استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ‌ازناسیون جهت کاهش لجن‌ بیولوژیکی تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-اداره مهندسی پالایش، شرکت پالایش نفت بندرعباس، بندرعباس، ایران 2- دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همگام با توسعه فرآیندهای تصفیه پساب، فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در سالیان اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این تحقیق از فرآیند ازناسیون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته جهت کاهش مقدار لجن بیولوژیکی حاصل از تصفیه پساب پالایشگاه نفت بندرعباس استفاده گردید. نمونه‌های لجن برگشتی به حوض اکسیداسیون در شرایط آزمایشگاهی تحت ازن‌زنی با سرعت ثابت و طی مدت‌زمان 20 تا 120دقیقه و با مقادیر 0516/0 تا mgO3/mgMLSS 6192/0 قرار گرفت و در زمان‌های مختلف COD و مقدار لجن باقی‌مانده نمونه‌ها تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد که ازناسیون لجن مورد آزمایش موجب کاهش چشم‌گیر مقدارلجن، بهبود شرایط ته‌نشینی و کاهش بارآلودگی شده است. بهترین شرایط در مدت‌زمان تزریق 80 دقیقه و با مقدار ازن mgO3/mgMLSS 4128/0 حاصل شد که منجر به کاهش 67/36 % لجن ‌نهایی گردید. در این شرایط، میزان بارآلودگی لجن از mg/L 15570 با کاهش 71/42% به mg/L 8920 تنزل یافته است. با توجه به تولید ماهیانه 40 تا50 تن لجن‌مازاد در پالایشگاه‌بندرعباس، استفاده از این روش موجب کاهش بیش از 18 تنی لجن‌نهایی شده و علاوه بر کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، باعث کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند می‌گردد. هرچند اظهار نظر نهایی درخصوص مقدار کاهش هزینه، نیازمند آنالیزهای دقیق‌تر و برآوردهای اقتصادی و تحقیقات بیشتر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Ozonation as an Advanced Oxidation Process for Reduction of Biological Sludge in Wastewater Treatment Unit of Bandar Abbas Refinery

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jalayer 1
  • Reza Marandi 2
  • Touraj Nasrabadi 3
چکیده [English]

Considering the development of refining industries, the ability of the treatment of heavy crude oil with high sulfur, salt, heavy metals, and other undesirable conditions, and the severity of environmental standards, the treatment of refinery wastewater and the disposal of remaining sludge is more difficult than before. With the development of wastewater treatment processes, nowadays more attention are paid to advanced oxidation processes (AOPs). In this work, ozonation as an advanced oxidation process is used for the reduction of biological sludge of Bandar Abbas refinery wastewater. Samples of returned sludge to oxidation basin were ozonated for 20-120 minutes with an amount of 0.0516 to 0.6192 mgO3/mgTSS and in each case COD and remained sludge were defined. The results show that ozone can reduce the amount of sludge and COD with an improvement in the settling conditions. The best conditions were in case of ozone injection for 80 minutes at 0.4128 mgO3/mgTSS. This case can reduce the final sludge up to 36.67% and in this condition COD was reduced from 15570mg/l to 8920mg/l with a 42.71% reduction. Considering the monthly production of 40-50 tons of excess sludge in Bandar Abbas refinery, using this procedure can reduce the final sludge up to 18 tons/month with reducing environmental hazards with the minimization of the waste management costs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • advanced oxidation
  • sludge reduction
  • Ozonation
  • biological sludge
  • Oil Refinery
[1]. کایدی ن.، تکدستان ا.، محمودی پ.، جعفری موسویع ا.، «مدیریت روش‌های مختلف کمینه‌سازی لجن‌های بیولوژیکی در تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی»،پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران،1390##
[2]. جمشیدی ن.، طالبی آذر ل.، نژادبهادری ف.، "فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته روشی مطمئن برای تصفیه پساب‌های صنعتی"، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران، تهران،1387.##
[3]. کریم پور ا.، "فرآیند اکسیداسیون پیشرفته و کاربرد آن در تصفیه پساب‌های صنعتی" سومین همایش ملی محیط زیست،تهران، 1389.##
[4]. Jones C., Environmental Restoration Division “Engineering and Design Ultraviolet/Chemical Oxidation” Department of the Army U.S. Army Corps of Engineers,CEMP-RT Washington DC.,Technical Letter No. 1110-1-161,1996.##
[5]. Eviron J., Photochemical degradation and mineralization of phenol: a comparative study, Hazard. Subst. Environ. Eng. PP2009-2014, 2003.##
[6]. Fernando J. and Beltra n., Ozone/UV Radiation/Hydrogen Peroxide Oxidation Technologies, Universidad de Extremadura, Badajoz, Spain, 1996.##
[7]. Munter R., “Advanced oxidation processes: current status and Prospects” P. Estonian Acad. Sci. Chem. Vol. 50, pp. 59–80., 2001.##
[8]. دبیری،ح.، "پتروشیمی" موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،1370.##
[9]. علیدادی ح.، "ضدعفونی کننده‌ها در تصفیه آب و فاضلاب"، انتشارات تصفیه‌خانه اصفهان، ص 10 و 25-28، 1379.##
[10]. اسدی ر.، "کاهش‌حجم لجن با استفاده از تزریق ازن در لجن خروجی تصفیه‌خانه لجن‌فعال پالایشگاه نفت بندرعباس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، بندرعباس، 1388.##
[11]. Zheng W., Lin W., Bao Z. Wang, Yi F. Jiang and Shuo Liu, “Bench-Scale Study On Zero Excess Activated Sludge Production Process Coupled With Ozonation Unit In Membrane Bioreactor”, Journal Of Environmental Science And Health, Part A, Vol. 43 Issue11 pp. 1325 – 1332,2008.##
[12]. Max R. B., Malcolm B. and Fabiyi R. N., A Novel Sludge Ozonation Process, Praxair R&D., 2008.##
[13]. Yan S. , Chu L. , Xing X., Yu  A.F., Sun X. L. and Jurcik B., Analysis Of The mechanism Of Sludge Ozonationby A Combination Of Bioloical And Chemical Approaches, Elsevier., 2008.##
[14]. Marta C, Carbine M., Luis L. and Tomas T., “Influence Of Ozone Pre-Treatment On Sludge Aerobic Digestion”, Chemosphere 67, pp. (1444- 1452), 2006.##
[15]. Yasui A. and Shibata H., “Activated Sluge Ozonation To Reduce Sludge Production In Membrane Bio Reactor(MBR)”, Jurnal Of Hazardous Materials, B135, pp. 406- 411., 1994.##
[16]. Biehler H.  and Siegrist A. “Operational strategies for an activated sludge process in conjunction with ozone oxidation for zero excess sludge production during winter season”, Water Research, Vol. 39, Issue 7, pp. 1199-1204,1994.##
[17]. Kamia D. and Hirotsui E., “Reduction Of Excess Sludge Produced By Biological Treatment Processes: Effect Of Ozonation On Biomass And On Sludge” Science And Engineering, Vol. 29, No. 6 , pp. 415-427, 1998.##
[18]. Magdanela A. Dytczak, Kathleen L. Londry, Hansruedi Siegrist, Jan A. and Oleszkiewicz. “Ozonation Reduces Sludge Production and Improves Denitification”, Water Res. 41, pp. 543-550, 2007.##
[19]. Bing He Sh., Gang x. and Bao-Zhen W. , “Activated sluge ozonation to reduce sludge production in membrane bio reactor (MBR), Jurnal Of Hazardous Materials, B135 , 406-41124 - STD ASTM ENG– 1982 (Reapproved 1999), 2006.##