سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به الفین‌های سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز

2 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق کاتالیست‌های نانوساختار LaAPSO-34 به روش هیدروترمال سنتز شدند. قرارگیری La در ساختار زئولیت می‌تواند سبب کاهش اسیدیته و افزایش طول عمر کاتالیست گردد. کاتالیست‌های حاصله با آنالیزهای XRD، FESEM EDX، BET و FTIR تعیین خصوصیات شدند و در فرآیند تبدیل متانول به الفین‌های سبک مورد ارزیابی قرار گرفتند. الگوهای XRD نشان دادند با افزایش نسبت Si/Al تا مقدار 2/0، بلورینگی افزایش یافته در حالی که با افزایش بیشتر این نسبت، بلورینگی کاهش یافته است. تصاویر FESEM نیز نشان دادند با بیشتر شدن نسبت Si/Al رشد ذرات مکعبی شکل چابازیت کامل‌تر شده است. حضور عناصر سازنده و توزیع یکنواخت آنها در نتایج آنالیز EDX مشاهده گردید. نتایج آنالیز BET نشان داد که با افزایش نسبت Si/Al سطح ویژه کاتالیست‌های نانوساختار LaAPSO-34 افزایش یافته است. حضورگروه‌های عاملی ساختار چابازیت در نسبت‌های مختلف Si/Al، توسط آنالیز FTIR تایید شد. نتایج حاصل از تست‌های عملکردی کاتالیست‌ها حاکی از آن بود که با افزایش نسبت Si/Al از 1/0 تا 3/0 طول عمر کاتالیست افزایش یافت. با این حال با افزایش دمای واکنش میزان تبدیل متانول افزایش یافته است. کاتالیست با نسبت 3/0=Si/Al، بیشترین فعالیت را داشته و میزان تبدیل آن در دمای ºC 500-400، کامل شد. همچنین انتخاب‌پذیری الفین‌های سبک در کاتالیست‌های نانوساختار LaAPSO-34 با نسبت‌های Si/Al برابر 1/0، 2/0 و 3/0 به ترتیب پس از 600، 2000 و min 2600 عبور جریان خوراک، به حدود 60% افت نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Nanostructured La-Doped SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Amoozegar 1
  • Mohammad Haghighi 2
1 Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
2 Reactor and Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
چکیده [English]

A series of nanostructured LaAPSO-34 catalysts was synthesized with different Si/Al ratios via hydrothermal method. La incorporation into zeolite framework could result in reduction of catalyst acidity and causing the enhancement of catalyst life time. The as-synthesized catalysts were characterized by XRD, FESEM, EDX, BET and FTIR techniques and tested for methanol to light olefins (MTO) process. XRD results showed that the crystallinity intensified by increasing the Si/Al ratio up to 0.2. Afterwards, it declined and FESEM images revealed that by increasing Si/Al ratio, the growth of the cube-shaped chabazite particles was be more complete. The presence of the constituent elements and uniform distribution of them were observed by EDX analysis. BET results showed that by increasing Si/Al ratio, specific surface area of the nanostructured LaAPSO-34 catalysts increased. FTIR spectrums confirmed framework vibrations of chabazite in different Si/Al ratios. The obtained results of catalytic performance tests illustrated that increasing the Si/Al ratio from 0.1 to 0.3 led to enhancement of catalyst life time. Moreover, it has been found that by increasing the reaction temperature, methanol conversion increased. For the most active catalyst, Si/Al=0.3, the complete conversion was obtained at T=400-500°C. Moreover, by increasing Si/Al ratio, light olefins selectivity of nanostructured LaAPSO-34 catalysts declined to approximately 60% after 600, 2000 and 2600 min time on stream, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SAPO-34
  • La
  • Methanol
  • Light Olefins
  • MTO
[1]. Park J. W., Kim S. J., Seo M., Kim S. Y., Sugi Y. and Seo G., “Product selectivity and catalytic deactivation of MOR zeolites with different acid site densities in methanol-to-olefin (MTO) reactions,” Applied Catalysis A: General, Vol. 349, No. 1-2, pp. 76-85, 2008.##
[2]. Alvaro-Munoz T., Marquez-Alvarez C. and Sastre E., “Use of different templates on SAPO-34 synthesis: Effect on the acidity and catalytic activity in the MTO reaction,” Catalysis Today, Vol. 179, No. 1, pp. 27-34, 2012.##
[3]. Duan C., Zhang X., Zhou R., Hua Y., Chen J. and Zhang L., “Hydrothermally synthesized HZSM-5/SAPO-34 composite zeolite catalyst for ethanol conversion to propylene,” Catalysis Letters, Vol. 141, No. 12, pp. 1821-1827, 2011.##
[4]. Travalloni L., Gomes A. C. L., Gaspar A. B. and da Silva M. A. P., “Methanol conversion over acid solid catalysts,” Catalysis Today, Vol. 133-135, pp. 406-412, 2008.##
[5]. Liu G., Tian P. and Liu Z., “Synthesis of SAPO-34 molecular sieves templated with diethylamine and their properties compared with other templates,” Chinese Journal of Catalysis, Vol. 33, No. 1, pp. 174-182, 2012.##
[6]. Liang J., Li H., Zhao S., Guo W., Wang R. and Ying M., “Characteristics and performance of SAPO-34 catalyst for methanol-to-olefin conversion,” Applied Catalysis, Vol. 64, pp. 31-40, 1990.##
[7]. Chen D., Rebo H. P., Gronvold A., Moljord K. and Holmen A., “Methanol conversion to light olefins over SAPO-34: kinetic modeling of coke formation,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 35-36, pp. 121-135, 2000.##
[8]. Alvaro-Munoz T., Marquez-Alvarez C. and Sastre E., “Effect of silicon content on the catalytic behavior of chabazite type silicoaluminophosphate in the transformation of methanol to short chain olefins,” Catalysis Today, Vol. 213, No. 15, pp. 219-225, 2013.##
[9]. Wang T., Lu X. and Yan Y., “Synthesis of SAPO-34 from metakaolin: Crystallization mechanism of SAPO-34 and transformation processes of metakaolin,”Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 168, pp. 155-163, 2013.##
[10]. Popova M., Minchev C. and Kanazirev V., “Methanol conversion to light alkenes over SAPO-34 molecular sieves synthesized using various sources of silicon and aluminium,” Applied Catalysis A: General, Vol. 169, No. 2, pp. 227-235, 1998.##
[11]. Kim H. G., Lee K. Y., Jang H. G., Song Y. S. and Seo G., “Simulation of methanol-to-olefin reaction over SAPO-34 catalysts with different particle sizes: Formation of active sites and deactivation,” Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 27, No. 6, pp. 1773-1779, 2010.##
[12]. Xu L., Du A., Wei Y., Wang Y., Yu Z., He Y., Zhang X. and Liu Z., “Synthesis of SAPO-34 with only Si(4Al) species: Effect of Si contents on Si incorporation mechanism and Si coordination environment of SAPO-34,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 115, No. 3, pp. 332-337, 2008.##
[13]. Campelo J. M., Lafont F. and Marinas J. M., “Pt/SAPO-5 and Pt/SAPO-11 as catalysts for the hydroisomerization and hydrocracking of n-octane,”Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, Vol. 91, No. 10, pp. 1551-1555, 1995.##
[14]. Akolekar D. B., “Acidity and catalytic properties of AIPO4-11, SAPO-11, MAPO-11, NiAPO-11, MnAPO-11 and MnAPSO-11 molecular sieves,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 104, No. 1, pp. 95-102, 1995.##
[15]. Dahl I. M. and Kolboe S., “On the reaction mechanism for hydrocarbon formation from methanol over SAPO-34: 2. isotopic labeling studies of the Co-reaction of propene and methanol,” Journal of Catalysis, Vol. 161, No. 1, pp. 304-309, 1996.##
[16]. Dahl I. M. and Kolboe S., “On the reaction mechanism for hydrocarbon formation from methanol over SAPO-34: I. isotopic labeling studies of the Co-Reaction of ethene and methanol,” Journal of Catalysis, Vol. 149, No. 2, pp. 458-464, 1994.##
[17]. Prakash A. M. and Unnikrishnan S., “Synthesis of SAPO-34: high silicon incorporation in the presence of morpholine as template,” Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, Vol. 90, No. 15, pp. 2291-2296, 1994.##
[18]. Hartmann M. and Kevan L., “Substitution of transition metal ions into aluminophosphates and silicoaluminophosphates: characterization and relation to catalysis,” Research on Chemical Intermediates, Vol. 28, No. 7-9, pp. 625-695, 2002.##
[19]. Tan J., Liu Z., Bao X., Liu X., Han X., He C., and Zhai R., “Crystallization and Si incorporation mechanisms of SAPO-34,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 53, No. 1-3, pp. 97-108, 2002.##
[20]. Sena F. C., de Souza B. F., de Almeida N. C., Cardoso J.S. and Fernandes L. D., “Influence of framework composition over SAPO-34 and MeAPSO-34 acidity,” Applied Catalysis A: General, Vol. 406, No. 1-2, pp. 59-62, 2011.##
[21]. Wei Y., Zhang D., Xu L., Chang F., He Y., Meng S., Su B.-l. and Liu Z., “Synthesis, characterization and catalytic performance of metal-incorporated SAPO-34 for chloromethane transformation to light olefins,” Catalysis Today, Vol. 131, No. 1-4, pp. 262-269, 2008.##
[22]. Wei Y., He Y., Zhang D., Xu L., Meng S., Liu Z. and Su B.-L., “Study of Mn incorporation into SAPO framework: Synthesis, characterization and catalysis in chloromethane conversion to light olefins,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 90, No. 1-3, pp. 188-197, 2006.##
[23]. Palella B. I., Cadoni M., Frache A., Pastore H.O., Pirone R., Russo G., Coluccia S. and Marchese L., “On the hydrothermal stability of CuAPSO-34 microporous catalysts for N2O decomposition: a comparison with CuZSM-5,” Journal of Catalysis, Vol. 217, No. 1, pp. 100-106, 2003.##
[24]. Wang L., Li W., Qi G. and Weng D., “Location and nature of Cu species in Cu/SAPO-34 for selective catalytic reduction of NO with NH3,” Journal of Catalysis, Vol. 289, pp. 21-29, 2012.##
[25]. Kang M. and Lee C. T., “Synthesis of Ga-incorporated SAPO-34s (GaAPSO-34) and their catalytic performance on methanol conversion,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 150, No. 1-2, pp. 213-222, 1999.##
[26]. De Cola P. L., Gläser R. and Weitkamp J., “Non-oxidative propane dehydrogenation over Pt-Zn-containing zeolites,” Applied Catalysis A: General, Vol. 306, pp. 85-97, 2006.##
[27]. Shea W. L., Borade R. B. and Clearfield A., “Synthesis and properties of MgAPO-5,” Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, Vol. 89, No. 16, pp. 3143-3149, 1993.##
[28]. Li J. J., Guo Y., Li G.-D., Chen J. S., Li C.-J. and Zou Y. C., “Investigation into the role of MgO in the synthesis of MAPO-11 large single crystals,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 79, No. 1-3, pp. 79-84, 2005.##
[29]. Zhang Y., Zhou Y., Liu H., Wang Y., Xu Y. and Wu P., “Effect of La addition on catalytic performance of PtSnNa/ZSM-5 catalyst for propane dehydrogenation,” Applied Catalysis A: General, Vol. 333, No. 2, pp. 202-210, 2007.##
[30]. Lu J., Wang X. and Li H., “Catalytic conversion of methanol to olefins over rare earth (La, Y) modified SAPO-34,” Reaction Kinetics and Catalysis Letters, Vol. 97, No. 2, pp. 255-261, 2009.##
[31]. Taghipour N., Towfighi J., Mohamadalizadeh A., Shirazi L. and Sheibani S., “The effect of key factors on thermal catalytic cracking of naphtha over Ce-La/SAPO-34 catalyst by statistical design of experiments,” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 99, pp. 184-190, 2013.##
[32]. Zhang Y., Zhou Y., Tang M., Liu X. and Duan Y., “Effect of La calcination temperature on catalytic performance of PtSnNaLa/ZSM-5 catalyst for propane dehydrogenation,” Chemical Engineering Journal, Vol. 181-182, pp. 530-537, 2012.##
[33]. Lee S. G., Kim H.S., Kim Y.H., Kang E. J., Lee D. H.,Park C. S., “Dimethyl ether conversion to light olefins over the SAPO-34/ZrO2 composite catalysts with high lifetime,” Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 20, No. 1, pp. 61-67, 2014.##
[34]. Lin S., Li J., Sharma R., Yu J. and Xu R., “Fabrication of SAPO-34 Crystals with Different Morphologies by Microwave Heating,” Topics in Catalysis, Vol. 53, No. 19-20, pp. 1304-1310, 2010.##
[35]. Zhu Z., Hartmann M. and Kevan L., “Catalytic conversion of methanol to olefins on SAPO-n (n = 11, 34, and 35), CrAPSO-n, and Cr−SAPO-n molecular sieves,” Chemistry of Materials, Vol. 12, No. 9, pp. 2781-2787, 2000.##
[36]. Kim E., Lee M., Baik H., Han D. Y., Ha J. M. and Choi J., “On the synthesis and characterization of all-silica CHA zeolite particles,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 184, pp. 47-54, 2014.##
[37]. Chen Y., Zhou H., Zhu J., Zhang Q., Wang Y., Wang D. and Wei F., “Direct synthesis of a fluidizable SAPO-34 catalyst for a fluidized dimethyl ether-to-olefins process,” Catalysis Letters, Vol. 124, No. 3-4, pp. 297-303, 2008.##
[38]. Venna S. R. and Carreon M. A., “Microwave assisted phase transformation of silicoaluminophosphate zeolite crystals,” Journal of Materials Chemistry, Vol. 19, No. 20, pp. 3138-3140, 2009.##
[39]. Salmasi M., Fatemi S. and Hashemi S. J., “MTO reaction over SAPO-34 catalysts synthesized by combination of TEAOH and morpholine templates and different silica sources,” Scientia Iranica, 2012.##
[40]. Liu G., Tian P., Li J., Zhang D., Zhou F. and Liu Z., “Synthesis, characterization and catalytic properties of SAPO-34 synthesized using diethylamine as a template,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 111, No. 1-3, pp. 143-149, 2008.##
[41]. Ashtekar S., Chilukuri S. V. V. and Chakrabarty D. K., “Small-Pore Molecular Sieves SAPO-34 and SAPO-44 with Chabazite Structure: A Study of Silicon Incorporation,” The Journal of Physical Chemistry, Vol. 98, No. 18, pp. 4878-4883, 1994.##
[42]. Djieugoue M. A., Prakash A. M. and Kevan L., “Catalytic study of methanol-to-olefins conversion in four small-pore silicoaluminophosphate molecular sieves: influence of the structural type, Nickel incorporation, Nickel location, and Nickel concentration,” The Journal of Physical Chemistry B., Vol. 104, No. 27, pp. 6452-6461, 2000.##
[43]. Zhang D., Wei Y., Xu L., Chang F., Liu Z., Meng S., Su B.-L. and Liu Z., “MgAPSO-34 molecular sieves with various Mg stoichiometries: Synthesis, characterization and catalytic behavior in the direct transformation of chloromethane into light olefins,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 116, No. 1-3, pp. 684-692, 2008.##
[44]. Marchese L., Frache A., Gatti G., Coluccia S., Lisi L., “Ruoppolo G., Russo G. and Pastore H. O., Acid SAPO-34 Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Ethane,” Journal of Catalysis, Vol. 208, No. 2, pp. 479-484, 2002.##
[45]. Aghamohammadi S., Haghighi M. and Charghand M., “Methanol conversion to light olefins over nanostructured CeAPSO-34 catalyst: Thermodynamic analysis of overall reactions and effect of template type on catalytic properties and performance,” Materials Research Bulletin, Vol. 50, pp. 462-475, 2014.##
[46]. Keil F. J., “Methanol-to-hydrocarbons: process technology,” Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 29, No. 1-2, pp. 49-66, 1999.##
[47]. Miyaji A., Sakamoto Y., Iwase Y., Yashima T., Koide R., Motokura K. and Baba T., “Selective production of ethylene and propylene via monomolecular cracking of pentene over proton-exchanged zeolites: Pentene cracking mechanism determined by spatial volume of zeolite cavity,” Journal of Catalysis, Vol. 302, pp. 101-114, 2013.##
[48]. Haw J. F., Song W., Marcus D. M. and Nicholas J. B., “The Mechanism of Methanol to Hydrocarbon Catalysis,” Accounts of Chemical Research, Vol. 36, No. 5, pp. 317-326, 2003.##