تعیین انواع منافذ مخزن آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت و تشدید مغناطیس هسته‌ای (NMR) در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه تهران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز

چکیده

مخازن هیدروکربنی (به‌خصوص انواع کربناته) به دلیل اثر دیاژنز از نظر نوع منافذ و شعاع منفذی بسیار متنوع می‌باشند. از آنجایی که توزیع منافذ و فشار مویینه در سنگ مخزن از کنترل کننده‌های اصلی حرکت سیال در فضای متخلخل است، به همین دلیل تعیین نوع و اندازه منافذ و همچنین فشار مویینه نقش اساسی در خواص پتروفیزیکی، بهینه‌سازی تعداد چاه‌ها در یک میدان و پیش‌بینی هیدروکربن قابل بازیافت دارد. در این مقاله انواع منافذ در سازند مختلط کربناته-آواری آسماری با استفاده از نگار انحراف سرعت در 3 رده (انحراف مثبت، انحراف صفر و انحراف منفی) و 8 زیررده طبقه‌بندی شدند. 6 زیررده مربوط به بخش کربناته (درون ذره‌ای یا درون فسیلی، قالبی یا حفره‌ای، ریزتخلخل، بین ذره‌ای، بین بلوری و شکستگی) و 2 زیررده دیگر مربوط به بخش آواری (بین دانه‌ای و ریزتخلخل شیل) می‌باشند. پس از شناسایی انواع منافذ با استفاده از نگار انحراف سرعت، مقدار تخلخل، تراوایی، شعاع منفذی و فشار شبه مویینه در هر زیررده بطور پیوسته در امتداد چاه و سازند مورد مطالعه با استفاده از نگار تشدید مغناطیس هسته‌ایی تعیین شدند. به منظور اعتبارسنجی اندازه شعاع منافذ و فشار شبه مویینه از منحنی‌های فشار تزریق جیوه نیز استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، که تولید از مخزن آسماری تحت کنترل منافذ نوع بین دانه‌ای در بخش آواری و منافذ نوع شکستگی، بین ذره‌ای و بین بلوری در بخش کربناته می‌باشد. توزیع هریک از این 4 نوع منفذ بطور پیوسته با استفاده از نگارها در امتداد چاه مشخص شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Asmari Reservoir Pore Types Using Velocity Deviation and NMR Log in One of Iran Southwestern Oil Fields

نویسندگان [English]

  • Sajad gharechelo 1
  • Ali Kadkhodaei 2
  • Abdolhossain Amini 1
  • Sepideh Sohrabi 1
چکیده [English]

In hydrocarbon reservoirs (especially in carbonate rocks), the variation of pore type and size is influenced by diagenesis effects. Hence pore type distribution and capillary pressure in the reservoir rock is the main factor controlling fluid flow in porous media. In other words, the determination of pore type/size and capillary pressure has an important role in understanding petrophysical features, optimizing the number of wells in the field, and forecasting the recoverable hydrocarbon. In this paper, pore types in the mixed carbonate-siliciclastic Asmari formation is divided by velocity deviation log into three classes (positive, zero, and negative deviation) and eight subclasses. Six subclasses are related to carbonate part (interaparticle or interafossil, moldic or vuggy, microporosity, interparticle, intercrystalline, and fracture) and two subclasses are related to clastic part (intergranular and shale microporosity). After identifying pore types, pore size and pseudo capillary pressure are continuously determined in each subclasses throughout the well bore by using NMR log. Pore size and pseudo capillary pressure are compared by mercury injection capillary pressure curves. The results of this study show that intergranular porosity is the main factor for production in calstic intervals; however, fracture, interparticle, and intercrystalline porosities play an important role in carbonate intervals. The distributions of each four pore types are continuously determined along the well bore
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pore Type
  • Velocity Deviation Log
  • NMR
  • Asmari Formation
  • Dezful Embayment
[1]. Anselmetti F. S. and Eberli G. P., “Controls on sonic velocity in carbonates, Pure and Applied Geophysics”, Vol. 141, pp. 287-323, 1993.##
[2]. Lucia F. J., “Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization”, AAPG Bulletin, Vol. 79, pp. 1275–300, 1995.##
[3]. Lucia F. J., Carbonate Reservoir Characterization, Berlin: Springer, 1999.##
[4]. Tiab D. and Donaldson E. C., Petrophysics: theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties, Amsterdam: Elsevier, 2004.##
[5]. Choquette P. W. and Pray L. C., “Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates”, AAPG Bulletin, Vol. 54, pp. 207–50, 1970.##
[6]. Vera C. L., Kaldi J. G. and Sneider R. M., “Geological applications of capillary pressure: A review”, AAPG Buletin, Vol. 76, No. 6, PP. 840-850, 1992.##
[7]. Lønøy A., “Making sense of carbonate pore systems”, AAPG Bulletin, Vol. 90, pp. 1381–405, 2006.##
[8]. Morgan J. T. and Gordon D. T., “Influence of pore geometry on water-oil relative permeability”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 22, pp. 1199–208, 1970.##
[9]. Jackson P. D., Talor S. D., and Stanford P. N., “Resistivityporosityparticle shape relationships for marine sands”, Geophysics, Vol. 43, pp. 1250–68, 1978.##
[10]. Weger R. J., Eberli G. P., Bachle G. T., Massaferro J. L., and Sun Y. F., “Quantitative of pore structure and its effect on sonic velocity and permeability in carbonates”, AAPG Bulletin, Vol. 93, pp. 1297-1317, 2009.##
[11]. Tao G. and King M. S., “Porosity and pore structure from acoustic well logging data”, Geophysical Prospecting, Vol. 41, pp. 435–451, 1993.##
[12]. Xu S. and White R. E., “A new velocity model for claysand mixtures”, Geophysical Prospecting, Vol. 43, pp. 91-118, 1995.##
[13]. Lucia F. J., Carbonate reservoir characterization: an integrated approach, New York, New York: Springer-Verlag, 2007.##
[14]. Marschall D., Gardener J. S., Mardon D., and Coates G. R., Method for correlating NMR relaxometry and mercury injection data, Presented at the international symposium of society of core analysis held in San Francisco, California, USA, 1995. ##
[15]. Lowden B. D., Porter M. J., and Powrie L. S., “T2 relaxation time versus mercury injection capillary pressure:  Implication for NMR logging and reservoir characterization”, SPE european petroleum conference held in the Hague, the Netherland, paper No. 50607, 1998.##
[16]. Altunbay M., Martain R., Robinson M., “Capillary pressure data from NMR logs and its implications on field economics”, SPE Annual Technical Conference and Exhibition Meeting held in New Orleans, Luisiana, USA, SPE paper No. 71703, 2001.##
[17]. Volokitin Y., Looyestijn W. J., Siljkerman W. F. j., and Hohman J. P., “A practical approach to obtain primary drainage capillary pressure curves from NMR core and log data”, Petrophysics, Vol. 42, No. 4, 2001.##
[18]. حسینی‌نیا ط.، گزارش تکمیل چاه توسعه‌ای انحرافی- افقی- چاه شماره 8 میدان چشمه‌خوش، اداره زمین‌شناسی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 36 صفحه، 1384.##
[19]. هنرمند ج.، بررسی عوامل رسوب‌شناسی و دیاژنزی کنترل‌کننده خواص مخزنی در سازند آسماری میدان چشمه‌خوش، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ایران، 308 صفحه، 1391.##
[20]. Vanbuchem F. S. P., Allen T., Lausen G. V., Lotfpour M., Moallemi A., Monibi S., Motiei H., Pickard N., Tahmasbi A. R., Vedrenne V., and Vincent B., Sequence stratigraphy and Sr isotope stratigraphy of the oligo-miocene deposits in the dezful embayment (Asmari and Pabdeh Formations, SW Iran)-implications for reservoir characterization, 1st International Petroleum Conference, European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), 4-6 May, Shiraz, Iran, 2010.##
[21]. Dunham R. J., Classification of carbonate rocks according to depositional texture, AAPG Mem. 1, pp. 108-121,1962.##
[22]. Wyllie M. R. J., Gregory A. R., and Gardner L. W., “Elastic wave velocities in heterogeneous and porous media”, Geophysics, Vol. 21, pp. 41-70, 1956.##
[23]. Anselmetti F. S. and Eberli G. P., “Velocity deviation log: a tool to predict pore type and permeability trends in carbonate drill holes from sonic and porosity or density logs”, AAPG Bulletin, Vol. 83, pp. 450-466, 1999.##
[24]. Wang Z., Hirsche K. W., and Sedgwick G., “Seismic velocities in carbonate rocks”, Journal of Canadian Petroleum Technology, Vol. 30, pp. 112–122, 1991.##
[25]. Rafavich F., Kendall C. H.St. C., and Todd T. P., “The relationship between acoustic properties and the petrographic character of carbonate rocks”, Geophysics, Vol. 49, pp. 1622–1636, 1984.##
[26] Sun Y. F., Berteussen K., Vega S., Eberli G. P., Baechle G. T., and Weger R.J., “Effects of pore structure on 4D seismic signals in carbonate reservoirs”, SEG 76th Annual International Meeting, expanded Abstracts, pp. 3260–3264, 2006.##
[27] Wang H., Sun S. Z., Hajun Y., Hongliang G., Youjun X., and Hongru, H., “The influence of pore structure on P- & S-wave velocities in complex carbonate reservoirs with secondary storage space”, Petroleum Science, Vol. 8, pp. 394-405, 2011.##
[28]. Baechle G. T., Colpaert A., Eberli G. P., and Weger R. J., Modeling velocity in carbonates using a dual porosity DEM model, SEG 77th Annual International Meeting, expanded Abstracts, 2007.##
[29]. Assefa S., Mccann C., and Sothcott J., “Velocities of compressional and shear waves in limestones”, Geophysical Prospecting, Vol. 51, pp. 1–13, 2003.##
[30]. Mousavi M., Prodanovic M., Jacobi D., and Hughs B., “New classification of carbonate rocks for process-based pore-scale modeling”, SPE, paper no. 163073, pp. 1-22, 2013.##
[31]. رضایی م.، چهرازی ع.، اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه‌ پیمایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.##
[32]. Freedman R., “Advances in NMR logging”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 58, No. 1, p. 60-66, 2006.##
[33]. Altunbay M., Georgi D., and Zhang G. Q., “Pseudo capillary pressure from NMR data”, Presented at the 12th international petroleum congress of Turkey, 1998.##
[34]. Jin G., Manakov A., Chen J., Zhang J., and Hughes B., “Capillary pressure prediction from rock models reconstructed using well log data”, SPE Annual technical conference and exhibition held in San Antonio, Texas, USA, 2012.##
[35]. Leverett M. C., “Capillary behavior in porous solids”, Trans. of AIME., Vol. 142, pp. 52–69, 1941.##
[36]. Rose W. and Bruce W. A., “Evaluation of capillary character in petroleum reservoir rock”, Trans. AIME, Vol. 186, pp. 127–42, 1949.##
[37]. Arogun O. and Nwosu C., “Capillary pressure curve from nuclear magnetic resonance log data in a deepwater turbidite Nigeria field- a comparison to saturation models from SCAL drainage capillary pressure curves”, SPE annual international conference and exhibition held in Abuja, Nigeria, 2011.##
[38]. Zhao L., Nasser M., and Han D., “Quantitate geophysical pore-type characterization and its geological implication in carbonate reservoirs”, Geophysical prospecting, Vol. 61, Issue 4, pp. 827-841, 2013.##
[39]. Bordenave M. L. and Hegre J. A., “The influence of tectonics on the entrapment of oil in the Dezful Embayment, Zagros Foldbelt, Iran”, Journal of Petroleum Geology, Vol. 28, pp. 339-368, 2005.##
[40]. Eberli G. P., Baechle G. T., Anselmetti F. S., and Incze M. L., “Factors controlling elastic properties in carbonate sediments and rocks”, The Leading Edge, Vol. 22, pp. 654-660, 2003.##