دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، آذر و دی 1383، صفحه 1-70