آشکارسازی هیدروکربورهای گازی دشت گرگان به شیوه آنالیز AVO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد

2 دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

AVO یا تغییرات دامنه در مقابل دورافت، یکی از روش‌های مؤثر در شناسایی نوع سیالات در اکتشافات زیر سطحی است. در این مطالعه با بهره‌گیری از مدل‌سازی مستقیم و معکوس در قالب آنالیز AVO به بررسی وجود هیدروکربورهای سبک در دشت گرگان پرداخته شده است. هدف، مدل‌سازی مستقیم تعیین نشان‌گرهای وابسته به لیتولوژی و سیال است. آنالیز مذکور در ارتباط با نشان‌گرهای تبدیلی و غیر تبدیلی انجام شده است. مدل‌سازی معکوس با داده‌های واقعی سروکار دارد و از نتایج مدل‌سازی مستقیم که برای شناسایی زون‌های حاوی هیدروکربورهای سبک بهره می‌گیرد شناسایی شوند. به کارگیری روش معرفی شده در دشت گرگان نشان می‌دهد که نشان‌گرهای تبدیلی مانند بازتابندگی سد صوتی موج برشی و بازتابندگی سرعت موج برشی نسبت به نشانگرهای غیر تبدیلی شامل بازتابندگی سد صوتی موج تراکمی و بازتابندگی سرعت موج تراکمی، قابلیت بالاتری در تمایز سیال دارد. تشکیل مقاطع برگردان شده از نشان‌گرهای سیالی، دو زون هیدروکربوری سبک را در زیر ناپیوستگی کرتاسه – ترشیری آشکار می‌سازد و انتظار می‌رود که در زیر این زون‌ها آب وجود داشته باشد. با بررسی مقادیر نشان‌گرهای تقابل دانسیته، سرعت موج برشی و تراکمی از روی مقاطع برگردان شده نشان‌گرهای مذکور و در نظر گرفتن نمودار راموس – کاستاگنا می‌توان گفت که درجه اشباع آب 90% و درجه اشباع زون‌های هیدروکربوری شناسایی شده در زیر ناپیوستگی کرتاسه – ترشیری در حدود 10% است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amplitude Variation with Offset Analysis for Detection of Light Hydrocarbon in Gorgan Plain

نویسندگان [English]

  • Rohollah Parvizi 1
  • Peyman Rezaee 2
1 Faculty of Chemistry and Prtroleum Islamic Azad University, Qeshm Branch, Qeshm, Iran
2 Geology Division, Faculty of Science, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Amplitude Variation with Offset (AVO) is one of the effective methods for identifying the fluid type in subsurface exploration. In this paper, we investigate the existing of light hydrocarbon in Gorgan Plain with Direct modeling and Inverse modeling as an AVO analysis. Direct Modeling can indicate the identity of attributes (litho logy or fluid dependent attributes). The analysis has been done using both P-P and P-Sv attributes. Inverse modeling deals with real data and is fed from the results of direct modeling for detection of the light hydrocarbon zones. Using this methodology in Gorgan Plain showed that attributes which are related to converted attributes such as S-wave Impedance Reflectivity and S-wave Velocity Reflectivity have higher ability in identifying fluid from litho logy with respect to non-converted attributes for example P-wave Impedance Reflectivity and P-wave Velocity Reflectivity. Making the inverse sections of fluid-dependent attributes indicated two light hydrocarbon zones under the Cretaceous-Tertiary unconformity.  It expects that there have been wet zones under them. By investigation on three inverse sections of density contrast, P-Wave velocity contrast and S-Wave velocity contrast with considering Ramos & Castagna graph , It is concluded  that the amount of Sw is about 90% and the amount of Sg will be approximately 10%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amplitude Variation with Offset (AVO)
  • Converted Attributes
  • AVO Direct Modeling
  • AVO Inverse Modeling
[1]. Poster C. K., “AVO Techniques for Carbonate reservoir Characterization”, SPE, 21361 , 1-3 November, 1991.
[2]. Robert R. and Kendall J. “Shear-wave amplitude anomalies in south-central Wyoming” Offshore Technology Conference, Houston, Texas, pp. 2-4, 2011.
[3]. Neil P., Emma S. and Fiona S. “Aspects of Seismic Prospecting In Algeria”, Society of Petroleum Engineers, Conference, Houston, Texas, pp. 3-5, 2011.
[4]. Aki K., Richards P. G., Quantitative seismology; theory and methods: W. H. Freeman and Company, 1980.
[5]. Smith G., and Gidlow P. M., “Weighted stacking for rock property estimation and detection of gas”, Geophys. Prosp., 35, 993–1014.1987.
[6]. Fatti J. L., Vail P. J., Smith G. C., Strauss P. J., and Levitt P. R., “Detection of gas in sandstone reservoirs using AVO analysis”, A3-D seismic case history using the geostack technique: Geophysics, 59, 1362–1376, 1994.
[7]. فتوحی م.، گزارش تکمیل چاه گرگان 3 الف، شرکت ملی نفت، ایران،1362.
[8]. Zoeppritz K. and Erdbebenwellen VII B., “On the reflection and penetration of seismic waves through unstable layers: Gottinger Nachr”, Vol. 1, pp. 66-84,1919.
[9]. Shuey R. T., “A simplification of the Zoeppritz equations”, Geophysics 50, pp. 609-614.1985.
[10]. Ramos A. and Castagna J. P., “Plane-wave reflection coefficients for gas sands at no normal angles of incidence”, GEOPHYSICS,Vol. 49, No. 5, pp.1637-1648, 2001.