اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد جدایش کاتدی پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده

افزودن پیگمنت‌های ضدخوردگی به فرمولاسیون پوشش‎ها یکی از روش‌های موثر بر مقاومت آنها در برابر جدایش کاتدی به حساب می‌آید. در این راستا، به‎کارگیری نسل‌های جدید پیگمنت‌های ضدخوردگی برپایه فسفات به‌عنوان راهکاری قابل اعتنا برای کاهش اختلاف موجود بین سطح بازدارندگی ترکیبات سمی بر پایه کرومات و جایگزین سنتی‌شان (پیگمنت فسفات روی) به‌شمار می‌رود. در این پژوهش، علاوه‌بر مطالعه نقش فسفات روی آلومینیوم به‌عنوان پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات در عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی- پلی آمید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی، تاثیر اصلاح ساختار پیگمنت فسفات روی بر مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حضور پیگمنت اصلاح شده، استحکام چسبندگی بیشتر و نرخ جدایش کاتدی کمتر پوشش، به کنترل pH به‌صورت موضعی در ناحیه جدایش و رسوب لایه‌ای محافظ برروی سطح ارتباط داده شد که این مساله توسط پارامترهای مستخرج از تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به اثبات رسید. اگرچه افزایش دما و پتانسیل کاتدی اعمالی به رشد بیشتر مناطق جدایش انجامید، اما پیگمنت فسفات روی آلومینیوم همچنان نقش موثرتری را در مقاوم نمودن پرایمر اپوکسی در برابر این پدیده مخرب ایفا نمود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature and Applied Potential on Cathodic Disbonding Performance of Epoxy Coating with Second Generation of Phosphate-based Anticorrosion Pigment

نویسندگان [English]

  • Reza Naderi 1
  • Mohammad Reza Attar 2
1 School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran,
2 Polymer Engineering Dept., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The incorporation of anticorrosion pigments into the coating formulation is one of the most effective approaches to enhance the resistance against cathodic disbonding. Accordingly, new generations of phosphate-based anticorrosion pigments could be used to improve inhibition efficiency of zinc phosphate pigment as a conventional alternative to toxic chromates. In addition to studying the role of zinc aluminum phosphate, which represents the second generation of phosphate-based anticorrosion pigments in the protective performance of an epoxy-polyamide coating through electrochemical noise method, this paper intends to investigate the effect of the modification of zinc phosphate pigment on the resistance to cathodic disbonding. In the presence of the modified pigment, the improved adhesion strength and decreased disbonding rate were connected to local pH control in the disbonding front and the precipitation of a protective layer, confirmed by electrochemical impedance spectroscopy parameters. Although elevated temperature and more cathodic potential accelerated coating disbondment, zinc aluminum phosphate still revealed superior performance in strengthening the adhesion between the anticorrosive coating and steel substrate and enhancing the resistance against cathodic disbonding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epoxy Coating
  • Anticorrosion Pigment
  • Cathodic Disbonding
  • Adhesion. Electrochemical Noise
[1]. Leidheiser H., “The mechanism for the cathodic delamination of organic coatings from a metal surface”, Prog. Org. Coat”, Vol. 11, No. 1, pp. 19-40, 1983.##
[2]. Sørensen P., Dam-Johansen K., and Weinell C., Cathodic delamination: “Quantification of ionic transport rates along coating–steel interfaces”, Prog. Org. Coat. Vol. 68, No. 1-2, pp. 70–78, 2010.##
[3]. Martinez S., Zulj L., and Kapor F., “Disbonding of underwater-cured epoxy coating caused by cathodic protection current, Corros”, Sci., Vol. 51, No. 10, pp. 2253–2258, 2009.##
[4]. Nikravesh B., Ramezanzadeh B., and Sarabi A., “Evaluation of the corrosion resistance of an epoxy-polyamide coating containing different ratios of micaceous iron oxide/Al pigments,” Corros. Sci. Vol. 53, No. 4, pp. 1592–1603, 2011.##
 [5]. Ahmeda N. and Tawfik H., “Corrosion studies on tailored Zn•Co aluminate/kaolin core–shell pigments in alkyd based paints,” Prog. Org. Coat. Vol. 73, No. 1, pp. 76–87, 2012.##
[6]. Naderi R. and Attar M., “Cathodic disbondment of epoxy coating with zinc aluminum polyphosphate as a modified zinc phosphate anticorrosion pigment,” Prog. Org. Coat., Vol.69, No. 4, pp. 392–395, 2010.##
[7]. Deya M. and Romagnoli R., “A New Pigment for Smart Anticorrosive Coatings”, J. Coat. Technol., Vol. 4, No. 2, pp. 167-175, 2007.##
[8]. Hernandez M. and Genesca J., “Effect of an inhibitive pigment zinc-aluminum-phosphate (ZAP) on the corrosion mechanisms of steel in waterborne coatings”, Prog. Org. Coat., Vol. 56, No. 2-3, pp. 199–206, 2006.##
[9]. Sakhri A., Perrin F.X., Aragon E. and Lamouric S., “Chlorinated rubber paints for corrosion prevention of mild steel: A comparison between zinc phosphate and polyaniline pigments,” Corros. Sci., Vol. 52, No. 3, pp. 901–909, 2010.##
[10]. Bastos A., Ferreira M. and Simoes A., “Corrosion inhibition by chromate and phosphate extracts for iron substrates studied by EIS and SVET”, Corros. Sci., Vol 48, No. 6, pp. 1500–1512, 2006.##
[11]. Qing-hua L. and Yue-hua H., “Synthesis of aluminum tri-polyphosphate anticorrosion pigment from bauxite tailings”, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, Vol. 22, No. 2, pp. 483–488, 2012.##
[12]. Mahdavian M. and Naderi R., “Corrosion inhibition of mild steel in sodium chloride solution by some zinc complexes”, Corros. Sci., Vol. 53, No. 4, pp. 1194–1200, 2011.##
[13]. Bauxbaum G. and Pfaff G. (Eds.), “Industrial Inorganic Pigments”, 3rd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2005.##
[14]. Forsgren A., “Corrosion Control through Organic Coatings”, CRC Press, Boca Raton, 2006.##
[15]. De Lima-Neto P. and De Araujo A., “Study of the anticorrosive behaviour of epoxy binders containing non-toxic inorganic corrosion inhibitor pigment”, Prog. Org. Coat. Vol. 62, No. 3, pp. 344–350, 2008.##
[16]. Kreans J., Eden D., in: Kreans J., Scully J., Roberge P., and Reichert D. (Eds.) “Electrochemical Noise Measurement for Corrosion Application”, ASTM, Philadelphia, 1996, p. 427.##
[17]. Sanchez-Amaya J. , Osuna R., Bethencourt M., “Monitoring the degradation of a high solids epoxy coating by means of EIS and EN”, Prog. Org. Coat., Vol. 60, No. 3, pp. 248-254, 2007.##
[18]. Zhao B., and Li J., “Study on the corrosion behavior of reinforcing steel in cement mortar by electrochemical noise measurements”, Electrochim”, Acta, Vol. 52, No. 12, pp. 3976-3984, 2007.##
[19]. Mills D. J., Broster M., and Razaq I., “Continuing work to enable electrochemical methods to be used to monitor the performance of organic coatings in the field”, Prog. Org. Coat., Vol. 63, No. 3, pp. 267-271, 2008.##
[20]. De Rosa R., Earl D., and Bierwagen G. P. “Statistical evaluation of EIS and ENM data collected for monitoring corrosion barrier properties of organic coatings on Al-2024-T3”, Corros. Sci., Vol. 44, No. 7, pp. 1607-1620, 2002.##
[21]. Bierwagen G., Battocchi D., and Simoes A., “The use of multiple electrochemical techniques to characterize Mg-rich primers for Al alloys”, Prog. Org. Coat., Vol. 59, No. 3, pp. 172-178, 2007.##
[22]. Marrion A., “The Chemistry and Physics of Coatings, Royal Society of Chemistry”,Paperbacks, 1994.##
[23]. Rodriguez M. and Gracenea J., “The influence of the critical pigment volume concentration (CPVC) on the properties of an epoxy coating: Part II. Anticorrosion and economic properties”, Prog. Org. Coat., Vol. 50, No. 1, pp. 68-74, 2004.##
 [24]. Guenbour A., Benbachir A. and Kacemi A., “Evaluation of the corrosion performance of zinc-phosphate-painted carbon steel”, Surf. Coat. Technol., Vol. 113, No. 1-2, pp. 36-43, 1999.##
[25]. Zhang Y., Xu L., Lu M. and Zhang P., “Anticorrosion performance of the coating/metal system by electrochemical impedance spectra”, J. Univ. Sci. Technol. B., Vol. 15, No. 4, pp. 457-460, 2008.##
[26]. Cottis R. A. “Interpretation of Electrochemical Noise Data,” Corrosion, Vol. 57, No. 3, pp. 265-285, 2001.##
[27]. Deyá M., del Amo B., and Spinelli E., “The assessment of a smart anticorrosive coating by the electrochemical noise technique”, Prog. Org. Coat., Vol. 76, No. 4, pp. 525-532, 2013.##
[28]. Mills D., Broster M., and Razaq I., “Continuing work to enable electrochemical methods to be used to monitor the performance of organic coatings in the field”, Prog. Org. Coat., Vol. 63, No. 3, pp. 267–271, 2008.##
[29]. Naderi R. and Attar M. M., “EIS and ENM as tools to evaluate inhibitive performance of second generation of phosphate-based anticorrosion pigments”, J. Appl. Electrochem., Vol. 39, pp. 2353–2358, 2009.##
[30]. Van Westing E., Ferrari G., and De Wit J., “The determination of coating performance with impedance measurements—III. in situ determination of loss of adhesion”, Corros. Sci., Vol. 36, No. 6, pp. 979-994, 1994.##
[31]. Naderi R., Attar M. M., and Moayed M. H., “EIS examination of mill scale on mild steel with polyester–epoxy powder coating”, Prog. Org. Coat., Vol. 50, No. 3, pp. 162-165, 2004.##
[32]. Naderi R., Attar M. M. and Moayed M. H. “Investigation on the effect of various surface preparations on corrosion performance of powder coated steel by EIS, Mater”, Corros., Vol. 56, No. 5, pp. 325-328, 2005.##
[33]. Mahdavian M. and Attar M. M., “Investigation on zinc phosphate effectiveness at different pigment volume concentrations via electrochemical impedance spectroscopy, Electrochim”, Acta, Vol. 50, No. 24, pp. 4645-4648, 2005.##
[34]. De Lima-Neto P. and De Araujo A., “Study of the anticorrosive behaviour of epoxy binders containing non-toxic inorganic corrosion inhibitor pigments”, Prog. Org. Coat., Vol. 62, No. 3, pp. 344-350, 2008.##
[35]. Perera D. Y., “Effect of pigmentation on organic coating characteristics, Prog. Org. Coat.,” Vol. 50, No. 4, pp. 247-262, 2004.##
[36]. Donga C., Fu A., Li X., and Cheng Y., “Localized EIS characterization of corrosion of steel at coating defect under cathodic protection, Electrochim”, Acta, Vol. 54, No. 2, pp. 628–633, 2008.##
[37]. Sorensen P., Dam-Johansen K., Weinel C., and Kiil S., “Cathodic delamination of seawater-immersed anticorrosive coatings: Mapping of parameters affecting the rate”, Prog. Org. Coat., Vol. 68, No. 4, pp. 283-292, 2010.##
[38]. Massey L. K., “Permeability Properties of Plastics and Elastomers”, 2nd ed., William Andrew, 2002.##
[39]. Knudsen O. and Brende K., “Gundersen H., Cathodic Disbonding at High Temperature”, Corrosion 2011, paper 11023 (Houston, TX: NACE 2011).##
[40]. Melve B. and Ali D., “Corrosion Coatings for High Temperature”, Water Immersion Service, Corrosion 2006, Paper 06021 (Houston, TX: NACE 2006)##
[41]. Steinsmo U. and Skar J. I., “Factors Influencing the Rate of Cathodic Disbonding of Coatings”, Corrosion Vol. 50, No. 12, pp. 934-939, 1994.##
[42]. Holub J., Wong D., and Tan M., “Analysis Of Cdt Methods And Factors Affecting Cathodic Dis bondment”, Corrosion 2007, Paper 07022 (Houston, Texas: nace 2006)##
[43]. Skar J. I. and Steinsmo U., “Corros. Sci.,” Vol. 35, No. 5-8 , pp. 1385-1389, 1993.##
[44]. Leidheiser H. and Wang W., “in Corrosion Control by Organic Coatings” (Natl.Assocn. Corrosion Engrs.), Leidheiser J. H. (Editor), 1981: Houston, Texas. p.70.##
[45]. Nguyen T., Hubbard J., and Pommersheim J., “Unified Model for the Degradation of Organic Coatings on Steel in a Neutral Electrolyte”, .J. Coat. Technol., Vol. 68, No.855, pp. 45-56, 1996.##
[46]. Mansfeld F. and Tesai C. H., “Determination of Coating Deterioration with EIS: I. Basic Relationships,” Corrosion, Vol. 47, pp. 958-963, 1991.##
[47]. Hirayama R. and Haruyama S., “Electrochemical Impedance for Degraded Coated Steel Having Pores”, Corrosion Vol. 47, pp. 952–958, 1991.##