دوره و شماره: دوره 25، شماره 82، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-224 
6. بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده‌های آسفالتین در پایدارسازی توده‌های آسفالتین با روش ویسکومتری

صفحه 71-81

محسن وفایی سفتی؛ محمد مهدی شادمان؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ مصطفی دهقانی زاده


12. رتبه‌بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دی‏اکسید‏کربن با رویکرد تصمیم‏گیری چند شاخصه

صفحه 142-155

محمدرضا مهرگان؛ منصور معظمی؛ سید فرید قادری؛ عماد رعایایی؛ امیرمهدی ملک؛ آزاده دباغی


15. کاربرد مخلوط اتانول/ گازوییل با افزودنی مناسب به عنوان سوخت موتورهای دیزل

صفحه 184-190

یداله پیرزاده؛ مهرداد معینی شاد؛ مرضیه شکرریز؛ علی‌یار کاظمی‌فر؛ بیژن پوریمین؛ احمد روشنی