تعیین سیستم تخلخل سه‌گانه در یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ تصویرگر و لاگ‌‌‌های چاه‌پیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی-پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

عموماً در مخازن کربناته تخلخل حفره‌ای و شکستگی‌ها گسترش وسیعی دارند. وجود همزمان این دو نوع تخلخل به همراه تخلخل اولیه در مخازن کربناته باعث شکل‌گیری یک سیستم تخلخل سه‌گانه پیچیده می‌شود. شناخت صحیح از وضعیت تخلخل در مخازن کربناته هتروژن برای ارزیابی پتروفیزیکی و شبیه‌سازی دینامیک این مخازن حیاتی می‌باشد. لاگ تصویرگر دسته‌ای از لاگ‌های مدرن چاه‌پیمایی است که تصویر مجازی و جهت‌دار با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه‌های نفت و گاز برداشت می‌کند. تخلخل حفره‌ای و شکستگی‌ها را با به کارگیری تکنیک‌های پردازش تصویر می‌توان در لاگ تصویرگر شناسایی و تفکیک کرد تا مقدار هر یک در مخزن به‌صورت کمی محاسبه شود. با تلفیق لاگ‌های چاه‌پیمایی و لاگ(FMI)اFullboreFormationMicroImagerکه گونه‌ای لاگ تصویرگر است، سیستم تخلخل سه‌گانه به‌صورت کمی قابل تعیین است. در این مقاله روش ابداعی برای تفکیک دو گونه تخلخل فوق‌الذکر در مخزن با استفاده از لاگ‌های تصویرگر ارائه شده است. روش پیشنهادی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران به‌کار گرفته شد تا سیستم تخلخل آن شناسایی شود. نتایج به‌دست آمده با تفسیر شکستگی‌ها در FMI و همچنین تخلخل ثانویه به‌دست آمده از لاگ‌های چاه‌پیمایی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که به استثنای بازه‌های عمقی با محتوای شیل بالا، که روش پیشنهادی نمی‌تواند تخلخل حفره‌ای را شناسایی کند، در سایر بازه‌های عمقی سیستم تخلخل را با دقت خوبی شناسایی می‌کند. نتایج به‌دست آمده را می‌توان برای ارزیابی پتروفیزیکی و یا شبیه‌سازی دینامیکی مخزن به‌کار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Triple Porosity System in a Carbonate Reservoir Utilizing Image Log and Conventional Well Logs

نویسنده [English]

  • Farhad Khoshbakht
Faculty member, Reservoirs Study Group, Department of Reservoir Management & Field Development, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Vugs and fractures widely develop in the carbonate reservoirs. Existence of these porosities in addition to matrix porosity leads a complex triple porosity system in the carbonate reservoirs. Accurate understanding of porosity system is vital in reservoir simulation and petrophysical evaluation of heterogeneous carbonates.
Image logs are high resolution un-conventional logs which provide a pseudo azimuthal picture from borehole wall. Fractures and vugs can be separated from matrix in image log by utilizing image processing techniques. After recognition of vugs and fractures, the amount of each one can be determined. By integrating conventional logs and FMI (Fullbore Formation Micro Imager) (a type of image logs) a triple porosity reservoir can be quantitatively characterized. We applied aforementioned method to Sarvak reservoir formation in an oilfield in SW of Iran, to characterize its porosity system. The results verified by manually detected fractures in the FMI and also secondary porosity calculated by wire line logs. Comparison of porosity logs derived by means of proposed method with FMI›s fracture density logs shows that except in highly shaly carbonate layers, which this method ignore all vuggy porosity, the proposed method works well and the result can be employed for further petrophysical and reservoir simulation purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple Porosity
  • Fracture
  • Vug
  • Carbonate Reservoir
  • Image Log
[1]. Aguilera R. F., and Aguilera R., “A Triple porosity model for petrophysical analysis of fractured reservoirs”, Petrophysics, Vol. 45, No. 2, pp. 157-166, 2004.
[2]. Berg C. R., “Dual and triple porosity models from effective medium theory, effective-medium resistivity models for calculating water saturation in shaly sands”, The Log Analyst, Vol. 37, No. 3, pp. 16-28, 2004.
[3]. Serra O., “Formation MicroScanner Image Interpretation, Schlumberger Education Services”, pp., 117, 1989.
[4]. Ye S. and Rabiller P., “Automatic Fracture Detection on High Resolution Resistivity Borehole Imagery”, SPE, 1998.
[5]. Anselmetti F. S. and Eberli G. P., “The Velocity-deviation log: a tool to predict pore type and permeability trends in carbonate drill holes from sonic and porosity or density logs”, AAPG Bulletin, Vol. 83, No. 3, pp. 450–466, 1999.
[6]. Alahmadi H. A., A Triple-porosity model for fractured horizontal wells, MSc. Thesis, Texas A&M University, USA, 2010.
[7]. Dey D. and Johri R., Methods of Determination of Porosity and Permeability in the Heterogeneous Carbonate Reservoirs-A Review, The 2nd South Asian Geoscience Conference and Exhibition, GeoIndia, 2011.
[8]. Pulido H., Samaniego F. V., Cinco-Ley H., Rivera G. and Galicia G., Triple porosity model-dual permeability with transient hydraulic diffusity in naturally fractured reservoirs, Proceedings, Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, California, 2007.
[9]. Matlab User Guide, Image Processing Tool Box, MathWork, 2007.