دوره و شماره: دوره 26، 1-95 - شماره پیاپی 86، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-216 
7. تأثیر تخلخل بر مدول‌های کشسان در ناحیه مخزنی میدان پارس جنوبی

صفحه 67-78

حمید نجارزاده؛ ملیحه سادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری


15. مدل‌سازی توزیع اندازه ذرات در سیستم‌های پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات و بوتادی‌ان

صفحه 169-181

فرنوش اله دینیان حصاروییه؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ حسین عابدینی؛ کیانوش رزاقی


16. بررسی آزمایشگاهی جذب استاتیک ماده‌ فعال سطحی تریتون- 100x روی سطح سنگ کربناته

صفحه 182-192

مینا صیدی اسفهلان؛ میلاد عربلو؛ محمد حسین غضنفری؛ سعید جمشیدی