چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

توالی‌های آلبین تا کامپانین (سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام) در زاگرس با عنوان گروه بنگستان معرفی شده است. سازند کژدمی به سن آلبین در این حوضه به دلیل دارا بودن پتانسیل هیدروکربورزایی در اکثر میادین نفتی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق مقاطع نازک خرده‌های حفاری و نیز نمودارهای چاه‌پیمایی چاه‏های شماره 20 و 21 میدان نفتی آزادگان در شمال فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی چهار رخساره کربناته مادستون، وکستون- پکستون بیوکلاستی، وکستون – پکستون حاوی الیگوستژنید و مادستون حاوی فرامنیفر‌های پلاژیک به همراه دو رخساره آواری (ماسه سنگ و شیل) و انطباق آنها با تغییرات پرتوی گاما نشان می‎دهد که رسوبات سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان در یک رمپ کربناته و در سه زیر محیط پهنه جزرومدی، لاگون ودریای باز نهشته شده است. آنالیز چینه‌نگاری سکانسی این رسوبات نیز نشان می‌دهد که سازند کژدمی در ناحیه مورد مطالعه از یک سکانس رسوبی تشکیل شده است. این سکانس رسوبی در بردارنده دسته رخساره‌های TST ،HST و LST است. مرز زیرین این توالی ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن از نوع تدریجی است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در ناحیه مورد مطالعه با منحنی‌های جهانی تقریباً با یکدیگر قابل انطباق هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequence Stratigraphy of Kazhdumi Formation in the Azadegan Oil Field

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saadi-Rad
  • Seyyed Reza Moussavi-Harami
  • AsadoALLAH Mahboubi
Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,
چکیده [English]

Albian to Campanian sequences in the Zagros sedimentary basin is called the Bangenstan Group (as named after the Bangestan Mountain) and is composed of the Kazhdumi, Sarvak, Sorgah, and Ilam formations. Kazhdumi formation with the age of Albian is important due to having potential hydrocarbon generation in most of the Iranian oil fields. Based on facies variations and correlation with geophysical well log data, it is interpreted that the Kazhdumi formation in Azadegan oil field has been deposited in the carbonate ramp type in three sub-environments, including tidal flat, lagoon, and open marine. The sequence stratigraphic analysis of Kazhdumi formation shows that this interval consists of one depositional sequence. This depositional sequence contains three system tracts including LST, TST, and HST. Its lower and upper boundaries are erosional and gradational respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kazhdumi Formation
  • Azadegan Oil Field
  • Faceis
  • Sequence Stratigraphy
  • Well Logs
[1]. Alavi M., “Regional stratigraphi of Zagros fold-and-thrust belt of Iran and its proforeland evolution”, American Journal of Science, Vol. 304, pp. 1-20, 2004.
[2]. Heydari E., “Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros mountains of Iran”, Tectonophysics, Vol. 451, pp. 56-70, 2008.
[3]. Rahmani O., Aalai J., Mohseni H., Rahimpour-Bonab H. and Zalaghaie S., “Organic geochemistry of Gadvan and Kazhdumi formations (Cretaceous) in South Pars field”, Persian Gulf, Iran, Journal of Petrolum Science and Engineering, Vol. 70, pp. 57-66, 2010.
[4]. James G. A. and Wynd J. G., “Stratigraphic nomenclature of iranian oil consortium agreement aera”, AAPG Bulletin, Vol. 49, pp. 2183-2245, 1965.
[5] مطیعی ه.، زمین‌شناسی ایران- چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1372.
[6]. Bordenave M. L. and Hegre J. A., “The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful embayment”, Zagros foldbelt, Iran, Journal of Petroleum Geology, Vol. 28, pp.339-368, 2005.
[7]. Dunham R. M., “Classification of carbonate rocke according to deposition textur: in, Ham, W. E. (eds.), classification of carbonate rocks-A symposium;AAPG”, Mem, Vol. 1, pp.108-121, 1962.
[8]. Flugel E., “Microfacies of carbonate rocks”, Analysis, Interpretation and Application New Yourk. Springer-Verlag, pp. 976, 2010.
[9] موحد ب.، مبانی چاه‌پیمایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، 1384.
[10]. Li X., Hu X., Cai Y. and Han Z., “Quantitve analysis of iron oxide concentration within Aptian-Albian cyclic oceanic red beds in ODP Hole 1049C”, North Atlantic, Sedimentary Geology, Vol. 235, pp. 1-9, 2010.
[11]. Pereto N. and Hinnov L.A., “Unraveling the origin of carbonat platform cyclothem in the Upper Triassic”, Durrenstein Formation (Dolomite, Italy), Journal of Sedimentary Research, Vol. 73, pp. 774-789, 2003.
[12]. Brachert T. C., Hultzsch N., Knoerich A. C., Krautworst U. M. R. and Stuchkrad O. M., “Climatic signatures in shallow-water carbonate: high resolution stratigraphic markers in structurally controlled carbonate build-ups (Late Miocene, Southern Spain): Palaeogeography”, palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 175, pp. 211-237, 2001.
[13]. Adachi N., Ezaki Y. and Liu J., “The origin of peloids immediately after the end-Permian extinction”, Guizhou province, South China, Sedimentary Geology, Vol. 146, pp.161-178, 2004.
[14]. Corda L. and Marco B., “Aphotic zone carbonate production on a Miocene ramp”, Central Apennines, Italy, Sedimentary Geology, Vol. 161, pp.55-70, 2003.
[15]. Wilson J. L., Carbonate facies in geologic history: New York, Springer Varlag, 472 p, 1975.
[16]. Tucker M.E., Wright V.P., “Carbonate sedimentology”, oxford, Blackwell Scientific Publications, pp. 404, 1990.
[17]. Ziegler M. A., “Late Permian to holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences”, GeoArabia, v. 6, pp. 1-60, 2001.
[18]. Ghasemei-Nejad E., Poureslami-Ardakani E., and Ruffell A., “Palaeoclimate change recorded in Upper cretaceous (Albian-Cenomanian) Kazhdumi formation borehole”, SPECTRAL Gamma-Ray Logs, South Pars Gas field, Persian Gulf, Palaeogeography, palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 291,  pp. 338-347, 2010.
[19]. Haq B.U., Hardenbol J., Vail P.R., and Baum G.R., “Mesozoic and cenozoic chronostratigraphy and eustatic cycles; In: Wigus”, C.K., (Eds). Sea-Level Change: An Integrated Approach, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, Vol. 42, pp.71-108, 1988.
[20]. اصیلیان مهابادی ح.، لاسمی ی.، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازندهای کژدمی و سروک در شمال باختر فارس، جنوب باختر ایران، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 63، صفحا ت 30 تا 39 ، 1386