دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-176 
چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

صفحه 26-33

10.22078/pr.2014.352

فاطمه سعدی راد؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده

صفحه 100-109

10.22078/pr.2014.359

سید مصطفی جعفری‌راد؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی