دوره و شماره: دوره 26، 2-95 - شماره پیاپی 87، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-208 
1. بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس

صفحه 4-13

فاطمه محمدی؛ رحمت ستوده قره‌باغ؛ هدایت عزیزپور؛ رضا ضرغامی؛ نوید مستوفی


12. مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی

صفحه 137-145

احد قائمی؛ احمدرضا شیروانی؛ میثم تراب مستعدی