تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

مطالعه رخساره‌های الکتریکی یکی از روش‌های مفید در تحلیل پتروفیزیکی چاه‌های فاقد اطلاعات واقعی زمین‌شناسی است که می‌تواند برای تعیین ویژگی‌های مخزنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با بررسی مقاطع نازک مغزه‌های موجود یکی از چاه‌های مخزن بنگستان در میدان منصوری، سه رخساره رسوبی شناسایی شده است. براساس مطالعه نمودارهای الکتریکی و با استفاده از روش خوشه‌بندی MRGC، یک مدل الکتریکی 14 رخساره‌ای نیز به‌دست آمد که با ادغام رخساره‌ها بر اساس میانگین CGR آنها، به مدل 3 رخساره‌ای تغییر نمود. به علت انطباق خوب بین مدل ایجاد شده با داده‌های واقعی زمین‌شناسی در چاه مورد مطالعه، این مدل می‌تواند برای ارزیابی سایر چاه‌های این میدان نیز به کار رود. امید است این مدل بتواند در مطالعات بعدی این میدان نظیر کیفیت مخزن و نیز مدل سازی کمک نماید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micro and Electrofacies Analysis of Bangestan Reservoir in Mansouri Oil Field

نویسندگان [English]

  • Yaser Noorian 1
  • Reza Moussavi Harami 1
  • Asadollah Mahboubi 1
  • Ali Akbar Abdolahi Mousavi 2
1 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad Iran
2 National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Electrofacies study is one of the useful methods in the petrophysical analysis of wells without real geological data that can be used in the study of reservoir properties. In this research, on the basis of thin section studies from the Bangestan reservoir in one of the wells within the Mansouri oil field, four sedimentary facies were identified. Based on electrical logs analysis and using clustering method of MRGC, electrical models with 14 electrofacies were identified. The combination of electrofacies, based on average values of their CGR, led to an optimized model which was composed of three facies. Because of a good correlation between the optimized model and real geological data in one of the studied wells, this model can be used for the evaluation of other wells in this field. We hope this model can be used in the future studies of this field in the evaluation of reservoir properties and modeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrofacies
  • Log
  • Facies Model
  • Clustering
  • Bangestan Reservoir
  • Mansouri Oilfield
[1] James G. A. and Wynd J .D., “Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area”, American Assosiation of Petroleum Geologists Bul., Vol. 49, No. 12, pp. 2182-2245, 1965.##
[2]. آقانباتی ع، زمین‌شناسی ایران، 3، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1389.##
[3]. Lucia F. J., “Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization”, American Assosiation of Petroleum Geologists Bulletin., Vol. 79, No.9, PP. 1275 – 1300, 1995.##
[4]. رحیمی بهار ع، پرهام س، تجزیه و تحلیل رخساره‌های الکتریکی بر اساس رخساره‌های رسوبی، نشریه رخساره‌های رسوبی، دوره 5، شماره 1، صفحات 74-61، 1391.##
[5]. Serra O. and Sulpice L., Sedimentological Analysis of shale-sand series from well logs., SPWLA, 16th Ann. Log. Symp., 1975.##
[6]. Rabiller P., “Facies prediction and data modeling for reservoir characterization”, 1st ed., Rabiller Geo-consulting., 2005.##
[7]. Wolff M. and Pelissier-combescure., “Automatic electrofacies determination”, 23rd Annual Logging Symposium Transactions, Society of Professional Well Log Analysts, pp. 22, 1982.##
[8]. Serra O., “Fundamentals of well-log”, The interpretation of logging data., Amsterdam Elsevier., Vol. 2. pp. 684, 1986.##
[9]. Ye S., Rabiller P., A new tool for electrofacies analysis: Multi resolution graph based clustering, SPWLA, 41 Annual Logging Symposium, 2000.##
[10]. Dunham R. J., “Classification of carbonate rocks according to depositional texture”, In: W. E. (ed.), Classification of carbonates rocks, American Assosiation of Petroleum Geologists Memoir., No 1, pp.108-121, 1962.##
[11]. قنواتی ک.، حق پرست ق.، مطالعه جامع مخزن بنگستان میدان منصوری-‌فاز تعیین مشخصات مخزن، گزارش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شماره 6035، 1386.##
[12]. Hynes J.D. and McQuillan H., “Evolution of the Zagros suture zone”, southern Iran, Geological Society of America Bulletin., Vol. 84, pp. 739-744, 1974.##
[13]. Bachmann M. and Hirsch F., “Lower cretaceous carbonate platform of the eastern levant (galilee and the golan heights): stratigraphy and second-order sea-level change”, Cretaceous Research., Vol. 27, pp. 487-512, 2006.##
[14]. Raspini A., “Microfacies analysis of shallow water carbonates and evidence of hierarchically aptian of monte tobenna, southern Apennines”, Italy, Cretaceous Research., No. 19, pp. 197-223, 1998.##