بررسی اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر عملکرد تولید از مخازن گاز میعانی در میدان گازی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهنده/پژوهشکده ازدیاد برداشت، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت

2 پژوهنده/پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

تشکیل میعانات گازی در اطراف چاه در مخازن گاز میعانی باعث کاهش بازدهی چاه می‌گردد که با توجه به نوع سیال، ویژگی-های مخزن و چاه می‌تواند تشدید گردد. اطلاعات مناسب و کافی می‌‌تواند به مدل‌سازی دقیق یک مخزن گاز میعانی کمک کند. از جمله عواملی که باعث تخمین اشتباه در پیش‌بینی عملکرد مخازن گاز میعانی می‌گردد، وابستگی تراوایی نسبی گاز-نفت به عدد موئینگی و اثرات جریان غیردارسی می‌باشد. در این مقاله یک سکتور از میدان گاز میعانی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس به کمک نرم افزار ECLIPSE-300 شبیه‌سازی گردید و اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی بر تولید تجمعی و میزان تشکیل میعانات در اطراف چاه و مخزن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این کار نشان می‌دهد که افزایش دبی تولیدی و کاهش فشار ته‌چاهی باعث افزایش گاز تولیدی شده و از طرفی افت فشار و تشکیل میعانات بیشتری را در پی خواهد داشت. برای تولید بیشینه از مخزن باید مقادیر دبی تولیدی و فشار ته‌چاهی بهینه‌سازی گردد. همچنین، در نظر گرفتن اثر عدد موئینگی باعث کاهش تشکیل میعانات در دیواره چاه و در کل مخزن می‌شود. جریان غیردارسی نیز، باعث افزایش افت فشار و در نتیجه تشکیل میعانات بیشتر در اطراف چاه می‌شود. در نظر نگرفتن اثر عدد موئینگی و جریان غیردارسی در فرآیند شبیه‌سازی، پیش‌بینی صحیح نحوه عملکرد چاه در مخازن گاز میعانی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Capillary Number and Non-Darcy Flow on Gas Condensate Reservoirs Performance: A Case Study in South-Pars Gas Condensate Field

نویسنده [English]

  • Saber Mohammadi 2
چکیده [English]

Formation of condensates around the wellbore in gas condensate reservoirs reduces the well performance and it can be intensified depending on the fluid type, reservoir and well properties. Adequate and appropriate information can be helpful for accurate modelling of gas condensate reservoirs. Disregarding the dependence of gas-oil relative permeability on capillary number and high velocity flow (non-Darcy flow) may cause miscalculations and poor estimations in gas condensate reservoirs. In this paper, a sector model of South-Pars gas condensate field located in the Persian Gulf was simulated using ECLIPSE-300, and the effect of capillary number and non-Darcy flow on cumulative condensate production and condensate formation near the wellbore and in the reservoir were investigated. Obtained results reveal that production increases as the bottom-hole pressure decreases and/or production flow rate increases; however, more pressure drop and condensate blockage were occurred. Thus, bottom-hole pressure and production flow rate should be optimized for efficient production. In addition, taking into account the effect of capillary number on relative permeability decreases condensate formation near the wellbore and in the reservoir. Non-Darcy flow increases pressure drop, resulting in more condensate blockage near the wellbore. Ignoring the effect of capillary number and non-Darcy flow in simulation process, will strongly affect the accurate prediction of well performance in gas condensate reservoirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Permeability
  • Condensate reservoir
  • Capillary number
  • Non-Darcy Flow
  • Simulation
[1]. Whitson C., “Khuff gas condensate development,” Paper IPTC 10692, International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar, 21-23 Nov., 2005.##
[2]. Fevang Ø., and Whitson C. H., “Modeling gas-condensate well deliverability,” SPE Reservoir Engineering, Vol. 11, pp. 221-230, 1996.##
[3]. Barnum R., Brinkman F., Richardson T., and Spillette A., “Gas condensate reservoir behavior: productivity and recovery reduction due to condensation,” Paper SPE 30767, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 22-25 Oct., Dallas, Texas, 1995.##
[4]. Hinchman S. and Barree R., “Productivity loss in gas condensate reservoirs,” Paper SPE 14203, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 22-26 Sept., Las Vegas, Nevada, 1985.##
[5]. Ham J. D. and Eilerts C. K., “Effect of saturation on mobility of low liquid-vapor ratio fluids,” SPEJ, March Issue, pp. 11-19, 1967.##
[6]. Bourbiaux B. J. and Limborg S. G., “An integrated experimental methodology for a better prediction of gas-condensate flow behavior,” Paper SPE 28931, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 25-28 Sept., New Orleans, Louisiana, 1994.##
[7]. Kalaydjian F. J. M., Bourbiaux B. J. and Lombard J. M., “Predicting gas-condensate reservoir performance: how flow parameters are altered when approaching production wells,” Paper SPE 36715, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Denver, Colorado, 6-9 Oct.,1996.##
[8]. Henderson G. D., Danesh A., Tehrani D. H., Al-Shaidi S., and Peden J. M., “Measurement and correlation of gas condensate relative permeability by the steady-state method,” SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 1, pp. 134-140, 1998.##
[9]. Chen H. L., Wilson S. D. and Monger-McClure, “Determination of Relative Permeability and Recovery for North Sea Gas Condensate Reservoir,” SPEREE, 1999.##
[10] Saevareid A., Whitson C. H. and Fevang ø., “An engineering approach to measuring and modeling gas condensate relative permeabilities,” Paper Presented at the 1999 SCA Conference Held in Golden, CO, Aug. 2-4, 1999.##
[11]. Mott R., Cable A., and Spearing M., “Measurements and simulation of inertial and high capillary number flow phenomena in gas-condensate relative permeability,” Paper SPE 62932, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 1-4 October, Dallas, Texas, 2000.##
[12]. Cable A., Mott R. and Spearing M., “X-Ray in-situ saturation in gas condensate relative permeability studies,” SCA, 2003.##
[13]. Du L., Walker J. G., Pope G. A., Sharma M. M. and Wang P., “Use of solvents to improve the productivity of gas condensate wells,” Paper SPE 62935, SPE Annual Technical Conference and Exhibition,  Dallas, Texas,1-4 Oct., 2000.##
[14]. Hamoud Al-A., “Experimental measurements of condensate blocking and treatments in low and high permeability Cores,” Ph.D. Dissertation, The University of Texas at Austin, 2003.##
[15]. Ayyalasomayajula P., Silpngarmlers N., Berroteran J., Sheffield J. and Kamath J., “Condensate relative permeability data for well deliverability predictions for a deep marine sandstone reservoir,” Paper SCA 2003-33, 2003.##
[16]. Riemens W., Schulteand A. M. and de Jong L., “Birba field PVT variations along the hydrocarbon column and confirmatory field tests,” Journal of Petroleum Technology, Vol. 40, No. 1, pp. 1988.##
[17] Schulte A., “Compositional variation within a hydrocarbon column due to gravity,” Paper SPE 9235, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 21-24 Sept., Dallas, Texas ,1980.##
[18] Bengherbia M. and Tiab D., “Gas-condensate well performance using compositional simulator: a Case study,” SPE Gas Technology Symposium,” 30 Apr.-2 May, Calgary, Alberta, Canada, Paper SPE 75531, 2002.##
[19] Chunmei S., and Ronald N. H., “Improved recovery in gas condensate reservoirs considering compositiona variations, Paper SPE 115786, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 21-24 Sept., Denver, Colorado, USA, 2008.##
[20]. Bang V., Phillips C., Pope G. A. and Sharma M. M., “Development of a successful chemical treatment for gas wells with water & condensate blocking aamage,” Paper SPE 124977, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 4-7 Oct., New Orleans, Louisiana, 2009.##
[21] Moradi B., Tangsirifard J., Rasaei M. A., Momeni A., Bagheri M. B., “Effect of gas recycling on the enhancement of condensate recovery In an Iranian fractured gas/condensate reservoir,” In Trinidad & Tobago Energy Resources Conference, Spain, Trinidad, 2010.##
[22] Taherpour M., Tabatabaei-Nejad S. A. R., Sahraei E. and Kheirabadi A., “An investigation on gas injection for storing gas and increasing well productivity in one of Iranian gas fields,” In Kuwait International Petroleum Conference and Exhibition, Kuwait City, Kuwait, 2009.##
[23]. طاهری ز.، علیزاده تبریزی ن.، "بررسی تزریق گاز در مخازن گاز میعانی و تاثیر آن بر میزان تولید از مخزن"، نشریه فنی وتخصصی اکتشاف و تولید، شماره 70 ، 1389.##
[24]. Forchheimer P., Hydraulics B. G. Teubner, Leipzig, Germany, 1914.##
[25] Jones S. C., “Using the inertial coefficient,β, to characterize heterogeneity in reservoir rock,” Paper SPE 16949, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 27-30 Sept., Dallas, Texas , 1987.##
[26] Janicek J. D., and Katz D. L., “Applications of unsteady state gas flow calculations,” Proc., University of Michigan Research Conference, June 20, 1955.##
[27] Li D., Svec R. K., Engler T. W., and Grigg R. B., “Modeling and simulation of the wafer non-darcy flow experiments,” Paper SPE 68822, SPE Western Regional Meeting, 26-30 March., Bakersfield, California, 2001.##
[28] Pascal H., Quillian R. G. and Kingston J., “Analysis of Vertical Fracture Length and Non-Darcy Flow Coefficient Using Variable Rate Tests,” Paper SPE 9348, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 21-24 Sept., Dallas, Texas, 1980.##