سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 با استفاده از روش‌های تلقیح متوالی و سل- ژل جهت استفاده در تبدیل متان و دی اکسیدکربن به گاز سنتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این مطالعه تأثیر روش سنتز سل-ژل در مقایسه با روش پرکاربرد تلقیح بر خواص و عملکرد کاتالیست Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 در فرآیند ریفورمینگ خشک متان مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص کاتالیست‌ها توسط آنالیزهای XRD ، FESEM، اPSD،ا BETا، EDSا، FTIR و TG-DTG بررسی گردیدند. نتایج آنها نشان داد روش سل-ژل در مقایسه با روش تلقیح سبب افزایش یکنواختی اندازه ذرات شده، اما به دلیل فشردگی ذرات و کاهش فضاهای متخلخل، سطح ویژه کاهش یافته است. همچنین، این روش موجب تولید فازهای بسیار نزدیک به فاز آمورف شده و خاصیت بازی کاتالیست در این روش به دلیل حضور بیشتر گروه‌های عاملی OH– افزایش یافته است. عملکرد کاتالیست‌ها به صورت تابعی از دما (550 تا C°850) و به شکل تبدیل خوراک، بازدهی محصولات و نسبت گاز سنتز تولید شده در فرآیند گزارش شده‌اند. کاتالیست تهیه شده به روش سل-ژل در همه دماها دارای نتایج مناسب‌تری نسبت به کاتالیست دیگر بوده و مناسب‌ترین نتایج در دمای C°850 به دست آمده است. نسبت گاز سنتز تولیدی در این دما 94/0 بوده که نزدیک‌ترین مقدار به نسبت استوکیومتری نسبت به سایر آزمایش‌ها در این مطالعه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst via Sequential Impregnation and Sol-Gel Methods Used in CH4/CO2 Conversion to Syngas

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sharifi 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Ali Alizadeh Eslami 1
  • farhad Rahmani 1
  • Nader Rahemi 1
1 Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2 Reactor and Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of sol-gel method on the physicochemical properties of Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 nanocatalyst was evaluated in comparison to sequential impregnation method. The nanocatalysts characterization was assessed by XRD, FESEM, PSD, EDS, FTIR, and TG-DTG analysis. The characterization results showed that a more uniform particle size distribution is obtained by the sol-gel method compared to the impregnation one. However, the surface area of this catalyst reduced due to the reduction of porous media and high particles density. Moreover, the sol-gel synthesis method led to the formation of very closely amorphous phases and the enhanced alkaline properties as a result of more –OH stretching vibration. Reforming of methane with CO2 was performed over Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 at atmospheric pressure. The catalysts performance is inquired as a function of reaction temperature (550- 850 °C) and the results are reported in terms of feed conversion and syngas ratio. In the studied temperature range, it was found that the sol-gel synthesized catalyst showed a high activity. The best results were gained at 850 °C. Syngas ratio at this temperature was 0.94, which was very close to the stoichiometry ratio.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ni-Cu/Al2O3-ZrO2 Nanocatalyst
  • Impregnation
  • Sol-Gel
  • Dry Reforming
  • Synthesis Gas
[1]. Wang S. and Lu G. Q. M., “CO2 reforming of methane on Ni catalysts: Effects of the support phase and preparation technique, Applied Catalysis B: Environmental,” Vol. 16, No. 3, pp. 269-277, 1998.##
[2]. Ling QianYan Z. F., “Study on the Reaction Mechanism for Carbon Dioxide Reforming of Methane over supported Ni catalyst,” Chinese Chemical Letters Vol. 14, No. 10, pp. 1081–1084, 2003.##
[3]. Li H. and Wang J., “Study on CO2 reforming of methane to syngas over Al2O3ZrO2 supported Ni catalysts prepared via a direct solgel process,” Chemical Engineering Science, Vol. 59, No. 22-23, pp. 4861-4867, 2004.##
[4]. Sosa Vazquez M., Reyes Rojas A., “Collins-Martinez V., and Lopez Ortiz A., “Study of the stabilizing effect of Al2O3 and ZrO2 in mixed metal oxides of Cu for hydrogen production through REDOX cycles,” Catalysis Today, Vol. 107-108, pp. 831-837, 2005.##
[5]. Zhang J., Wang H., and Dalai A., “Development of stable bimetallic catalysts for carbon dioxide reforming of methane, Journal of Catalysis,” Vol. 249, No. 2, pp. 300-310, 2007.##
[6]. Seo J. G., Youn M. H., Jung J. C., Cho K. M., Park S., and Song I. K., “Preparation of Ni/Al2O3ZrO2 catalysts and their application to hydrogen production by steam reforming of LNG: Effect of ZrO2 content grafted on Al2O3,” Catalysis Today, Vol. 138, No. 3-4, pp. 130-134, 2008.##
[7]. San-Jose-Alonso D., Juan-Juan J., Illan-Gomez M. J., and Roman-Martinez M. C., “Ni, Co and bimetallic NiCo catalysts for the dry reforming of methane,” Applied Catalysis A: General, Vol. 371, No. 1-2, pp. 54-59, 2009.##
[8]. Newnham J., Mantri K., Amin M. H., Tardio J., and Bhargava S. K., “Highly stable and active Ni-mesoporous alumina catalysts for dry reforming of methane,” International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 37, Issue 2, pp. 1454-1464, 2011.##
[9]. Bonura G., Cannilla C., and Frusteri F., “Ceriagadolinia supported NiCu catalyst: A suitable system for dry reforming of biogas to feed a solid oxide fuel cell (SOFC),” Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 121-122, pp. 135-147, 2012.##
[10]. Damyanova S., Pawelec B., Arishtirova K., and Fierro J. L. G., “Ni-based catalysts for reforming of methane with CO2,” International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 37, No. 21, pp. 15966-15975, 2012.##
[11]. Pakhare D., Shaw C., Haynes D., Shekhawat D., and Spivey J., “Effect of reaction temperature on activity of Pt- and Ru-substituted lanthanum zirconate pyrochlores (La2Zr2O7) for dry (CO2) reforming of methane (DRM),” Journal of CO2 Utilization, Vol. 1, pp. 37-42, 2013.##
[12]. San Jose-Alonso D., “Illan-Gomez M. J., and Roman-Martinez M. C., “Low metal content Co and Ni alumina supported catalysts for the CO2 reforming of methane,” International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, No. 5, pp. 2230-2239, 2013.##
[13]. Moran-Pineda M., Castillo S., Lopez T., Gomez R., Cordero B., and Novaro O., “Synthesis, characterization and catalytic activity in the reduction of NO by CO on aluminazirconia solgel derived mixed oxides,” Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 21, No. 2, pp. 79-88, 1999.##
[14]. Kukovecz A., “Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials PhD Thesis,” University of Szeged, 2001.##
[15]. Kikkawa S., Kijima A., Hirota K., and Yamaguchi O., “Soft solution preparation methods in a ZrO2Al2O3 binary system, Solid State Ionics,” Vol. 151, No. 1–4, pp. 359-364, 2002.##
[16]. Amairia C., Fessi S., and Ghorbel A., “Sol gel derived Pd/Al2O3ZrO2 as catalysts for methane combustion: effect of zirconium loading,” J. Sol-Gel Sci Technol, Vol. 54, No. 1, pp. 29-35, 2010.##
[17]. Han S. J., Bang Y., Seo J. G., Yoo J., and Song I. K., “Hydrogen production by steam reforming of ethanol over mesoporous NiAl2O3ZrO2 xerogel catalysts: Effect of Zr/Al molar ratio,” International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, No. 3, pp. 1376-1383, 2013.##
[18]. Rahemi N., Haghighi M., Babaluo A. A., Fallah Jafari M., and Estifaee P., “Plasma assisted synthesis and physicochemical characterizations of NiCo/Al2O3 nanocatalyst used in dry reforming of methane,” Plasma Chem Plasma Process, Vol. 33, No. 4, pp. 663-680, 2013.##
[19]. Aghamohammadi S., Haghighi M.,Karimipour S., “A comparative synthesis and physicochemical characterizations of Ni/Al2O3-MgO nanocatalyst via sequential impregnation and sol-gel methods used for CO2 reforming of methane,” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 13, No. 7, pp. 4872-4882, 2013.##
[20]. Vafaeian Y., Haghighi M., and Aghamohammadi S., “Ultrasound assisted dispersion of different amount of Ni over ZSM-5 used as nanostructured catalyst for hydrogen production via CO2 reforming of methane,” Energy Conversion and Management, Vol. 76, pp. 1093-1103, 2013.##
[21]. Sajjadi S. M., Haghighi M., Alizadeh Eslami A., and Rahmani F., “Hydrogen production via CO2-reforming of methane over Cu and Co doped Ni/Al2O3 nanocatalyst: impregnation vs. sol-gel method and effect of process conditions and promoter,” J. Sol-Gel Sci Technol, Vol. 67, No. 3, pp. 601-617, 2013.##