جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده نشاسته موجود در سیال حفاری چاه 32 فتح واقع در منطقه نفتی آزادگان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

چکیده

تجزیه زیستی نشاسته مورد استفاده در سیال حفاری توسط میکرو ارگانیسم‌ها، باعث کاهش غلظت این ماده در ترکیب و در نتیجه کاهش کارایی سیال می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی باکتری‌های عمده تجزیه کننده نشاسته در سیال حفاری، جهت تعیین رشد و فعالیت این ارگانیسم‌ها انجام شده است. برای این منظور باکتری‌های موجود در سیال برگشتی از چاه جداسازی و فعالیت آمیلازی آنها با استفاده از تست هیدرولیز نشاسته بررسی گردید. جدایه با بیشترین توانایی تجزیه نشاسته در 3 دمای C° 37، C° 45 و C° 55 به‌عنوان سویه منتخب با روش SrRNAا16 مورد شناسایی قرار گرفت و منحنی رشد سویه منتخب رسم گردید. 54 سویه باکتری شامل 26 باسیل گرم مثبت، 22 باسیل گرم منفی و 6 کوکوسی گرم مثبت جداسازی شدند. 18 جدایه از 26 باسیل گرم مثبت اسپوردار بودند. 3 جدایه در هر 3 دمای C˚37، C˚45 و C˚55 رشد و فعالیت آمیلازی قابل توجهی داشت. باکتری با توانایی ایجاد بیشترین هاله آمیلازی به‌عنوان جدایه منتخب برگزیده شد. نتایج حاصل از آنالیز SrRNAا16، شباهت 8/99% جدایه منتخب به باسیلوس لیکنی فرمیس را نشان داد. فعال‌ترین تجزیه کنندگان نشاسته در شرایط ویژه چاه، باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار متعلق به جنس باسیلوس نظیر باسیلوس لیکنی فرمیس جدا شده در این تحقیق می‌باشد. شناسایی عوامل تجزیه به منظور انتخاب بیوساید مناسب در جهت ممانعت از تجزیه زیستی حائز اهمیت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Starch Degrading Bacteria present in Fath Well Drilling Fluid No. 32 Located in the South Azadegan Oil Field

چکیده [English]

Biodegradation of starch used in drilling fluid by many microorganisms, result in reduction of starch concentration in the fluid which leads to fluid efficiency downfall. Present study has been done with the aim of identification of major starch degrading bacteria in the drilling fluid and manner of controling the growth and activity of these organisms. Bacteria peresent in back up drilling fluid,were  isolated and amylase  activity was studied by starch hydrolysis test. Strain with most starch hydrolysis ability in all three temperatures (37, 45 and 55°C) were selected as superior strain and was identified by 16S rRNA. Also growth curve of superior strain was plotted. 54 bacterial strains include  26 Gram-positive bacillus, 22 Gram-negative bacillus and 6 Gram-positive cocci was isolated. 18 strains from 26 Gram-positive bacillus was sporated. Three strains in all three temperatures(37, 45 and 55°C) had growth and significant amylase activity. Bacteria with the ability to create maximum clear halo zone of amylase were selected as superior strain. The results of 16S rRNA analysis showed 99.8% similarity of superior strain to Bacillus licheniformis. Sporated Gram-positive bacillus belongs to Bacillus jenus like Bacillus licheniformis isolataed in this study was the most active degrading bacteria in well special conditions. Identification of degradation factors with the aim of selection of a suitable biocide in order to prevent biodegredeation is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodegradation
  • Starch
  • Drilling Fluid
[1]. Leja k. and Lewandowicz G., “Polymer Biodegradation and Biodegradable Polymers-a Review,” Polish J. of Environ. Stud. Vol. 19, No. 2, pp. 255-256, 2010.##
[2]. Turkiewicz A., “The rol of microorganisms in the oil and gas industry,” Tom. 13, ISSN, 1506-218X, pp. 227-240, 2011.##
[3]. Davis J. B. and Updegraff D. M., “Microbiology in the Petroleum Industry,” Bactoriology Reviews, Vol. 18, pp. 229, 1954.##
[4]. Paulsen J. E., Omland TH., Igeltjorn H., Aas N. and Solvang, S. A., “Drill cuttings disposal, balancing zero discharge and use of best available technique,” SPE/IADC 85296, SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference & Exhibition, Abu Dhabi, UAE, pp. 1-11, 2003.##
[5]. Smith J. P., “Application of discharge modeling in environmental assessment of deepwater drilling discharge,” Presentation to meeting of the Petroleum Environmental Research Forum (PERF), Fall, Exxon Mobil Upstream Resaerch Co., Houston TX, 2003.##
[6]. Turkiewicz A., Brzeszcz J. and Kapusta P., “The application of biocides in the oil and gas industry, Oil & Gas Institue, pp. 103-112, Krakow, 2013.##
[7]. Jerry M. Neff, “Composition,Enviromental Fates, and Biological Effect of Water Based Drilling Muds and Cutting Discharged to the Marine Enviroment: A Synthesis and Annotated Bibliography,” Battelle, pp. 5, 11-13, 82, 2005.##
[8]. Nnubia C. and Okpokwasili G., “The microbiology of drill mud cutting from a new-offshore oilfield in nigeria,” Invironmental Polloution, 82, pp. 153-156, 1992.##
[10]. Cazorla F., Romero D., Perez-Gorcia A., Lagtenberg B., De Vicente A. and Bloemberg G, “Isolation and characterization of antagonistic Bacillus subtilis strains from the avocado rhizoplane displaying biocontrol activity,” Gor. Applied Microbiology ISSN, PP. 1364-1370, 2007.##
[9]. Nweke C. O. and Okpokwasili G. C., “Drilling fluid base oil biodegradation potentional of a soil staphylococcus species,” African Journal Biotechnology, Vol. 2(9), pp. 293-295, 2003.##
[11]. Roland M., “HANDBOOK OF Microbiological Media,” 4th, CRC Press U. S. A., 2004.##
[12]. Wongsa P., “Isolation and characterization of novel strain of pseudomonas aeroginosa and serratia marcescense possessing high efficiency to degrade gasoline, kerosene, disel oil, and lubricating oil,” Current Microbiology, Vol. 49, pp. 415- 422, 2004.##
[13]. Joo M., Hur S., Han Y., and Kim J., “Isolation, identification and characterization of Bacillus strains from the traditional korean soybean-fermented food, chungkookjang,” Journal of Applied Biology and Chemistry, 50 (4), pp. 202-210, 2007.##
[14]. Kapusta P. and Turkiewicz A., “Investigations on microbiological degradation of polymers applied in drilling fluids technology,” Tom 11, pp. 1213-1224, 2009.##
[15]. Mavroudis D., “Downhole environmental risks associated with drilling and well completion practices in the cooper/eromanga basins,” Report Book 2001, Department of Primary Industries and Resources South Australia, p. 11, 2001.##