مقایسه نتایج حاصل از وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات زمین لرزه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

منابع هیدروکربنی از مهم‌ترین نیازهای امروز بشر محسوب می‌شود، لذا بهره‌گیری از روش‌هایی با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر برای توسعه مخازن نفت و گاز، امری ضروری است. بی‌شک حفاری به دلیل دسترسی مستقیم به اعماق زمین از نقطه نظر جمع‌آوری اطلاعات مخزنی، دارای قطعیتی مناسب می‌باشد ولی به جهت هزینه بالا و نقص ذاتی چاه‌ها در پوشش منطقه، لازم است روشی اتخاذ گردد که با هزینه‌ای کمتر، نتیجه‌ای دقیق در اختیار قرار دهد. لرزه‌نگاری از روش‌های موجود در برداشت اطلاعات از سطح می‌باشد که مدل مناسبی از خواص مخزنی ارائه می‌دهد. وارون‌سازی روشی است که با تلفیق داده‌های لرزه‌ای و چاه‌نگاری قدرت تفکیک و صحت مدل مخزن را ارتقا می‌بخشد. حاصل وارون‌سازی، مدل امپدانس صوتی است که نشان‌گر تغییر در جنس لایه‌های زمین یا محتوای سیال آن است. طی این مطالعه مدل امپدانس صوتی، با استفاده از روش‌های مختلف وارون‌سازی لرزه‌ای به‌دست آورده می‌شود. با استفاده از این مدل می‌توان پارامتر تخلخل را محاسبه نمود. در این مطالعه روش‌های پس از برانبارش استفاده شده‌اند. با ترکیب داده‌های لرزه‌ای، اطلاعات نگاره‌ها و افق‌های تفسیری در میدان‌های نفتی هندیجان و بهرگانسر در خلیج فارس، وارون‌سازی لرزه‌ای به روش‌های باند محدود، خارهای پراکنده و بر پایه مدل برروی سازند جهرم در عمق تقریبی 2200 متری و ضخامت 300 متر انجام شده است. با مقایسه نتایج حاصل در نهایت به علت خطای کم 08 /0 و هماهنگی بالا (65/99% ) میان امپدانس صوتی حاصل از وارون‌سازی و امپدانس صوتی حاصل از چاه نگاری، روش بر مبنای مدل به‌عنوان مناسب‌ترین روش در این مطالعه معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of 2-D Seismic Inversion Methods in Hendijan and Bahregansar Oilfields by Different Method

نویسندگان [English]

  • Arash Vakili 1
  • Seyedeh Tayebe Khalili 1
  • Seyed Kivan Hosseyni 1
  • Seyed Reza Mousavi Harami 1
  • Ali Chehrazi 2
چکیده [English]

These days, hydrocarbon resources are one of the most important human needs. Therefore, it is necessary to use methods with high efficiency and low costs. Due to direct underground accessing, drilling is the most efficient method for subsurface studies. However, because of high cost and imperfect covering of the area under study, it is required to employ methods which provide better results. Seismography is one of the methods for collecting surface data, which exhibits an efficient model of reservoir characteristics. Seismic inversion is the method which enhances the resolution and accuracy of reservoir model by compiling seismic and well logging data. Impedance acoustic model results from inversion and indicates the variability of layers or fluid content. In this study, an impedance model was obtained using various inversion procedures, and porosity was then calculated. These procedures are post stack. Seismic, well logging data, and interpreted horizons were merged in Hendijan and Behregansar oil fields in the Persian Gulf. Seismic inversion was performed by band limited, sparse spike, and model based methods in Jahrom formation at a depth of about 2200m and a thickness of 300m. Finally, by comparison of the results, the model based method was introduced as the best one, because of the high correlation coefficient (99.65%) and low error (0.08)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impedance Acoustic Model
  • Seismic Inversion
  • Seismography
  • Hendijan
  • Behregansar
[1]. فرج پور ز، نبی بیدهندی م و رضاترابی م، برگردان داده‌های لرزه‌ای سه بعدی به امپدانس صوتی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران، فصلنامه زمین سال 4، شماره 3، صفحات 53 تا 66، پاییز 1388.
[2]. FergusonR. J. and Margrave G. F., “A simple algorithm for band-limited impedance inversion: the CREWES research report”, Vol.8, pp.1–9,1996.
[3]. Geohorizons Oct. 2002 /2, www.spgindia.org/geohorizon/oct2002/11_15.pdf
[4]. Cooke D. A. , Schneider W. A., “Generalized linear inversion of reflection seismic data”, Geophysics, Vol. 48, pp. 665-676, 1983.
[5]. Russell B. H., Introduction to seismic inversion, methods, society of exploration geophysicists,. Tulsa, OK 86 pp., 1988.
[6]. Oldenburg D. W. and Scheuer T. levy. “Recovery of the acoustic impedance from reflection seismograms”, Geophysics, Vol. 48, pp. 1318-1337, 1983.
[7]. معمارضیا، ع. نشان‌گرهای هیدروکربنی، روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، 1، تعدادصفحات 334، 1389.
[8]. Huss M. and Feary D. A., “Seismic inversion for acoustic impedance and porosity of Cenozoic cool-water carbonate on the upper continental slope of the great australian bight, Marine Geology, Vol. 215, pp. 123-134, 2005.
[9]. Hampson-Russell Ltd. The theory of strata program, Hampson-Russell Ltd, STRATA May 1999.
[10]. Lines L. R., and T. J. Ulrych, 1977, “The old and the new in seismic deconvolution and wavelet estimation”, Geophysical Prospecting, Vol. 25, pp. 512–540, 1999.
[11]. Yongzhong XU, C.Tongjun C.Shizhong1, H.Weichuan, and W.Gang, “Comparison between several seismic inversion methods and their application in mountainous coal fields of western China”, Mining Science and Technology, Vol. 20, pp. 585–590, 2010.
[12]. حمیم اسکویی م، علی نزاد طیبی ع، شرقی ی، هاشم‌پور ا، صدیقیان س، وارون‌سازی باند فرکانس محدود بر روی داده‌های ارزه‌ای سه بعدی در یکی از میادین جنوب غربی ایران، مجموعه مقالات سی امین گردهمایی علوم زمین، یکم تا سوم اسفند 1390.