بررسی تجربی اثر نوع حلال بر راندمان استخراج آسفالتین از باقیمانده های سنگین پالایشگاهی

چکیده

قوانین زیست محیطی و بحران انرژی در سالهای دهه 1970، کشورهای تولیدکننده فرآورده‌های نفتی را به بهبود کیفیت باقیمانده های سنگین پالایشگاهی ملزم ساخت. ایارن نیز با توجه به حجم زیاد باقیمانده های سنگین، واحدهای بهبود کیفیت این فرآورده ها را توسعه داد. از فرایندهای رایج بهبود کیفیت، فرایندهای کاتالیستی هستند اما به دلیل وجود آسفالتین، فلزات سنگین، گوگرد و نیتروژن، لازم است که میزان این ترکیبات به حد قابل قبولی کاهش یابد. یکی از فرایندهای حذف آسفالتین، فریاند استخراج با حلال های مایع است. در این تحقیق، ضمن اشاره به فرایندهای مختلف بهبود کیفیت، استخراج آسفالتین از باقیمانده های برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های اراک و تهران با حلال های مایع از جمله پنتن، هپتان و حلال (Light straight Run LSRG, Gasoline)، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور حلال های مایع فوق الذکر در فرآیند استخراج آسفالتین در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوتی به کار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که پنتان و هپتان در مقایسه با پروپان از نظر بازده تولید روغن عاری از آسفالتین، حلال های مناسبی هستند. لذا DAO (De Asphalted oil ) به دست آمده از حلال های پنتان و هپتان از نظر کمی مطلوب تر هستند.

عنوان مقاله [English]

Study and Comparsion of Solvent Type Effect on Refiner Vacuum Bottom Deasphalting

چکیده [English]

 
In the 1970 S, regulations in some counries forced usersof heavy residue to limit pollutant emissions at industrial sites, also forced producers to Up grade their heavy products for export and domestic use. For this reason iran as a producer, exporter and consumer has to develop mew upgrading processes.the most common processes for upgrading heavy oil are catalytic processes, but existence of heavy metals, asphaltenes, sulfur and nitrogen compounds in heavy oil process several serious problems in the process. Hence at first. The unwanted materials must lower to the acceptable limit in the feed.
Of all the techni[ues conceived and tested to separate asphaltenes from oily feed, only one has been developed industrially, deasphalting by light solvent. In this study, deasphalting of vacuum bottom of Tehran and arak refineries were evaluatedusing light alkane solvents such as n-pentane, n-heptane and LSRG (Light straight Run Gasoline). Results show that pentane and heptanes are good solvents for asphaltene separation in Deasphalted oil yield compared tp propane. Hence DAO produced by n-C5 and n-C7 is much better in quality.