای بهینه سازی تولید پیوسته از مخزن، بسیار حائز اهمیت است. مدل عملکرد جریان ورودی یا (IPR) برای این منظور به کار گرفته   می شود. این مدل بررسی شرایط مختلف عملیاتی مانند تعیین روند تولید بهینه، طراحی تجهیزات تولید و سیستم های بالا آورنده مصنوعی و ... را امکان پذیر می سازد. چنانچه مدل IPR با به کارگیری روش "آنالیز گره"، با مدل چاه یا مدل عملکرد جریان خروجی ترکیب شود، شرایط تجزیه و تحلیل دبی تولیدی چاه را برای دست یابی به عملکرد بهینه فراهم خواهد کرد. در این کار مدل IPR ارائه شده توسط Vogel برای پیشگویی عملکرد جریان ورودی و مدل جریان دو فازی   Aziz-Govier-Fogarasi، برای پیشگویی عملکرد جریان خروجی به کار می روند. ترکیب این دو منحنی، دبی تولیدی یا نقطه کارکرد چاه را مشخص می کند. مقایسه نتایج پیشگویی شده با نتایج به دست آمده از نرم افزار ECLLIPSE-VFPi نشان می دهد که مدل ارائه شده از دقت بسیار خوبی برخوردار است

عنوان مقاله [English]

Determination of Operating Point of Oil Wells by Fluid Flow Modeling Through Reservoir and Well

چکیده [English]

Predicting the relationship between the flow rate and the pressure drop performance in the reservoir is very important for continuous production optimization in the field. An inflow performance relationship (IPR) model is typically used for this task. IPR models allow us to consider various operating conditions; determine the optimum production scheme, and design production equipment and artificial lift systems. IPR modeling (inflow) can be combined with tubing analysis (outflow) using "nodal analysis"   techniques   which  allow us   to monitor   well  flow   rate  and  to  choose  the proper remedial treatment options to restore optimum well performance. In this work we use Vogel-type correlation for predicting Inflow Performance and Aziz-Govier-Fogarasi two phase flow relationship to predict Outflow Performance. Combination of an Inflow and Outflow (a curve reflecting the tubing performance) curves identifies an operating point of wells. Comparison of predicting results and results obtained from ECLLIPSE-VFPi software indicates a good ability of proposed model.

 
                      

 
[1] T.E.W Nind “Hydrocarbon reservoir and well performance” London, New York Hall, 1989
[2] B.C Craft, M.F Hawkins “Petroleum reservoir engineering”, 1th edition 1959
[3] Evinger, H. H. and Muskat, M.: “Calculation of Theoretical Productivity Factor”,
      Trans., AIME, 1942, 146, 126-139.
[4] Vogel, J. (1968). Inflow Performance Relationships for Solution Gas-Drive Wells. JPT            January, pp 83–92.
[5] A.M. Cheng: “Inflow Performance Relationships for Solution-Gas-Drive”, SPE
      paper 20720, presented at the 65th Annual Technical Conference and Exhibition of the             Society of Petroleum Engineerings held in New Orleans, LA, September 23-26, 1990.
[6] Albertus Retnanto and Michael J. Economides: “Inflow Performance Relationships of             Horizontal and Multibranched Wells in a Solution-Gas-Drive Reservoir”, SPE paper
      50659, presented at the SPE European Petroleum Conference held in The Hague, The
      Netherlands, October 20-22, 1998.
[7] C.S. Kabir: “Inflow Performance of Slanted and Horizontal Wells in solution-Gas-Drive         Reservoirs”, SPE paper 24056, presented at the SPE Western Regional Meeting of the             Society of Petroleum Engineers held in Bakersfield, CA, March 30- April 1, 1992.
[8] S.V. Plahn, R.A. Startzman, and R.A. Wattenbarger: “A Method for Predicting
      Horizontal Well Performance in Solution-Gas-Drive”, SPE paper 16201, presented at the
     SPE Production Operations Symposium held in Oklahoma City, Oklahoma, March 8-10,
     1997.
[9] H. Bendakhila and K. Aziz: “Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive          Horizontal Well”, SPE paper 19823, presented at the 64th Annual Technical Conference
     and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers held in San Antonio, TX, October
     8-11,1989.
[10] Fetkovich, M.J.: “The Isochronal Testing of Oil Wells”, SPE 4529, 1972.
[11] J.P. Brill and H.D. Beggs “Two phase flow in pipes”, The University of Tulsa, 6th edition,       1998.
[12] K.Aziz, G. Govier, M. Fogarasi “Pressure drop in wells producing oil and  gas J.Cdn. Pet.        Tech (1972) 38-48.
[13] A.Rashid Hasan and C.Shah Kabir,”A new model for two phase oil/water flow”, SPE
       Prod.Eng., May, 1990,193.
[14] A.Hasan, C.S.Kabir “Predicting multiphase flow behavior in deviated well” SPE
       Prod.Eng.,1998, 474-482.
[15] J.Ternyik “Virtual Measurement in pipes, part 1: Flowing bottom hole pressure under  
        multi-phase flow an d inclined wellbore conditions”, SPE 30975, 1995.
[16] J.Ternyik “Virtual Measurement in pipes, part 2: Liquid holdup and flow pattern                   correlations”, SPE 30976, 1995.
[17] V.R. Penmatcha et al. “Effects of pressure drop in horizontal wells and optimum well
        ngth”, SPE 37494, 1997.