بررسی علل کج شدگی سطح تماس نفت – آب مخزن آهکی سروک در میدان سیوند، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 پردیس پژوهش توسعه صنایع بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

تعیین عمق سطح تماس سیالات و عوامل تأثیرگذار در کج‌شدگی آن در کاهش ریسک حفاری و طرح‌های توسعه‌ای در میدان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در مطالعه حاضر عمق سطح تماس نفت- آب مخزن سروک در تمامی چاه‌های میدان سیوند با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی تعیین و جهت تأیید عمق مذکور از نمودارهای فشارسنجی (RFT) کمک گرفته شد. با ترسیم نقشه‌های هم ارزش سطح تماس و همچنین نقشه‌های تطابقی چاه‌ها در جهات مختلف میدان؛ تمایل سطح تماس نفت- آب به خوبی در میدان نمایش داده شد. میزان این کج شدگی در حدود 5/0 درجه به سمت غرب میدان می‌باشد. بدین معنی که عمق سطح تماس نفت- آب در مخزن سروک (بخش میشریف) از شرق به غرب افزایش می‌یابد. پس از بررسی مجموع عوامل موثر در کج شدگی سطح تماس، مشخص گردید که وجود جریان هیدرودینامیک در بخش آب‌ده مخزن میشریف در میدان سیوند در جهت شرق به غرب یکی از مهم‌ترین دلایل کج شدگی سطح تماس نفت- آب در این مخزن می‌باشد. همچنین به دلیل بهبود خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن سروک (تخلخل و تراوایی) در بخش غربی میدان، ضخامت زون تدریجی نفت و آب دراین ناحیه کمتر و عمق سطح تماس نفت- آب بیشتر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Tilted Oil-water Contact in Sarvak Calcareous Reservoir of Civand Oil Field in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Foroud 1
  • Mohammadreza Kamali 2
  • Ali Solgi 1
  • Pouran Nazarian Samani 2
1 Department of Geology, Sciences and Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Campus of Research and Development in Upstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI),Tehran
چکیده [English]

Determining the position of the oil-water contact (OWC) and improving the understanding of tilted OWC in fields help to explain risk analysis and development drilling. Oil-water contact has been defined in all wells of Civand (Sirri C) field utilizing petrophysical logs and confirmed using RFT data. Tilted oil-water contact has been established and presented in the field after providing isovalue map of OWC and using well correlation map in different directions. The oil-water contact has been tilted close to 0.5 degrees westward. According to the results, the OWC tilting associated to hydrodynamic flow in Sarvak (Mishrif) aquifer in the east and west directions is a reliable indicate; moreover, because the petrophysical characterization of reservoir rock (porosity and permeability) is better in the west part of the field than the other side, transition zone thickness is decreased and oil-water contact level is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tilted Oil-water Contact
  • Sarvak Reservoir
  • Well Log
  • Hydrodynamic Flow
  • Petrophysical Characterization
[1]. قلاوند ه.، شایسته م.، سراج م. و صنوبر لیماکشی ع.، مطالعه هیدرودینامیک و هیدروشیمی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول، شرکت ملی نفت خیز جنوب، ش. R-6، 1384.
[2]. رضایی م. ر.، زمین‌شناسی نفت، انتشارات علوی،1380.
[3]. قلی‌پور ع.، مطالعه وضعیت هیدرودینامیک در سازند آسماری در فروافتادگی دزفول، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شماره پ-4220، 1369.
[4]. گرگیان م. م. و رضایی ر.، کاربرد داده‌های فشار مؤیینه در تعیین سطح تماس سیالات مخازن هیدروکربوری با مثالی از جنوب ایران، سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1378.
[5]. حاجی کاظمی ا.، یوسف‌پور م.، آرامی ا.، مطالعه زمین‌شناسی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میادین نفتی سیری سیوندو دنا، شرکت نفت فلات قاره ایران، پروژة مطالعات اکتشافی حوضة خلیج فارس، 1382.
[6]. مطیعی ه.، زمین‌شناسی نفت زاگرس (جلد 1 و 2)، سازمان زمین‌شناسی کشور، 1374.
[7]. Bath P., Aquifer pressure in the area, NISOC, Report No. P- 2047, 1972.
[8] Dennis H., Baillie J., Holt T. and Wessel-Berg D., “Hydrodynamic activity and tilted oil-water contacts in the North Sea”, Norwegian Petroleum Society Special Publication, Vol. 9, pp. 171-185, 2000.
[9]. Dennis H., Berymo P. and Holt T., “Tilted oil- water contact: modelling the effects of aquifer heterogeneity”, Petroleum Geology Conference Series, Geological Society, London, Vol. 6, pp. 145- 158, 2005.
[10]. Dias T. A., Tett D. and Croasdaile M., “Evidence for a hydrodynamic aquifer in lowermiocene sands of the mod doy field; Gulf of Mexico”, BHP Billiton Petroleum, Vol. 17, pp. 234- 248, 2009.
[11]. Estrada C. and Mantilla C., “Tilted oil water contact in the cretaceous formation”, Puerto colon field, Putumayo Basin, Colombia, SPE 59429, 2000.
[12]. Fabricius I. L. and Rana M. A., “Tilting oil – water contact in the chalk of tyra field as interpreted from capillary Pressure data”, Petroleum Geology Conference Series, Geological Society, London, Vol. 7, pp. 463- 472, 2010.
[13]. Gyson, Sirri C field 3D geological model, I.O.O.C. Report, 2003.
[14]. Lake L. W., “Petroleum engineering handbook”, SPE, pp. 450-457, 2007.
[15]. Lucia F. J., Carbonate reservoir characterization, Springer, 2007.
[16]. Macbeth C., Stephen K. D. and Mclnally A., “The 4D seismic signature of oil-water contact movement due to natural production in a stacked turbidite reservoir: geophysical prospecting”, Vol. 53, pp. 183- 203, 2005.
[17]. Pelissier j., Hedayati A., Abgrall E. and Plique J., “Study of hydrodynamic activity in the mishrif field off shore”, Iran, Journal of Petroleum Technology, Vol. 5, pp. 1043-1052, 1980.
[18]. Rossi R. E., Mulla D. J., Journel A. G. and Franz E. H., “Geoststical tools for modeling and interpreting geological spatial depended”, Ecol Monoger, Vol. 62, pp. 277-314, 1992.
[19]. Stenger B. A., Pham T. R., AL-Sahhaf A. A. and AL- Muhaish A. S., “Assessing the oil water contact in Haradh Arab- D”, SPE 71339, 2001.
[20]. Tiab D. and Donaldson E., “Petrophysics theory and practice of measuring reserroir rock and fluid transport properties”, Elserier, 2nd Edition, 2004.
[21]. Total, Sirri C & D oil fields development plan, I.O.O.C. Report, 1999.