بررسی علل شکست محور کمپرسورهای نوع Screw

چکیده

برای تولید هوای فشرده در پالایشگاه ها عموما از کمپرسورهای نوع Screw استفاده می شود. با توجه به مشکلات و از کارافتادگی های متعدد رخ داده برای این کمپرسورها و قیمت بسیار زیاد آنها، در این تحقیق علل ازکارافتادگی یکی از این کمپرسورها،‌ مورد بررسی قرار گرفت. در این رویداد، روتور ماده کمپرسور، پس از مدت حدود 603 ساعت سرویس دهی دچار شکست شد. این روتورها برای بررسی علت اصلی شکستگی مورد مطالعات متالورژیکی قرار گرفت و مشخص شد که پدیده ای که باعث بروز شکست شده است ، پدیده خستگی در اثر  اشکال در سیستم خنک کننده بدنه کمپرسور بوده که بر اثر آن، افزایش دما صورت گرفته و دو روتور نر و ماده با یکدیگر درگیر شده و در نتیجه پدیده خستگی اتفاق افتاده است .

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Fracture Causes of the Screw Compressors Shaft

چکیده [English]

Screw compressors are used to produce the compressed air in the refineries. Because of the frequent failures and high prices of these compressors, this research was done to determine the failure causes in one of these compressors. In this study and after about 603 working hours , female rotor compressor had been fractured. Metallurgical and other experiments showed that the defect in cooling water system caused increasing thetemperature and touching and striking two male and female rotors with each other. Then the fatigue phenomenon and finally the fracture of the female rotor happened.
 
 

 
[1].H.P. Bloch and F.K. Geitner, Machinery Failure Analysis and Troubleshoting , Second Ed. ,  Gulf Publishing      Co., PP.645, 1994.
[2]. Failure Analysis and Prevention , Vol. 11, ASM Handbook , ASM, PP.628,2002.
[3]. C.R.Brooks and A. Choudhury, Metallurgical Failure Analysis , Mc Graw-Hill, PP.238, 1993.
[4].R.M.Pelloux and A.S. Warren , Fatigue Striations and Failure Analysis, International Conference and
      Exhibits on Failure Analysis, 8-11, Canada, PP. 45-49 ,July 1991.
[5].R.W.Hertzberg,Deformation and Fracture Mechancics of Engineering Materials , John Wiley and Sons Inc,         1996.     
[6]. G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy , Second Ed. , Mc Graw- Hill, PP.447-448 ,1976.
[7]. H.E. Boyer, Atlas of Fatigue Curves, Second Printing , ASM ,PP.73 ,1986.
[8]. Properties and Selection of Metals , Vol 1, Metals Handbook , 8th  Ed ., ASM, PP-447 ,1961.
[9]. R.E.Peterson, Fatigue of Metals in Engineering and Design , Sec. Ed , ASTM , PP-447 ,1963.