روشی نو جهت تخمین نفوذپذیری نسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

نفوذپذیری نسبی یکی از پارامترهای مهم و مؤثر در مهندسی مخازن می‌‌باشد که مقدار آن از طریق اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی زمان بر و پر هزینه تعیین می‌شود. با در نظر گرفتن ارتباط میان نفوذپذیری نسبی و مقاومت الکتریکی، می‌توان نفوذپذیری نسبی فاز‌های مختلف (تر کننده و غیرترکننده) را با توجه به داده‌های نمودارهای مقاومت الکتریکی تخمین زد. این تحقیق به تعیین نفوذپذیری نسبی با استفاده از لاگ‌های مقاومت الکتریکی بر روی یکی از میادین نفتی کشور و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی پرداخته است. با توجه به در دسترس بودن لاگ‌های مقاومت الکتریکی برای چاه‌های نفتی مختلف، این پژوهش می‌تواند نقش مهمی در امکان‌سنجی تعیین نفوذپذیری نسبی از طریق داده‌های لاگ‌های مقاومت الکتریکی ایفا کند که از بعد زمانی، اقتصادی و شبیه‌سازی پویا در مخازن حائز اهمیت می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to the Estimation of Relative Permeability

نویسندگان [English]

  • Davoud Ghorbani
  • Aliakbar Rahimibahar
Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Relative permeability is one of the most important parameters affecting reservoir performance; it is determined from experimental measurements (e.g. cores), which can be time consuming and costly. Considering the relationship between relative permeability and resistivity, the relative permeability of phase diagrams (wet and nonwet) can be estimated by using resistivity data. This study determined the relative permeability by using resistivity logs in one of the Iran oil fields and compared it with experimental results. In view of the availability of resistivity logs from oil wells, this research can play an important role in the feasibility study of estimating the relative permeability by resistivity logs, which could be valuable in terms of saving time, economics, and dynamic reservoir simulation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Permeability
  • reservoir engineering
  • wetting phase
  • Non-wetting Phase
  • resistivity logs
  • dynamic reservoir simulation
[1]. Craig F. F, Jr.: The reservoir engineering aspects of waterflooding, Monograph series, SPE , Richardson, TX. 1993.
[2]. Li K., and Horne R. N. Inferring relative permeability from resistivity, Stanford University, California, 2005.
[3]. Archie G. E., The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics, AIME Petroleume Tech. 1942.
[4]. Li K., and Horne R. N., Experimental verification of methods to calculate relative permeability using capillary pressure data, SPE 76757, Proceedings of the 2002 SPE Western Region Meeting/AAPG Pacific Section Joint Meeting held in Anchorage, Alaska, 2002.
[5]. Brooks R. H., and Corey A. T., “Hydraulic properties of porous media” Colorado State University, Hydro Paper No. 5, 1964