تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

چارچوبی در انتخاب یک راه حل‌ مناسب برای مدیریت آب همراه ضروری و مهم‌ترین گام در مهار این پساب نمک‌زداییِ آن است. در این پروژه عمل‏کرد الکترودیالیز در نمک‌زداییِ یک نمونه آب همراه، حاوی ppm 4393 نمک، با اعمال ولتاژ 7 ولت به مدت 360 دقیقه مطالعه شد. 62% نمک‌زدایی نشان داد که این فرآیند به‏صورت بالقوه توانایی تامین آب کشاورزی و مصارف احشام از آب همراه را دارد. برای بررسیِ تاثیر دبی خوراک، ولتاژ و مدت فرآیند بر عمل‏کرد الکترودیالیز، از طراحی آزمایش تاگوچی و آرایه L 9 استفاده شد. از نتایج آزمایش‌ها چنین برداشت شد که درصد جداسازی با افزایش ولتاژ و مدت فرآیند، افزایش و با افزایش دبی، کاهش می‌یابد. مدت اجرای فرآیند بیش‏ترین تاثیر و دبی خوراک کم‌ترین تاثیر را بر جداسازی نمک دارد. در گستره شرایط انتخاب‏شده برای انجام آزمایش‌ها، ولتاژ V 7 و دبی L/min 3/0 و زمان فرآیند min 200، شرایط بهینه انجام فرآیند تعیین شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Optimum Conditions for Desalination of Produced Water by Electrodialysis

نویسندگان [English]

  • Ardalan Ganjizade
  • Seyed Nezameddin Ashrafizadeh
Department of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Produced water is one of the major drawbacks of petroleum production. Desalination is the most important step in controlling the produced water. Capability of electrodialysis in desalination of produced water was demonstrated by a sample containing a TDS of 4393 ppm using a flow rate of 0.3 L/min in an electrodialysis stack for 360 minutes. Desalination of %62 implied that this method was viable to produce required water for livestocks and agricultural uses from relatively thin produced water. To figure out the influences of feed flow rate, applied voltage, and duration of the process on the performance of electrodialysis, L9 array of Taguchi method was used to design the experiments. After conducting all designed experiments, it was concluded that the duration of the process and the applied voltage had direct relationships with the amount of separation, while there was an inverse relationship between the feed flow rate and the desalination of electrodialysis. Among the process variables, the period of the process had the most noticeable influence on the separation, while the feed flow rate had the least effect on desalination. In the vicinity of implied operating conditions the voltage of 7 V, flow rate of 0.3 L/min, and time duration of 200 min were obtained as the optimum conditions for desalination of produced water.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eletrodialysis
  • Produced Water
  • Desalination
  • Water Treatment
  • Taguchi
[1]. Igunnu T. and Chen Z., “Produced water technologies,” International Journal of Low-Carbon Technologies, 0, 1–21, 2012.##
[2]. Brunett D. B., “Potential for beneficial use of oil and gas produced water, Global Petroleum Institute, Texas Water Resources Institute, 1-11, 2004.##
[3]. Fakhru’l Razi A., Pendashteh A., Abdullah L. C., Biak D. R. A., Madaeni S. S. and Zainal Abidin Z., “Review of technologies for oil and gas produced water treatment,” Journal of Hazardous Materials, Vol. 170, pp. 530-551, 2009.##
[4]. Guerra K., Dahm K. and Dundorf S., “Oil and gas produced water and beneficial use in the western united states,” US Department of Interior Bureau of Reclamation, Science and Technology Program Report Number 157, 2011.##
[5]. Drewes J. E., “An integrated framework for treatment and management of produced water; technical assessment of produced water treatment technologies,” 1st ed., RPSEA Project, 07122-12, 2009.##
[6]. Rype J. U., “Modeling of electrically driven membrane processes,” Ph.D. Thesis, Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, 2009.##
[7]. Sadrzadeh M. and Mohmmadi T., “Sea water desalination using electrodialysis,” Desalination, Vol. 221, pp. 440-447, 2007.##
[8]. Hayes T. and Arthur D., “Overview of emerging produced water treatment technologies,” The 11th Annual International Petroleum Environmental Conference, Albuquerque, 2004.##
[9]. Sirivedhin T. and McCue J., “Reclaiming produced water for beneficial use: salt removal by electrodialysis,” Journal of Membrane Science, Vol. 243, pp. 335-343, 2004.##
[10]. USGS (United States Geological Survey Definition), Produced water data base, 2004.##
[11]. Alkhudhiri A., Darwish N. and Hilal N., “Produced water treatment: application of air gap membrane distillation,” Desalination, 309, 46–51, 2013.##
[12]. Šljukić B. and Morais A. L., Diogo M. F., Santos and César A. C. Sequeira, “Anion- or cation-exchange membranes for NaBH4/H2O2 fuel cells?,” Membranes, 2, 478-492, 21 June 2012 .##
[13]. Aquarius Technologies LTD. “Electrolytic conductivity measurement theory and application,” Aquarius Technical Bulletin, No. 8, 2005.##
[14]. Ali M. and Mnif A. “Desalination of brackish water using electrodialisys: effect of operational conditions,” Zastita Matrijala, Vol. 50, pp. 141-146, 2009.##