پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های (متان / کربن دی اکسید / نیتروژن) + TBAC + آب با ستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده

شبه‏کلاتریت‏ها ساختارهایی جدید از هیدرات‏های گازی هستند که شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گازی در آنها از هیدرات‏های کلاتریت بسیار راحت‏تر است. مدل‏های ارایه‏شده برای پیش‏بینی شرایط ترمودینامیکی شبه‏کلاتریت‏ها انگشت‏شماراند. در کار حاضر از ابزار شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چندلایه برای پیش‏بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات شبه‏کلاتریت برای سیستم‏های آب + تترا ان- بوتیل آمونیوم کلراید(TBAC) + متان/ کربن‏دی‏اکسید/ نیتروژن استفاده شده است. محدوده‏ای وسیع از داده‏های ترمودینامیکی موجود در مقالات، شامل 195 داده آزمایشگاهی، برای توسعه این مدل ترمودینامیکی و از TBAC با غلظت‌های 0 تا 18/36% وزنی برای آموزش شبکه استفاده شد. 85% از داده‏های آزمایشگاهی استفاده‏شده در این مقاله برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی توسعه‏داده‏شده به کار گرفته شد. برای آزمودن شبکه توسعه‏داده‏شده، تعدادی داده آزمایشگاهی مستقل که در آموزش شبکه از آنها استفاده نشده است به کار رفت. نتایج پیش‏بینی‏های شبکه عصبی توسعه‏داده‏شده نشان دادند که این پیش‏بینی‏ها و داده‌های آزمایشگاهی تطابقی خوب دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Semiclathrate Hydrate Dissociation Conditions by Artificial Neural Network Tools for the Systems of (Methane / Carbon Dioxide / Nitrogen) + TBAC + Water

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mohammadi 1
  • Zeinab Arabasadi 2
  • Alireza Jahangiri 3
  • Ali Asghar Yarifard 1
1 Faculty of Engineering, University of Bojnord, Iran
2 Faculty of Science, University of Bojnord, Iran
3 Faculty of Engineering, Shahrekord University, Iran
چکیده [English]

Semiclathrate hydrates are new structure of gas hydrates that dramatically promote the gas hydrate dissociation conditions, but there are few thermodynamic models to predict the semiclathrate hydrate dissociation conditions. In this research, the multi-layer perceptron artificial neural network tools were employed to predict the semiclathrate hydrate dissociation conditions for the systems of methane + TBAC + water, carbon dioxide + TBAC + water, and nitrogen + TBAC + water. A wide range of experimental data which was reported in the literature was used to develop this algorithm. Mass fraction (0 - 0.3618) TBAC aqueous solution data were utilized to train the artificial neural network. %85 of literature data points were used to train and develop the network and 15% of literature data points were used to examine the developed artificial neural networks. The predicted data by the developed artificial neural network (for the systems of methane + TBAC + water, carbon dioxide + TBAC + water, and nitrogen + TBAC + water) showed an acceptable agreement with experimental data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiclathrate Hydrates, Gas Hydrate, TBAC
  • Neural Network, Artificial Intelligence
[1]. Sloan J. E. D. and K. A. Koh., “Clathrate hydrates of natural gases,” CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008.##
[2]. Lasich M., Mohammadi A. H., Bolton K., Vrabec J. and Ramjugernath D., “On the application of binary correction factors in lattice distortion calculations for methane clathrate hydrates,” Philosophical Magazine, 94: pp. 974-990, 19 Feb 2014.##
[3]. Lasich M., Mohammadi A. H., Bolton K., Vrabec J. and Ramjugernath D ,“Phase equilibria of methane clathrate hydrates from grand canonical monte carlo simulations,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 369, pp. 1-118, 15 May 2014.
[4]. Lasich M., Mohammadi A. H. , K. Bolton, Vrabec J. and Ramjugernath D., “Influence of unlike dispersion interactions in modeling methane clathrate hydrates,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 381, pp. 108–115, 15 Nov. 2014.##
[5]. Sfaxi, I. B. A., V. Belandria, A. H. Mohammadi, Lugoa R., Richon D., “Phase equilibria of CO2+ N2 and CO2+ CH4 clathrate hydrates: experimental measurements and thermodynamic modelling,” Chemical Engineering Science, Vol. 84, pp. 602-611, 24 Dec. 2012.##
[6]. Eslamimanesh, A., S. Babaee, F. Gharagheizi, Javanmardid J., MohammadiA. H. and Richon D., “Assessment of clathrate hydrate phase equilibrium data for CO2+ CH4/N2+ water system,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 349, pp. 71-82, 15 July 2013.##
[7]. Mohammadi A. H. and D. Richon., “Clathrate hydrate dissociation conditions for the methane+ cycloheptane/cyclooctane + water and carbon dioxide + cycloheptane/cyclooctane + Water Systems,” Chemical Engineering Science, Vol. 65, pp. 3356-3361, 2010.##
[8]. Mohammadi, A. H. and D. Richon., “Equilibrium data of carbonyl sulfide and hydrogen sulfide clathrate hydrates,” Journal of Chemical & Engineering Data, Vol. 54, pp. 2338-2340, 2009.##
[9]. Mohammadi A. H. and Richon D., “Phase equilibria of clathrate hydrates of methyl cyclopentane, methyl Cyclohexane, Cyclopentane or Cyclohexane + Carbon Dioxide,” Chemical Engineering Science, 64: 5319-5322, 2009.##
[10]. Mohammadi A. H. and Richon D., “Clathrate hydrates of isopentane + Carbon Dioxide and Isopentane + Methane: experimental measurements of dissociation conditions,” Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles, 65: 879-882, 2010.##
[11]. Ngema P. T., Petticrew C., P. Naidoo, Mohammadi A. H., and Ramjugernath D., “Experimental measurements and thermodynamic modeling of the dissociation conditions of clathrate hydrates for(refrigerant+ NaCl+ Water) Systems,” Journal of Chemical & Engineering Data, 59: 466-475, 2014.##
[12]. Ngema P. T., Petticrew C., Naidoo P., Mohammadi A. H. and Ramjugernath D., “Experimental measurements and thermodynamic modeling of The dissociation conditions of clathrate hydrates for (refrigerant + NaCl + Water) Systems,” Journal of Chemical & Engineering Data, 59, 466-475, 2014.##
[13]. Hashemi H., Babaee S., Naidoo P., Mohammadi A. H. and Ramjugernath D., “Experimental Measurements and Thermodynamic Modeling of Clathrate Hydrate Dissociation Conditions for Refrigerants R116, R23 and Their Mixture R508B,” Journal of Chemical & Engineering Data, 59: 3907-3911, 2014.##
[14]. Babaee S., Hashemi H., Mohammadi A. H., Naidooa P. and Ramjugernath D., “Kinetic and thermodynamic behaviour of CF 4 clathrate hydrates,” The Journal of Chemical Thermodynamics, Vol. 81, pp. 52-59, Feb. 2015.##
[15]. Hashemi H., Babaee S., Mohammadi A. H., Naidooa P. and Ramjugernath D., “Experimental study and modeling of the kinetics of refrigerant hydrate formation,” The Journal of Chemical Thermodynamics, Vol. 82, pp. 47-52, March 2015.##
[16]. Hashemi H., Babaee S., Mohammadi A. H., Naidooa P. and Ramjugernath D., “Clathrate hydrate dissociation conditions of refrigerants R404A, R406A, R408A and R427A: experimental measurements and thermodynamic modeling,” The Journal of Chemical Thermodynamics, Vol. 90, pp. 193-198, Nov. 2015,.##
[17]. Tumba K., Hashemi H., Naidoo P., Mohammadi A. H., and Ramjugernath D., “Dissociation data and thermodynamic modeling of clathrate hydrates of ethene, ethyne and propene,” Journal of Chemical & Engineering Data, 58, pp. 3259-3264, Oct. 25 2013.##
[18]. Tumba K., Naidoo P., Mohammadi A. H., RichonD. and Ramjugernath D., “Phase equilibria of clathrate hydrates of Ethane + Ethene,” Journal of Chemical & Engineering Data, 59: 896-901, 2013.##
[19]. Tumba K., S. Babaee P. Naidoo, Mohammadi A. H. and Ramjugernath D., “Phase equilibria of clathrate Hydrates of Ethyne + Propane,” Journal of Chemical & Engineering Data, 59, pp. 2914-2919, Aug. 18, 2014.##
[20]. Tumba, K., H. Hashemi, P. Naidoo, Mohammadi A. H. and Ramjugernath D., “Phase equilibria of clathrate Hydrates of Ethyne + Propene,” Journal of Chemical & Engineering Data, 60, pp. 217-221, March 7, 2014.##
[21]. Ganji H., Manteghian M., Omidkhah M. and Mofrad H. R., “Effect of Different Surfactants on Methane Hydrate Formation Rate, Stability and Storage Capacity,” Fuel, Vol. 86, Issue 3, pp. 434-441, Febr. 2007.##
[22]. Ganji H., Manteghian M. and Mofrad H. R., “Effect of mixed compounds on methane hydrate formation and dissociation rates and storage capacity,” Fuel Processing Technology, Vol. 88, pp. 891-895, 2007.##
[23]. Mohammadi A., Manteghian M., Haghtalab A., Mohammadi A. H. and Rahmati-Abkenar M., “Kinetic study of carbon dioxide hydrate formation in presence of silver nanoparticles and SDS,” Chemical Engineering Journal, Vol. 237, pp. 387-395, Febr. 2014.##
[24]. Delahaye A., L. Fournaison S. Marinhas and and Chatti I., “Effect of THF on equilibrium pressure and dissociation enthalpy of CO2 hydrates applied to secondary refrigeration,” Industrial & Engineering Chemistry Research, 45, pp. 391-397, Nov. 8 2006.##
[25]. Jager M., De Deugd R., Peters C., de Swaan Aronsa J. and Sloan E. D., “Experimental determination and modeling of structure II hydrates in mixtures of Methane + Water + 1, 4-dioxane,” Fluid Phase Equilibria, Vol. 165, Issue 2, pp. 209-223, 25 Nov. 1999.##