چینه‌‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور، با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

4 کارمند شرکت نفت

چکیده

میدان نفتی آب تیمور در 25 کیلومتری جنوب‌غرب میدان نفتی اهواز، به شکل تاقدیسی متقارن و ملایم، با جهت تقریبی شمال‌ غربی- جنوب‌ شرقی در نیمه شمالی فروافتادگی دزفول واقع شده است. در این مطالعه با بهره‌گیری از داده‌های چاه و لرزه‌ای سه‌بعدی، مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور مورد ارزیابی چینه‌نگاری و پتروفیزیکی قرار گرفته و زون 2 سازند ایلام و زیرزون D از زون 4 سازند سروک به عنوان لایه‌های با بهره‌دهی بالا تشخیص داده شدند. همچنین با استفاده از نمودار گاما و رخساره‌های رسوبی، تعداد چهار سکانس رسوبی درجه سوم برای سازند سروک و سه سکانس رسوبی درجه سوم برای سازند ایلام شناسایی گردید. سپس محل زون‌های بهره‌ده در این سکانس‌ها تشخیص داده شد. جهت تفسیر داده‌های لرزه‌ای از نشانگرهای لرزه‌ای و اطلاعات چاه کمک گرفته و پس از مشخص نمودن سکانس‌های لرزه‌ای موقعیت زون‌های بهره‌ده روی این سکانس‌ها مشخص گردید. علاوه بر این، مطالعات لرزه‌ای نشان داد که محیط‌های رسوب‌گذاری سازند ایلام رمپ کم‌عمق و سروک دریای باز می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Sequence Stratigraphy of Bangestan Reservoir in Ab-Taimoure Field, Using 3D Seismic Data to Determine High Efficient Zones

نویسندگان [English]

  • Edris Khamesi 1
  • Bahram Alizadeh 2
  • Ali kadkhodaie 3
  • Zargham Mehdipoor 4
1 Student at the Shahid Chamran Univercity of Ahwaz
2 Professor in Departmant of Geology
3 Professor in Departmant of Geology
4 Employment in National Iranian South Oil Company
چکیده [English]

Ab-Teymour oil field located in 25 km of southwestern of Ahwaz oil field and mid-north of Dezful embyment with concurrent and smooth anticline and by NW- SE proximate course. In this study, by using well and three dimensional seismic data, petrophysical and stratigrahic analysing on Bangestan reservoir of Ab-Teymour field introduced zone-2 of the Ilam formation and subzone-D from zone 4 of the Sarvak formation as high efficient zones. Also, with using Gama log and sedimentary facies, four third- order sedimentary sequences for the Sarvak formation and three third order sedimentary sequences for the Ilam formation suggested. Then location of the efficiency zones in these sequences was identified. The seismic sections was interpreated using seismic attributes, and well data were interpretated, and after identifying seismic sequences, location of efficiency zones on this sequences was recognized. In addition, seismic study illustrated that the sedimentary environment of the Ilam formation is shallow ramp and open marine for Sarvak formation suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ab-Teymour Oil Field
  • Bangestan Reservoir
  • Efficient zone
  • seismic attribute
  • Seismic sequence
[1]. Speers R. G. “Review of the geology of the bangestan reservoir in Ab-Teymur and Mansuri fields,” Report No. 3021. NISOC, 1976.##
[2]. پورقاسمی ب.، «مطالعه مقدماتی و تجزیه تحلیل کلیه اطلاعات میدان نفتی آب تیمور»، سازندهای ایلام و سروک، گزارش پ- 4324، 45 ص، 1371.##
[3]. سرقلی ز.، «مطالعه مقدماتی مخزن بنگستان میدان آب‌تیمور»، گزارش شماره پ- 4991 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 56 ص، 1379.##
[4]. Desbordes H. B, “Preliminary subsurface study of the Bangestan limestone, South Khuzestan”, I.O.O.C Technical Memo., No. 116, unpublished, 1972.##
[5]. کریمی م. ر.، "مطالعه مقدماتی دلایل تولید کم چاه‌های افقی و جهت‌دار مخزن بنگستان میدان آب تیمور از دیدگاه زمین‌شناسی"، گزارش شماره پ- 5497 ، 1383.##
[6]. اسدی مهماندوستی ا.،" مطالعه ژئوشیمی و دیاژنز سازند ایلام درمیادین نفتی آب تیمور، منصوری و رخنمون تنگ رشید کوه پیون منطقه ایذه،" رساله کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، 135 ص. 1384.##
[7]. طاهری م. ر. و اکبری ن.،" بیواستراتیگرافی و میکروپالئونتولوژی چاه آب تیمور" 14، گزارش شماره پ-5607، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 32ص، 1384.##
[8]. غبیشاوی ع. و رحمانی ع.، "سکانس استراتیگرافی، سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب‌تیمور(چاه شماره14)،" گزارش شماره پ-5918، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 61 ص، 1385.##
[9]. امیری بختیار ح.، سلیمانی ب. و نجفی م.،" ارزیابی افق‌های رودیستی(زون 4) مخزن سروک میدان آب‌تیمور،" گزارش شماره پ- 5610 ، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 119 ص. 1384.##
[10]. Heydari E., Hassanzadeh J., Wade W. J. and Ghazi A. M., “Perimplications for mass extinction Part 1,” Sedimentalogy, Palaeogeography, Palaeoclimatoogy, Palaeoecology, Vol. 193, pp. 40– 423, 2003.##
[11]. Mc Quillan H., “Fracture patterns on Kuh-e-Asmari anticline, Southwest Iran,” AAPG, Vol. 58, No. 2, pp. 236-246 , 1974.##
[12]. Falcon N., “Southern Iran: Zagros mountains,” In A. Spencer (Editor), Mesozoic-Cenozoic Orogenic belts, Geol. Soc. London, Spec. Publ., 4, pp. 199-211, 1974.##
[13]. شفیعی ق.، "مطالعه زمین‌شناسی مخزن آسماری میدان آب تیمور". گزارش پ- 4825 ، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 1378.##
[14]. مطیعی ه، "زمین‌شناسی ایران(چینه‌شناسی زاگرس)،" سازمان زمین‌شناسی کشور، 536 ص،1372.##
[15]. غبیشاوی ع. و رحمانی ع.، "چینه‌شناسی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب‌تیمور(جنوب غربی ایران)،" سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، بیست و پنجمین گرده‌مایی علوم زمین اسفند 85، 1385.##
[16]. معمارضیاء ع.، "نقش تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ا‌ی بازتابی در اکتشافات منابع هیدروکربوری،" چاپ اول، 275ص، 1384.##
[17]. Ahr W. M., “Geology of carbonate reservoirs,” John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 296, 2008.##
[18]. مهرابی ح.، رحیم‌پور بناب ح.، امیدوار م. و حاجی مشهدی ح.، "مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب‌تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول،" پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، سال بیست و هشتم، شماره پیاپی(47)، شماره دوم، 1391.##
[19]. Haq B. U., and Al-Qahtani A. M., “Phanerozoic cycles of sea- level change on the Arabian Platform,” GeoArabia, Vol. 10, pp. 127- 160, 2005.##
[20]. Sharland P. R., Archer R., Casey D. M., Davis R. B., Hall S. H., Heward A. P., Horbury A. D. and Simmons M. D., “Arabian plate sequence stratigraphy”, GeoArabia Special Pub., Gulf Petro Link, Bahrain., p. 371, 2001.##
[21]. Vail P. R., Mitchum R. M., Tood R. G., Widmier J. M., and Hatleid W. G., “Seismic stratigraphy and global##
changes of sea-level. Part 7: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional se´quences,” In: Payton, C.E. (Ed.), Seismic Stratigraphy – Applications to Hydrocarbon Exploration, Vol. 26, A.A.P.G. Memoir, pp. 135–144, 1977.##
[22]. Howmwood P. W., Mauriaud P. and et Lafont, P., “Best practicies in sequence stratigraphy for explorationists and reservoir engineers,” TotalFinaElf Publications, Pau 2002, p. 81, 2002.##
[23]. امینی ع. ح.،"مبانی چینه‌نگاری سکانسی،" انتشارات دانشگاه تهران، 324 ص، 1388.##