دوره و شماره: دوره 24، شماره 77، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-176 
3. چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان

صفحه 26-33

فاطمه سعدی راد؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی


7. بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

صفحه 67-78

ماهرخ فرود؛ محمدرضا کمالی؛ علی سلگی؛ پوران نظریان سامانی


9. مدل‌سازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کینتیک رسوب واکس

صفحه 89-99

صدرا خوش بزم فریمانی؛ محسن وفایی سفتی؛ شهرام مسعودی


10. شبیه‌سازی جابجایی طبیعی در فرآیند دفع گازهای اسیدی به سازند آبده

صفحه 100-109

سید مصطفی جعفری‌راد؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی