دوره و شماره: دوره 25، شماره 81، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-212 
تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری

صفحه 17-29

10.22078/pr.2015.489

یاسر نوریان؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ سید علی‌اکبر عبدالهی موسوی


بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال

صفحه 169-180

10.22078/pr.2015.502

شاهین محمدی زرغان؛ سپیده رشدی؛ نورالله کثیری؛ جواد ایوک‌پور