اتوکسیلاسیون اسیدهای چرب و کاربرد آنها در تهیه بسته های امولسیفایری

چکیده

اسیدهای چرب اتوکسیله یا استرهای مشتق از اسیدهای چرب و پلی اتیلن گلیکول ، بسته به نوع گلیکول و ویژگیهای فعالیت سطحی در طیف گسترده ای قابل ساخت و تولید بوده و دارای کاربرد می باشند که تحت عناوین فرموله شده تجارتی شناخته شده اند.اسیدهای چرب به کارگرفته شده در ساخت این ترکیبات فعال سطحی غیر یونی، اسیدهای چرب به دست آمده از هیدرولیز چربیها و روغنها بوده و فرآورده نهایی مخرب محیط زیست نمی باشد.دراین پژوهش، به کارگیری اسیدهای چرب اتوکسیله (سنتز آزمایشگاهی- تولیدی) در تهیه بسته امولسیفایر پایه روغنی با کاربرد مختلف مد نظر است. با توجه به لزوم حل پذیری این پایه امولسیفایری در روغن به کار رفته (بسته به نوع روغن) استر سنتزی باید دارای توازن آبدوست - چربی دوست (HLB) مطلوب بوده و از طرفی با افزایش اجزای فعال سطحی مناسب ضرورت تشکیل امولسیون پایدار در آب سخت تامین شود.
 
 

عنوان مقاله [English]

Ethoxylation of Fatty Acids and Their Applications in Preparation of Emulsifier Package

چکیده [English]

Ethoxylated fatty acids or polyoxyethylene esters of fatty acids possess surface active characteristic depending on ethoxylation degree (glycol type used).They have a wide range of applications and are known by formulated trade names.Fatty acids used as starting materials are obtained by the hydrolysis of fats and oils and thus the final products are fully biodegradable.The objective of this investigation is the use of these compounds (lab scale synthesis-mass production) in the preparation of oil-based emulsifier packages with various applications. Considering the necessity of oil solubility of these compounds, the synthetic esters must have the appropriate HLB.On the other hand, by adding the appropriate ethoxylated surface active  component, a stable emulsion in hard water needs to be formed in the preparation of emulsifier packages.

[1]W. B. Satkowski and W. B. Bennet, Soap Chem. Specialties, 33 (7), 37 (1957).
[2]Montsanto Company, unpublished data, 1958-1962.
[3]STEROX CD, Technical Bulletin I-129, Monsanto Co., St. Louis, Mo. (1958).
[4]J. D. Malkemus, US Pat. 2,910,490, Process for preparing glycol monoesters of  organic carboxylic acids             (1959).             
[5]D. E. Anderson and W. F. Wegst, US Pat. 2,689,225, Detergent  compositions (1954).
[6]Etho-Chemicals, Technical Bulletin, Armour& Co., Armour Chemicals Division, 1955. 
[7 ]J. C. Wiedow, US.Pat. 2,893,913, Wetting and dispersing agents containing a water-soluble  lignosulfonic
      acid salt (1959).
[8]H. C. Raths, A. Behler, N. Milstein, US Pat. 5,936,107, Process for the production of fatty acid  
      polyethylene glycol esters (1999).
[9]A. D .Godwin, US Pat. 4,722,811, Process for preparing glycol monoesters (1988).
[10]H. Baumann, E.Sung, W.Umbach, US Pat. 3,884,946, Process for the production of  alkylene glycol
       monoesters (1975).
[11]without inventor, GB Pat. 1,504,373, PROCESS FOR THE MANUFACTURE OF POLYGLYCOL
       FATTY ACID MONOESTERS AND DIESTERS (1978).
[12]A. R. Macrae, US Pat. 4,956,286, Process for the preparation of esters (1990).
[13]M. Mittelbach, H. Gossler,W. Hammer, M.Koncar, US Pat. 2003004363, Method for  preparing fatty acid           alkyl esters (2003).
[14]W. Christopher, S. J. Dorrian, A. Devonshire, WO Pat. 03066873, ESTERASES WITH LIPASE
       ACTIVITY (2002).
[15]G. Tischbirek, Proc. Intern. Congr. Surface Activity, 3rd Cologne, Germany, I ,126(1960).