دوره و شماره: دوره 24، شماره 80، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-196 
5. ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها

صفحه 54-62

مرضیه شکرریز؛ فروزان حاجی علی اکبری؛ الهه ابراهیم پورضیایی


7. ارائه یک معادله تجربی جدید برای پیش‌بینی گرانروی گاز

صفحه 75-84

سید حمیدرضا یوسفی؛ علیرضا صناعی؛ علیرضا ناصری


8. کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک

صفحه 85-95

مریم قائدیان؛ امین شفقت؛ مهرداد محرابی


11. بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب- نفت در مخازن کربناته ایران

صفحه 114-122

حامد همت پور؛ مصطفی نعمت زاده؛ محمدرضا اصفهانی؛ حسام آلوکی بختیاری


14. بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی

صفحه 147-161

فاطمه مظاهری؛ فرج اله فیضی؛ جهانبخش دانشیان؛ داریوش باغبانی؛ داود جهانی


16. تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری FMI

صفحه 170-174

محسن عزتی؛ بهمن سلیمانی؛ فرهاد خوشبخت؛ محمد صفرخان مؤذنی