بررسی توانایی رنگبری رنگ آزو بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک‌دوست Halomonaz Strain Gb و بهینه‌سازی فاکتورهای دما، pH و غلظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش توانایی رنگبری رنگ آزوی بتا نفتول نارنجی توسط باکتری نمک دوست (Halomonaz Strain Gb) و اثر فاکتور غلظت، pH و دما بر رنگبری بررسی می‌شود. با استفاده از ثابت نگهداشتن یک عامل و تغییر عوامل دیگر شرایط بهینه رنگبری، حاصل می‌شود. بالاترین درصد رنگبری 88% است که درغلظت ppm 40 و دمای C˚38 و 9=pH، پس از 6 روز گرماگذاری به‌دست آمد. غلظت در محدوده وسیع 15-ppm 125 بررسی شد و به همین دلیل توانایی باکتری در رنگبری در دو بخش غلظت‌های کمتر و بیشتر از ppm 40 تحلیل شد. اثر‌گذارترین فاکتور، pH بود و با افزایش pH در محدوده 6-9، رنگبری به‌طور چشمگیری افزایش یافت. فاکتور دما در محدوده 35 -C˚40 تاثیر چندانی بر رنگبری نداشت. مقایسه طیف‌های حاصل از HPLC و UV-Vis قبل و بعد از رنگبری و همچنین مشاهده پدیده توتومری در طیف‌های حاصل از IR موید رنگبری قابل توجه می‌باشد. به‌علت اینکه باکتری مذکور نمک دوست و تحمل‌پذیر نمک است، در تمامی مراحل آزمایش (W/V) 5% کلریدسدیم در نظر گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Decolorization Ability of Orange Azo β-NapHtol by Halomonaz Strain Gb bacteria and Optimization the Effects of Concentration, pH and Temperature

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Entezari 1
  • Maryam Otadi 2
  • Rahebeh Amiri 3
1 Department of Chemical Engineering, Engineering College, Science & Research unit of Islamic Azad University,
2 Department of Chemical Engineering, Engineering College, Central Unit of Islamic Azad University, Tehran
3 Chemistry Department, Science College, North Unit of Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Through this research, the ability of orange Azo β-NapHtol’s decolorization by Halomonaz Strain Gb bacteria and the efect of conectration, PH adn temoeratureon decolorization studied. The optimal conditions for decolorization were obtained via changing the level of different factors while keeping one factor in each test constant, is assayed. The final result  shows the maximum percentage of decolorization (88%) by 40 ppm concentration, 38˚C and pH = 9 after 6 days of process. As a result of testing in a  wide range of concentration (15-125 ppm), decolorization ability of the bacteria divided in two parts: examinations with concentration  of less than 40 ppm and more than 40 ppm. The most effective factor was pH and increasing pH in a range of 6-10 caused a remarkable increase in decolorization. Temperature of 35-40˚C did not too have much effect on the decolorization. Comparison of arising spectrums from HPLC and UV-Vis before and after decolorization and observing the totomery ph enomenon in arising spectrums from IR confirmsthe considerable decolorization. Because of halopHilic and halotolerant bacteria, the amount of %5 (W/V) Sodium Chloride was added during all the tests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halophiclic and halotoerant
  • Halomonaz Strain Gb bacteria
  • Decolorization
  • Azo β-NapHtol Orange
  • Azo dye
[1]. اسد ص.، آموزگار م. ع.، "ارزیابی رنگ‌زدایی زیستی ترکیبات رنگی ازو توسط باکتری‌های نمک دوست و تحمل‌پذیر نمک جدا شده از پساب کارخانجات نساجی"، پروژه کارشناسی ارشد، 1385.##
[2]. اسد ص.، آموزگار م. ع.، پوربابایی ا. ع.، دستغیب س. م. م.، "اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگ‌های آزو توسط باکتری‌های نمک‌دوست و تحمل‌پذیر نمک"، 1386.##
[3]. استخر ز.، هنرور ب.، ش. نصرالله، آرام ف.، "جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفتی گچساران و بهینه‌سازی شرایط رشد آنها"، پژوهش نفت، 1391##
[5]. Nigam P., Banat I. M., Singh D., and Marchant R., “Microbial process of fast decolorization of textile effluent containing azo, diazo and reactive dyes,” Process of Biochemistry, Vol. 31, p. 435, 1996.##
[6]. Jain K., Shah V., Chapla D., and Madamwar D., “Decolorization and degradation of azo dye Reactive Violet 5R by an acclimatized indigenous bacterial mixed cultures-SB4 isolated from anthropogenic dye contaminated soil,” Journal of Hazardous Materials, Vol. 213-214, pp. 378-386, 30 Apri. 2012.##
[7]. Asad S., Amoozegar M. A., Pourbabaee A. A., Sarbolouki M. N., and Dastgheib S. M. M., “Decolorization of textile azo dyes by newly isolated halopHilic and halotolerant bacteria,” Bioresour. Technol., Vol. 98, pp. 2082–2088, 2007.##
[8]. Delee W., O’Neil C., Hawkes F. R., Pinheiro H. M., “Anaerobic treatment of textile effluents: A review,” J. Chem. Technol. Biotechnol., Vol. 73, pp. 323-335, 1998.##
[9]. Saratale R. G., Saratale G. D., Chang J. S., Govindwar S. P., “Bacterial decolorization and degradation of azo dyes: A review,” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 42, pp. 138–157, 2011.##
[10]. Tony B. D., Goyal D., and Khanna S., “Decolorization of direct red 28 by mixed bacterial culture in an up-flow immobilized bioreactor,” J. Ind. Microbiol, Biotechnol, pp. 36, 39, 2009.##
[11]. Dong X., Zhou J., and Liu Y., “Peptoneinduced biodecolorization of reactive Brilliant blue (KN-R) by Rhodocycus gelatinosus XL-1,” Process Biochem., 39: 89–94, 2003.##
[12]. Moosvi S., Kehaira H., and Madamwar D., “Decolorization of textile dye Reactive Violet 5 by a newly isolated bacterial consortium RVM 11.1,” World J. Microb. Biot., Vol. 21, pp. 667–672, 2005.##
[13]. Fu L. Y., Wen X. H., Lu Q. L., and Qian Y., “Treatment of dyeing waste water in two SBR systems.,” Process Biochemistry, Vol. 36, No. 11, pp. 1111-1118, 2001.##
[14]. Mohanty S., Dafale N., and Neti Rao N., “Microbial decolorization of reactive black 5 in a two stage anaerobic/aerobic reactor using acclimatized activated textile sludge,” Biodegradation, Vol. 17, No. 5, 403-413, 2006.##
[15]. Wang H., Su J. Q., Zheng X. W., Tian Y., Xiong X. J., and Zheng T. L., “Bacterial decolorization and degradation of the reactive dye Reactive Red 180 by Citrobacter sp,” CK3. International Biodeterioration & Biodegradation, Vol. 63, pp. 395–399, 2009.##