بررسی دلائل مچالگی لوله‌های جداری و تغییرات فشار سازندی زون 4 بخش 7 سازند گچساران در میدان نفتی مارون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 معاونت زمین‌شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز

چکیده

از جمله مشکلات حفاری در میدان نفتی مارون، مچالگی لوله‌های جداری در زون 4 از بخش 7 سازند گچساران این میدان است که در این مقاله، این مشکل از دیدگاه زمین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از 500 مقطع نازک تهیه‌شده از خرده‌های حفاری افق‌های مختلف بخش هفت این سازند برای بررسی خصوصیات سنگ‌شناسی، از نمودارهای پرتو گاما، صوتی و نمودارهای ترسیمی سرچاه جهت تهیه چارت‌های تطابق چینه‌ای، شناسایی تغییرات ضخامت، تهیه‌ نقشه هم‌‌فشار استفاده گردید. مطالعات پتروگرافیکی صورت گرفته نشان داد که لیتولوژی عمده زون 4 مارن به همراه مقدار اندکی آهک و انیدریت می‌باشد و این مارن‌ها بیش‌ترین نقش را در بروز مچالگی داشته‌اند. با توجه به نقشه هم‌ضخامت تهیه‌شده برای زون 4 مشخص گردید که این بخش در قسمت شمال غرب در یال جنوبی و در انتهای شرقی میدان بیش‌ترین ضخامت را دارا است. با توجه به نقشه هم‌فشار تهیه‌شده، نقاط پرفشار زون 4 به‌طور عمده در بخش محوری و در انتهای غربی میدان و تمرکز نقاط کم فشار بیشتر در ناحیه خمش تاقدیس مارون در مرکز و ناحیه شرقی میدان می‌باشد. بنابراین با مقایسه ستون‌های انطباق چینه‌ای و نقشه‌های هم‌فشار می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات فشار سازندی در زون 4 متأثر از تغییرات ضخامت، لیتولوژی، شکل ساختمان و تنش‌های وارده بر ساختار تاقدیس مارون است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Collapse Reasons of Casing Pipes and Formation Pressure changes of Zone 4 of the Member 7 of Gachsaran Formation, Marun OilField

نویسندگان [English]

  • Safora Hashemi 1
  • Bahman Soleimani 1
  • Farokh Naseri Karimvand 2
1 Department of Geology, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Deputy of Geology Manager, NISOC, Ahvaz
چکیده [English]

One of the major problems in drilling process of zone 4 of the member 7 of Gachsaran Formation in Marun oilfield is casing collapsing. This problem is investigated in this paper in view of geological prospect. To study the petrography it is used 500 thin sections and different well logs such as gamma ray, sonic, graphic well logs are applied to plot stratigraphic columns and wells correlation and also provide isochors and isobar maps. The petrographic study indicated that the main lithology of zone 4 is marl with a minor association of limestone and anhydrite. The collapse problem in marly intervals is more common while drilling program. According to isochor maps provided for zone 4 there is max thickness in the axial part, southern flank of the north eastern part and east end of the field. According to the isobar maps, high pressure points of Zone 4 are in the axial part and western end of the field and low pressure locations are in the curvature part of the anticline and northern part of the field. By comparing the stratigraphic column, the isobar and isochor maps it can be concluded that the formation pressure changes in zone 4 is affected by variation in thickness, lithology, structural shape and tensions trends exerted on Marun anticline structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gachsaran Formation
  • collapsing casing pipe
  • Isobar and isochor maps
  • Marun oilfield
[1]. صیرفیان ع.، زمین‌شناسی نفت، مرکز نشر سمر، چاپ اول، 400 صفحه، 1386.##
[2]. Chilingar G. V., Serebrykov V. A., and Robertson Jr. J., “Origin and prediction of abnormal formation pressures,” Elsevier Science, First Edition, p. 373, 2002.##
[3]. Colman Sadd S. P., "Fold development in Zagros simply folded belt, Southwest Iran,” The American Association of Petroleum Geologist Bulletin, Vol. 62, pp. 984-1003, 1978.##
[4]. جعفری الف.، "بررسی علل و منشأ نشت لوله‌های جداری/آستری پوش‌سنگ در قسمت غربی میدان مارون،" گزارش پ-5013، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، 1380.##
[5]. حاجب ر.، "بررسی چینه‌شناسی بخش هفتم سازند گچساران،" گزارش پ- 3883، اداره کل زمین‌شناسی گسترشی (اداره عملیات)، اهواز، 1363.##
[6]. کریمی م. ر.، شیخ‌زاده ح. و صفاری ح.، "بررسی علل مچالگی لوله‌های جداری میدان نفتی مارون،" بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران، 1385.##
[7]. موقعیت جغرافیایی میادین نفتی/گازی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مقیاس 1:2000000، 1388.##
[8]. آقانباتی ع.، "زمین‌شناسی ایران،" انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، صفحه 586، 1383.##
[9]. Mitra S., “Structural models of faulted detachment folds,” AAPG Bulletin, Vol. 86, pp. 671-693, 2002.##
[10]. Mitra S., “A unified kinematic model for the evolution of detachment folds,” Journal of Structural Geology, Vol. 25, pp. 1659-1673, 2003.##
[11]. Reboulet S., Mattioli E., Pittet B., Baudin F., Olivero D., and Proux O., “Ammonoid and nannoplankton abundance in Valanginian early Cretaceous limestone-marl successions from the Southeast France Basin: carbonate dilution or productivity,” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,. Vol. 201, pp. 113-139, 2003.##
[12]. امیری بختیار ح.، سرشوق ع. و ادیبی الف.، "اصول مهندسی حفاری برای مهندسین نفت و زمین‌شناسی،" انتشارات تراوا، چاپ اول، صفحه 256، 1389.##
[13]. Richard H., and Groshong J. R., “3-D structural geology, a practical guide to quantitative surface and subsurface map interpretation,” Second Edition, Springer Publications, p. 399, 2006.##
[14]. Barker S. N. and Speers R. G., “Marun Asmari Reservoir high permeability system,” OSCO Report, No. 3401, 1978.##
[15]. Intera Petroleum Technologies L. T. d., Marun Field Study, ISBN 91-554-5621-9, 1992.##
[16]. امیری بختیار ح.، "گزارش تجزیه و تحلیل ساختمانی مخزن آسماری میدان مارون،" گزارش پ-6281، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، 1387.##
[17]. آرین م. و محمدیان ر.، "تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)،" مجله علوم زمین، شماره 78، صفحات 87-96، 1389.##