مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سنگ مخزن در اثر رسوب آسفالتین طی فرآیند تخلیه طبیعی در یکی از مخازن ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه نفت و گاز

2 دانشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت

چکیده

رسوب آسفالتین می‎تواند در مراحل مختلفی از تولید یا طی فرآیندهای ازدیاد برداشت تشکیل شود. مطالعات میدانی و تحقیقات آزمایشگاهی بسیاری در این زمینه انجام شده است که همه روش‏های ارائه شده در جهت بهینه‏سازی آن بوده و هزینه‎های زیادی را در برداشته است. از این‏رو، بررسی مکانیسم‏های رسوب، به‎دست آوردن پارامترهای آنها و اجرای آنالیز حساسیت تحت سناریوهای مختلف به منظور مقابله با رسوب آسفالتین لازم وضروری به نظر می‎رسد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، مطالعات آزمایشگاهی بر روی کاهش تراوایی مغزه تحت شرایط افت فشار طبیعی در اثر تولید، انجام گرفته است . اهداف اصلی این آزمایش‏ها عبارتند از : اندازه‌گیری تراوایی، آنالیز غلظت آسفالتین و اندازه‌گیری ویسکوزیته و تخلخل. آزمایش‎های مذکور بر روی ماسه سنگ انجام شده است. از نتایج به‌دست آمده می‌توان به کاهش تراوایی و تخلخل در ماسه سنگ اشاره کرد. علاوه بر این، مکانیسم رسوب در طول زمان تولید تغییر کرده و تابعی قوی از نرخ تزریق بوده است. همچنین مشاهده شد که پس از مسدود شدن گلوگاه‎ها، با افزایش نرخ تزریق، تراوایی آسیب دیده بهبود پیدا می‎کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study of Formation Damage Due to Asphaltene Deposition During Natural Depletion in One of Iranian Oil Reservoir

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ghazaeian 1
  • Riaz Kharrat 2
  • Abdolnabi Hashemi 2
1 Oil & Gas Group, Science & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Petroleum University of Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Asphaltene deposition is an issue that has received much attention since it has been shown to be the cause of major production challenges. Asphaltene precipitation can occur during primary depletion of highly under-saturated reservoirs or during hydrocarbon gas or CO2 injection for improved oil recovery. Numerous laboratory researches and oilfield reports have investigated the effect of asphaltene deposition and its remediation under dynamic flow on reservoir rock properties. All techniques available into proper it, have proven costly and not highly effective, so prevention is the best way to counteract the problem. Revelation of the deposition mechanisms and determination of the parameters they influence it are essential in order to devise reliable prevention strategies. In this work, an experimental effort is made to investigate the permeability impairment of core samples, under natural depletion conditions and identify the dominant deposition mechanisms. The main tools that applied to do these experiments are permeability calculation, analysis of asphaltene concentration and high pressure and high temperature viscometer. Experiment carried on sandstone rock type. In addition, the study provides the deposition mechanism changes during production and it is strong dependent of oil injection rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene Precipitation
  • Dynamic
  • Permeability Reduction
  • Precipitation Mechanism
  • Natural Depletion
[1]. Hematfar V, Bagheri M., Optimization Assisted Asphaltene Deposition Modeling in Porous Media During a Natural Depletion Scheme, Petrol. Sci. Technol, 2012.
[2]. Soleimany-Nazar A. R. and Zonnouri A. “Modeling of asphaltenedeposition in oil reservoirs during primary oil recovery”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2011.
[3]. Bagheri M. B., Experimental Investigation of the Asphaltene Deposition Process during Different Production Schemes, Oil &Gas Science and Technology-Rev. IFP Energies Nouvelles, 2011.
[4]. Bagheri M. B., Experimental study and mathematical modeling of Asphaltene deposition in porous media, PhD dissertation Sharif university of Technology, Tehran, 2010.
[5]. Papadimitriou N. I., Romanos G.E., Charalambopoulou G.Ch., Kainourgiakis M.E., Katsaros F.K. and Stubos A.K., “Experimental investigation of asphaltene deposition mechanism during oil flow in core samples”, Journal of Petroleum Science and Engineering 57, 281–293, 2007.
[6]. Garrouch A. A. and Al-Ruhaimani Feras A. “Simple Models for Permeability Impairment in Reservoir Rocks Caused by Asphaltene Deposition”, Petrol. Sci. Technol. 23, 7-8, pp. 811-826, 2005.
[7]. Sim S. S. A., Takabayashi K., Okatsu K. and Fisher D., “Asphaltene-Induced Formation Damage: Effect of Asphaltene Particle Size and Core Permeability”, SPE Paper 95515 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibitation, Texas, U.S.A., 2005.
[8]. Wang S., Civan F., “Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition during Primary Oil Recovery”, J. Energ. Resour.-ASME127, pp. 310-317, 2005.
[9]. Nghiem L. X., Kohse B. F., Farouq A. S. M. and Doan Q. “Asphaltene precipitation: modeling and compositional simulation”, SPE Asia Pacific Conference on Integrated Modeling for Asset Management, Yokohama, Japan, April 25-26, 2000.
[10]. Kabir C. S. and Jamaluddin A. K. M., “Asphaltene Characterization and Mitigation in South Kuwait’s Marrat Reservoir”, SPE Middle East Oil Show, Bahrain, pp. 20-23, Febr., 1999.
[11]. Leontaritis K. J., Amaefile J. O. and Charles R. E. A., “Systematic Approach for the Prevention and Treatment of Formation Damage Caused by Asphaltene Deposition”, SPE International Symposium on Formation Damage Control, Lafayette, Louisiana, pp. 26-27, Febr. 1992.
[12]. Burke N. E., Hobbs R. D. and Kashou S. F. “Measurement and modeling of asphaltene precipitation from live reservoir fluid systems”, 63rd SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, USA, 26, Oct. 1989.
[13] Buckley J. S., “Wetting Alternation of Solid Surfaces by Crude Oils and their Asphaltenes”, Oil Gas Sci. Technol. - Rev. IFP 53, 3, pp. 303-312, 1998.