کاربرد روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی استفاده از دریچه‌های هدایت بخار در عمل‏کرد سینی غربالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مقاله، یک مدل سه‏بعدی و دوفازی در چارچوب اولری- اولری برای پیش‌بینی هیدرودینامیک سینی‌ها با استفاده از نرم‏افزار CFX ارایه شده است. ابتدا هیدرودینامیک سینی غربالی شبیه‏سازی و با نتایج آزمایشگاهی داده‌های پیشین مقایسه شد. نتایج پیش‏بینی توافقی خوب با نتایج آزمایشگاهی داشتند. سپس برای بهبود الگوی جریان در سینی غربالی و از بین بردن نقاط مردابی و ساکن، از آرایش‏های گوناگون دریچه‏های هدایت بخار استفاده شد. بهترین آرایش از جنبه توزیع سرعت روی سینی، افت فشار و تشکیل حباب آرایش سینی غربالی به‏همراه 8 دریچه هدایت بخار(در گوشه‏های سینی) انتخاب شده است. مهم‏ترین عامل در طراحی دریچه‏ها نسبت سطح دهانه دریچه‌ها به کل سطح آزاد سینی تشخیص داده شد. این مشخصه بدون بعد برای آرایش هشت‏دریچه‏ای 31/14% است که این محدوده برای طراحی دریچه‏ها روی سینی‌های غربالی پیشنهاد می‌شود. سینی بهبودیافته غربالی به‏همراه دریچه‌های طراحی‏شده روی آن می‌تواند در رفع تنگناهای سینی‌های موجود و هم‏چنین طراحی‌های آینده بدون تحمیل هزینه قابل‏توجه استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CFD study of the effect of vapor directional valve on the sieve tray performance

نویسندگان [English]

  • Taleb Zarei 1
  • Rahbar Rahimi 2
1 Department of Mechanical Engineering, University of Horrmozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Department of chemical Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

In this paper, A 3D model in the Eulerian- Eulerian framework for the prediction of the two phase tray hydrodynamic with ANSYS CFX software was used. CFD of the sieve tray was validated with experimental data. Results showed  good agreement between an experimental simulation and CFD simulation. Then, to improve sieve tray performance and eliminate stagnant point on the tray, the different arrangement of the vapor directional valve was implemented. The best directional valve arrangement was 8 number valves on the sieve tray. The results show that the ratio of the vapor directional valve open area to the total hole area is an important parameter in the tray design. This dimensionless parameter for the 8 number arrangement is 14.31%. Therefore, this improved sieve tray with the optimum number directional valve can be used in the debottlenecking and future design of sieve trays.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sieve Tray
  • Vapor Directional Valve
  • CFD
  • Flow Pattern
  • Pressure Drop
[1]. Nutter E. “High capacity tray for gas-liquid contact appertus,” US Patent US005360583A, Nov 1, 1994.##
[2]. Pilling, M., M. Fischer & G. Mosca. “Tray aperatus, column with same and method of assembling and using,” US Patent, US 2007/0040289 A1, 2007.##
[3]. Rahimi, R., Zarei, A., Zarei, T., Firoozsalari, H.N. and Zivdar, M., “A computational fluid dynamics and an experimental approach to the effects of push valves on sieve trays,” In Distillation Absorption Conference, Eindhoven, pp. 407-412, 2010##
[4]. Mehta, B., K. T. Chuang & K. Nandakumar. “Model for Liquid Phase Flow on Sieve Trays,” Chemical Engineering Research and Design, Vol. 76, No. 7, pp. 843-848, 1998.##
[5]. Fischer, C. H. & J. L. Quarini. “Three-Dimensional Heterogeneous Modeling of Distillation Tray Hydraulics,” AIChE Meeting, Miami Beach, FL, 1998.##
[6]. Krishna, R., J. M. Vanbatten, J. Ellrnberger, A. P. Higler & R. Taylor. “CFD simulations of sieve tray hydrodynamics,” Trans.IChemE, Vol. 77, pp. 639-646, 1999.##
[7]. Krishna, R. V. J. M. “Modeling Sieve Tray Hydraulics Using Computational Fluid Dynamics,” Trans.IChemE., Vol. 81, pp. 27, 2003.##
[8]. Gesit, G., K. Nandakumar & K. T. Chuang. “CFD modeling of flow patterns and hydraulics of commercial-scale sieve trays,” AIChE J., Vol. 49, No. 4, pp. 910-924, 2003.##
[9]. محمدی زرغان، ش.، م. رشدی، ن. کثیری و ج. ایوک‌پور. "بررسی هیدرولیک سینی‎های غربالی با استفاده از دیدگاه حجم سیال،" پژوهش نفت، دوره 25، شماره 81، صفحات 169-180، 1394.##
[10]. Rahimi, R., M. R. Rahimi, F. Shahraki & M. Zivdar. “Efficiencies of Sieve Tray Distillation Columns by CFD Simulations,” Chem. Eng. and Technol., Vol. 29, No. 3, p. 326, 2006.##
[11]. Zarei, T., R. Rahimi & M. Zivdar. “Computational fluid dynamic simulation of MVG tray hydraulics,” Korean J. Chem. Eng., Vol. 26, No. 5, pp. 1213-1219, 2009.##
[12]. Zarei A, Rahimi R., Zarei, T. and Firoozsalari H. N., “A study on sieve tray lower operating limit,” In 50th Distillation and Absorption Conference, Eindhoven, pp. 479-484, 2010##
[13]. Zarei T., Khorshidi J., Rahimi R. and Zarei A., “Experimental study on the Conical Cap tray performance”, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 50 (2), pp. 47-52, 2017.##
[14]. Zarei T., Rahimi R., Zarei A. and Zivdar M., “Hydrodynamic characteristic of conical cap tray: experimental studies on dry and total pressure drop, weeping and entrainment,” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol. 64, pp. 17-23, 2013.##
[15]. Ostadzehi M. R., Rahimi R., Zarei T. and Zivdar M., “CFD simulation of concap tray hydrodynamics,” Journal of Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 47, pp. 39-50, 2013. ##
[16]. Zarei T., Farsiani M. and Khorshidi J., “Hydrodynamic characteristics of valve tray: computational fluid dynamic simulation and experimental studies,” Korean J. Chem. Eng., Vol. 34, pp. 150-159, 2017.##
[17]. Zarei T, Abedini E, Rahimi R, and Khorshidi J., “Computational fluid dynamics on the hydrodynamic characteristics of the conical cap tray,” Korean J. Chem. Eng., DOI: 10.1007/s11814-017-0004-6, 2017.##
[18]. Solari R. B. and Bell R. L., “Fluid flow patterns and velocity distribution on commercial-scale sieve Trays,” AIChE J., Vol. 32, p. 640, 1986.##