محاسبه حجم سیالات مرزی و آزاد و تعیین نفوذپذیری مخازن هیدروکربنی به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش فیزیک، واحد بین الملل دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نمودارگیری به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای، روشی نوین برای دسترسی دقیق به پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی در صنعت نفت به شمار می‌آید. در این تحقیق با استفاده از حضور هسته هیدروژن در سیالات مخزن و با بهره‌گیری از مزیت روش NMR در تعیین اندازه حفره‌ها، در ابتدا به دو شیوه حجم آب ناحیه مرزی و حجم سیال آزاد چاهی کربناته در جنوب غربی کشورمان تعیین شده و سپس نفوذپذیری NMR با استفاده از دو مدل SDR و Coates توسط نرم‌افزار ژئولاگ محاسبه گردید. نتایج یکسان حاصل از دو شیوه NMR برای تعیین حجم سیالات مرزی، با ضریب همبستگی 9/0 نشان می‌دهد که روش CBFVبرای چاه مورد بررسی معتبر است. ضریب همبستگی 7/0 که از مقایسه نتایج NMR و مغزه برای پارامتر نفوذپذیری حاصل شد، بیان‌گر این است که روش NMR می‌تواند مقادیر نفوذپذیری را به درستی پیش‌بینی نماید. به همین دلیل، این روش می‌تواند جایگزین روش‌های قدیمی و پرهزینه گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Hydrocarbon Reservoirs Permeability Using Nuclear Magnetic Resonance Method

نویسندگان [English]

  • Hamideh Mojarrad
  • Zohreh Kargar
1- International Division, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Nuclear magnetic resonance logging is considered to be a novel method for accurate access to the petrophysical parameters of hydrocarbon reservoirs in the oil industry. Using the presence of hydrogen nuclei in the reservoir fluids and employing the advantage of NMR method to determine the pore sizes, in this study, the bound water volume and free water volume of a carbonate well in the southwest of Iran have been determined in two ways and then, by using Coates and SDR models and Geolog software, NMR permeability was calculated. Similar results obtained from the two methods in determining the volume of bound fluid, with a correlation coefficient of 0.9, show that the CBFV method for this well is valid. A correlation coefficient of 0.7, obtained from the comparison of the NMR permeability and the core permeability, proves that the NMR technique can be a good alternative to the old costly methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Magnetic Resonance
  • Permeability
  • Bound Water Volume
  • Free Fluid Volume
  • Capillary Water Volume
[1]. کارگر ز.، مجرد ح. و خوش سیما ف.، چاه‌نگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته‌ای اصول و کاربردها، نویسندگان :Coates, G.R.,Xiao,L. و. Parmmer,M.G، انتشارات دانشگاه شیراز، 1999.
[2]. رضایی م.، چهرازی ع.، اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه‌پیمایی، انتشارات دانشگاه تهران، 2006.
[3]. Cowan B., Nuclear magnetic resonance and relaxation, Cambridge: Cambridge University Press.1997.
[4]. Kenyon W. E., “Petrophysical principles of applications of NMR logging”, The Log Analyst, Vol. 38, No. 2, pp. 21-43, 1997.
[5]. Sørland G. H., Djurhus K. and Skauge A., “Absolute pore size distributions from NMR”,University of Bergen, Norway, Diffusion Fundamentals 5,4.1-4.15, 2007.
[6]. Bube K. P and Langan R. T., “Hybrid L1/L2 minimization with applications to tomography”, Geopysics, Vol. 62, No. 4, pp. 1183-1195, 1997.
[7]. Dunn K. J. and Bergman D. J., “LaTorraca,nuclear magnetic resonance:petrophysical and logging applications”, Vol. 32, pp. 89-90, 2002.
[8]. Coates G., Marschall D., Mardonl D., and Galford J,. “A new characterization of bulk-volume irreducible using magnetic resonance The Log Analyst”, Vol. 39, No. 1, pp. 51–63., 1997.
[9]. Chen S., Arro R., Minetto C., Grorgi D. and Liu C., Methods for computing Swi and BVI from NMR logs, HI, 39th SPWLA Annual Logging Symposium, 1998.
[10]. Kenyon W., Day P., Straley C., and Willemsen J.,  “A tree part study of NMR longitudinal relaxation properties of water-saturated sandstones”, SPE Formation Evaluation, Vol. 3, No. 3, pp. 622-636, 1988.