بررسی خصوصیات مخزنی با انجام برگردان داده‌های لرزه‌ای و تلفیق نشان‌گرهای لرزه‏ای در سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پژوهشکده پردیس و توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

3 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

تخلخل یکی از اساسی‌ترین پارامترها در مهندسی مخازن به‏شمار می‌رود که متخصصان را قادر می‏سازد فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز را به‏صورت کارا و مؤثر طراحی و مدیریت نمایند. استفاده از نمونه‏های مغزه و نگارهای چاه‌پیمایی روش‏های متداول برای اندازه‏گیری تخلخل و تراوایی می‌باشند اما نتایج حاصل از این روش‏ها فقط می‌تواند نمایان‌گر خواص مخزن در محل چاه یا محدوده چاه باشد. لذا با ترکیب داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی، نگارهای چاه‌پیمایی و اطلاعات حاصل از نمونه‌های مغزه می‌توان خواص مخزن را در فواصل دورتر از چاه نیز تخمین زد. در این مقاله داده‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی و نتایج حاصل از آنالیز نگارهای چاه‌پیمایی تعبیر و تفسیر شده است. همچنین با انجام برگردان لرزه‌ای بر روی داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی و تلفیق نشان‌گرهای لرزه‌ای، خصوصیات مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، رسوبات این میدان دارای خصوصیات تغییر رخساره‎ای می‌باشد و در نتیجه در بخش‌های مختلف میزان تخلخل متفاوت است، اما در بخش مرکزی سازند سروک در میدان مورد مطالعه تخلخل به‌میزان قابل ملاحظه‎ای افزایش یافته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Reservoir Characterization of Sarvak Formation with Seismic Inversion and Integrating Seismic Attributes in an Oil Field in Southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Amirzadeh 1
  • Mohammadreza Kamali 2
  • majid Nabi Bidhendi 3
1 Faculty of Basic Sciences (FBS), Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Campus of research Development in Upstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
3 Faculty member of Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Porosity is one of the most important parameters in reservoir characterization which allows the specialists to design and manage, effectively, the process of oil and gas fields development. Using the core samples and well logs are two normal ways to porosity and permeability evaluation but the results are valid just in a vicinity around the well, , By utilizing 3D seismic data, combination with the core and well log data, will allow to predict reservoir properties through the whole reservoir. This paper is based on 3D seismic data interpretation and the result of well logs data analysis. Also By using seismic Inversion on 3D seismic data and Integration seismic Attribute, reservoir characterization of Sarvak Formation in an oil field in SW of Iran has been studied. Based on the results, facies changes were recognized in the sediment, so the porosity varies in different areas of this field. However porosity significantly increased in central parts of Sarvak Formation in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porosity
  • 3D Seismic
  • Well Logs
  • Seismic Inversion
  • Acoustic Impedance
[1]. Serra O. and L., “Well Logging Data Acquisition and Application,” Chapter. 6, pp. 119- 122 & chapter. 20, pp. 409- 434 & chapter. 22, p. 453-462, 2004.
[2]. Verwest B., Masters, and Sena A., Elastic impedance inversion, 70th annual international Meeting, SEG, Expanded Abstracts,1580-1582, 2000.
[3]. Hampson D. P., Schuelke J.S., and Quirein J. A., “Use of Multi-Attribute Transforms to Predict Log Properties,” GEOPHYSICS, Vol. 66, NO.1, pp .220–236, 2001.
[4]. Brown A., , “Understanding Seismic Attributes, Geophysics, Original from the University of Michigan,” Vol.66, pp. 47-49, 2001.
[5]. Telford W. M., and Sheriff R. E., and Geldart, L. P., and Keys, D. A., “Applied Geophysics,Cambridge” U
niver
sity Press. pp. 492-493, 1976.
[6] مختاری، محمد، لرزه‌نگاری آسان، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ص 51-9، 1380.
[7] معمارضیاء، ع.، نقش تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی دراکتشاف منابع هیدروکربوری، روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، ص 54-21 و ص 263-208، 1383.
[8]. Mari J. L., Glangeaud F.and Coppens F., “Signal Processing for Geologists & Geophysicists,” Chapter 2, pp. 141-156, & Chapter 3, pp.163-168, & Chapter 12. pp. 409- 425, 1997.