دوره و شماره: دوره 26، 1-95 - شماره پیاپی 86، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-216 
تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

صفحه 67-78

10.22078/pr.2016.615

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری