دوره و شماره: دوره 26، 3-95 - شماره پیاپی 88، آذر و دی 1395، صفحه 1-210 
3. بررسی پارامترهای عملیاتی موثر در فرآیند نم‌زدایی از اتان با استفاده از جاذب غربال مولکولی 3A

صفحه 26-36

جعفر صادق زاده؛ سعید پاک سرشت؛ خشایار محمدبیگی؛ زهرا شفیعی؛ فاطمه فرموده


7. میکروفاسیس، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی دشت آبادان

صفحه 68-81

عباس رمضانی اکبری؛ حسین رحیم پور بناب؛ محمد رضا کمالی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدایی


11. حذف هیدروکربن از لجن مخازن گازوئیل با استفاده زئولیت منطقه سمنان

صفحه 112-122

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ تکتم شنوایی زارع؛ خدیجه صالح آبادی