دوره و شماره: دوره 25، 2-85 - شماره پیاپی 85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-212 
11. تکنیک زیست فزونی در حذف زیستی گازوییل از خاک

صفحه 123-131

مهری حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ میترا صالحی


14. ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی

صفحه 160-171

رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ رباب چاهشوری؛ محمد حسین حیدری سورشجانی؛ شهاب گرامی