شبیه‌سازی مکانیزم آزمایش خوردگی، تعیین و تشخیص میزان خوردگی لوله‌های گاز از روی عایق با به‌کارگیری آزمون غیر مخرب جریان گردابی گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صنایع نفت و گاز به دلیل پدیده خوردگی در سیستم‌های مکانیکی خود، متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند. یافتن روش‌هایی برای تعیین زمان خوردگی، می‌تواند در سه بعد اقتصادی، ایمنی و کاهش ضایعات تأثیرگذار باشد. در این تحقیق روش آزمون جریان گردابی گذرا به‌عنوان یک روش آزمایش غیر مخرب خوردگی لوله‌های گاز غیر مدفون پیشنهاد شده و قابلیت‌های این روش در تعیین و تشخیص خوردگی در لوله‌های گاز، بدون نیاز به جدا کردن عایق از روی لوله نشان داده شده است . لذا با توجه به اصول اولیه آزمون جریان گردابی گذرا، آزمایش جریان گردابی گذرا بر روی لوله به‌همراه مکانیزم تست، توسط نرم‌افزار Maxwell شبیه‌سازی شد. نتایج آزمایش تعیین خوردگی بر روی لوله گاز عایق‌دار حاکی از قابلیت آزمون جریان گردابی گذرا در تشخیص خوردگی لوله‌های گاز می‌باشد . در صورت به‌کاربردن پروب‌هایی با توانایی دریافت ولتاژ بیشتر، میزان خطا تا حدود 3 الی 4 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation Mechanism of Corrosion test, and Corrosion Measurement on Unburied Gas Pipeline with Isolation Using Pulsed Eddy Current Technique

چکیده [English]

Internal corrosion in pipelines is a significant problem in oil and gas transmission systems. Corrosion severely affects pipeline operations, leading to loss of production, unscheduled downtime for maintenance or repair, and even catastrophic failure, which impacts health, environment, and safety. This paper presents pulsed eddy current method as an advanced, non-destructive technique in corrosion detection on unburied gas pipelines. Moreover, this method provides promising results in internal corrosion detection of gas pipelines without removing insulation from the pipe. In this paper, first, the principals of pulse eddy current method are pointed out. Then, the pulsed eddy current test on a pipe is simulated by Maxwell software to obtain test parameters. Finally, corrosion on an isolated gas pipe is measured using pulsed eddy current test and the results obtained are verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipe Corrosion
  • Pulsed Edd Current
  • Signal Analysis
  • Maxwell Software
منابع
1] دادخواه س.، دادخواه ا.، تکنولوژی بازرسی جوش، نشر آزاده، 1385]
[2] McMaster R.C., “Nondestructive testing handbook”, 2nd ed., Vol Testing ,1986.
[3] Tian G.Y. & Sophian A, “Defect classification using a new feature for pulsed eddy current sensors”, NDT & E International, Vol. 38(1), pp. 77-82, January 2005.
[4] Safizadeh M.S., Lepine B.A., ForsythVz D.S & Fahr A., "Time-frequency analysis of pulsed eddy current signals", Journal of Nondestructive Evaluation, Vol. 20, No. 2, pp. 73-86, 2001.
[5] Riccardo Scottini Herman J., “Inspection of coated subsea piping and risers quakkelsteijn applus RTD”, American Society for Nondestructive , pp. 4-27, 2007.
[6] Tian GY. & Sophian A., “Reduction of lift-off effects for pulsed eddy current NDT”, NDT & E International, Vol. 38(4), pp. 319-324, 2005.
[7] Giguere S., Lepine B. A. & Dubois J.M.S., “Pulsed eddy current technology: characterizing material loss with gap and lift-off variations”, Res Nondestr Eval, Vol. 43, pp. 119–129, 2001.