بررسی تجزیه زیستی آب آلوده به نفت خام توسط باسیلوس جدا شده ازپساب در پالایشگاه نفت اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش  شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده آلاینده‌های نفتی برای زیست پالایی پساب‌های آلوده به نفت است. تحقیق حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باسیل‌های تجزیه کننده نفت خام انجام شد. به منظور بالا بردن احتمال جداسازی باسیلوس‌ها از نمونه‌های برداشت شده بر روی محیط کشت اختصاصی (MSM) کشت داده شد و به آن 1% نفت خام به عنوان تنها منبع کربن اضافه گردید. با کشت باکتری‌ها روی محیط بلاد آگار باکتری‌های مولد بیو سورفاکتانت جداسازی و خالص شد. تست کشش سطحی بر روی باکتری‌های دارای همولیز بتا که مولد بیوسورفاکتانت هستند، انجام گردید. تست امولسیفیکاسیون برای باسیلوس‌های منتخب به عمل آمد برای شناسایی گونه باسیلوس‌ها از محیط‌های کشت بیوشیمیایی استفاده گردید، سپس گونه باکتری‌ها تعیین گردید. بررسی تجزیه نفت خام از طریق آنالیز نمونه‌ها با GC-MS و اسپکتروفوتومتری صورت پذیرفت. میزان سویه به دست آمده در این پژوهش برابر mN/m 35 و توانایی امولسیفیکاسیون سویه برابر 70% بود. سرانجام این سویه توسط روش‌های مولکولی به عنوان باسیلوس سرئوس شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioremediation of Wastewater Contaminated by Crude Oil by Bacillus Isolated from Esfahan Oil Refinery

نویسندگان [English]

  • Shima Kasiri 1
  • Monir Doudi 1
  • Mitrasadat Tabatabaee 2
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University of Flavarjan, Esfahan, Iran
2 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this research was the identifying the contaminants of oil degrading bacteria.This study was conducted to isolate and identify oil-degrading bacilli. In order to increase the chances of isolating Bacillus samples were cultured on specific culture media (MSM) and was added 1% crude oil as the sole carbon source.By Culturing on blood agar, bacteria were isolated whit a beta hemolysis which produce biosurfactant. surface tension test  was done. emulsification tests were performed.for selected bacteria to identify the species of bacteria was used biochemicall medium.for evaluated degradation of crude oil We used gas chromatography(GC) and spectrophotometry. Surface tension for this strain equal 35  mN / m  the emulsification ability of the strains was 70%. Finally, this strain was identified as Bacillus cereus by molecular method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface tension Bacillus cereuse GC-MS
  • emulsification
[1]. Akhavan Sepahi A., Dejban Golpash I., Emami M, and Nakhoda A. M., “Isolation and characterization of crude oil degrading Bacillus spp.,” Iranian Journal of Enviroment Health Science & Engineering., Vol. 5 , No. 3 , pp. 149-154 , 2008.##
[2]. Aparana A., Srinikethon G., and Hegde S.. “Effect of addition of biosurfatant produced by Pseudomonas sps.on biodegradation of crude oil,” 2nd International Conference on Enviromental Science and Technology, Vol. 6, pp. 71-75, 2010.##
[3]. Bardi L., Mattei A., and Staffan S. “Hydrocarbon degradation by a soil microbial population with β-cylodextrin as surfactant to enhance bioaviability,” Enzyme and Microbial Technology, Vol. 27, No. 9, pp. 709-713, 2000.##
[4]. Bernheimer A. W. and Avigad L. S. “Nature and properties of cytolytic agent produced by Bacillus subtilis,” Journal of General Microbiology., Vol. 61, pp. 361-369. 1970.##
[5]. Bicca F. C., Fleck L. C., and Ayub M.A. Z. “Production of biosurfactant by hydrocarbon degrading Rhodococcus ruber and Rhodococcus erythropolis,” Revista de Microbiologica, Vol. 30, No. 3, pp. 231-236. 1999.##
[6]. Calvo C., Toledo F. L., and Gonzales-Lopez J., “Surfactant activity of a naphthalene degrading Bacillus pumilus strain isolated from oil sludge,” J Biotechnol., Vol. 109, No. 3, pp 255-262, 2004.##
[7]. Dhail S. and Jasuja N. D., “Isolation of biosurfactant-producing marine bacteria,” African Journal of Enviromental Science and Technology, Vol. 6, No. 6, pp. 263-266. 2012.##
[8]. Garrity G. M., Brenner D. J., Krieg N. R., and Staley J. T., “Bergeys manual of systematic bacteriology,” 2th edition, New York: Spriger, pp. 323-84. 2005.##
[9]. Gogoi B. K., Dutta N. N., Goswami P., and Krishna Mohan T. R., “A case study of bioremediation of petroleum-hydrocarbon contaminated soil at a crude oil spill site,” Adv. Environ. Res., Vol. 7, pp. 767-782. 2003.##
[10]. Haghighat S., Akhavan Sepahi A., Mazaheri Assadi M., and Pasdar H., “Ability of indigenous Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis in microbial enhanced oil recovery,” International Journal of Enviroment Science snd Technology., Vol. 5, No. 3, pp. 385-390. 2008.##
[11]. Hua J., “Biodegradation of dispersed marine fuel oil in sediment under engineered pre-spill application strategy,” Ocean Engineering, Vol. 33, pp. 152-167. 2006.##
[12]. Rahman K. S., Banat I. M., Thahira J., Thayumanvan T., and Lakshmanaperumalsamy P., “Bioremediation of gasoline contaminated soil by a bacterial consortium amended with poultry litter,coir pith and rhamnolipid biosurfactant,” Bioresource Technology, Vol. 81, No.1, pp. 25-32. 2002.##
[13]. Teschener M. and Wehner H. “Chromatographic investigations on biodegraded crude oils,” Chromatographia, Vol. 20, No. 7, pp. 407-416. 1983.##
[14]. Singh A., Jonathan D., Hamme V., and Owen P. “Surfactants in microbiology and biotechnology: part 2,” Application Aspects Biotechnology Advances, Vol. 25, pp. 99-121. 2007.##