دوره و شماره: دوره 25، 2-85 - شماره پیاپی 85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-212 
ارزیابی روابط تجربی افت فشار در چاه‌های تولیدی یک میدان گاز میعانی

صفحه 160-171

10.22078/pr.2016.605

رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ رباب چاهشوری؛ محمد حسین حیدری سورشجانی؛ شهاب گرامی