بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

سازند ایلام و سروک در گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی(سنومانین– سانتونین)یکی از مخازن نفتی- گازی با اهمیت در حوضه زاگرس محسوب می‌شوند. سازند ایلام دارای رخساره‌های کربناته بوده و ما بین سازندهای سروک در پایین و گورپی در بالا قرار گرفته است. سازند سروک بعد از مخزن آسماری از نظر اهمیت جایگاه دوم را دارا می‌باشد. جهت بررسی محیط‌های رسوبی، مدل رسوبی و خصوصیات مخزنی سازندهای مزبور، چهار مقطع تحت‌الارضی از این سازندها در چاه‌های C، B ،A و D میدان نفتی سعادت‌آباد انتخاب و مورد مطالعات پتروگرافی(میکروسکوپی) و پتروفیزیکی قرار گرفت. با توجه به مطالعات دقیق کمی وکیفی میکروفاسیس‌ها ونتایج حاصل از بررسی‌های کمی عناصر آلوکم، تخریبی و ارتوکم، دو محیط رسوبی برای سازند ایلام(محیط‌های شول و دریای باز) و سه محیط رسوبی برای سازند سروک (محیط‌های لاگون، شول و دریای باز) شناسایی گردید. سازند ایلام در محیط شول شامل دو رخساره ودر محیط دریای باز شامل پنج رخساره بوده و سازند سروک نیز دارای شانزده رخساره در محیط‌های لاگون، شول و دریای باز می‌باشد که حاکی از تشکیل این سازندها در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ کم شیب می‌باشند. مقایسه فاسیس‌های شناسایی شده با نمودارهای چاه‌پیمایی (گاما، سونیک، نوترون و دنسیتی) نشان‌دهنده تطبیق روند تغییرات آنها با یگدیگر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies and Sedimentary Environments Investigation at the Ilam and Sarvak Formations Reservoir in Saadat-abad Oil Field

نویسندگان [English]

  • Reza Sarmadi 1
  • Seyed Reza Mossavi Herami 2
  • Asadolah Mahboubi 2
1 Iranian Central Oil Fields Company, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Ferdowsi University of Mashad, Iran
چکیده [English]

Ilam and Sarvak formations with middle cretaceous age are (belongs to Bangestan group) one of the very important oil and gas reservoirs in the Zagros basine .Ilam formation with carbonate facies is located between sarvak formation and gurpi formation. Based on importance, Sarvak formation has second place after Asmari reservoir. Four under-ground cross sections are selected from these formations in Saadatabad oil field wells No. (A, B, C, D) for investigating studies of sedimentary environments, sedimentary models and reservoir poroperties  due to we did petrography and petrophysical studies on these formations .Based on microfacies studies and the results of orthochems, allochem and terigenous elements two sedimentary environments ((1) Shoal and (2) open marine environment) have been identified for ilam formation, and three sedimentary environments ((1) Lagoon, (2) Shoal, (3) Open marine) have been identified for Sarvak formations. Ilam formation included of two facies in Shoal environment and five facies in Open marine environment. Also, Sarvak formation has 16 facies in Lagoon, Shoal and Open marine environments , which indicates the production of the formations in a carbonat platform (a low slop carbonate ramp). The comparison between their facies and well logs (gamma ray, Sonic, Notron and Density) has shown that the their changing trends are coincident with together.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Formation
  • Sarvak Formation
  • Sedimentary Environment
  • Microfacies
  • Log
[1]. "گزارش تکمیلی چاه شماره یک میدان سعادت‌آباد"، – 1974. شرکت ملی نفت ایران.##
[2]. مهرابی ح.، رحیم‌پور بناب ر "مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول"، تابستان 91، مجله پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی.##
[3]. وزیری مقدم ح،. صفری ا،. 1382 "بررسی رخساره‌های آهکی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری سازند سروک در ناحیه سمیرم،" مجله پزوهشی دانشگاه اصفهان، 18،ص 59-74..##
[4]. وزیری مقدم ح.، غبیشاوی ع.، صیرفیان ر. "چینه‌نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند سروک در جنوب غرب فیروز آباد،" تابستان 89، مجله رخساره‌های رسوبی، سال 3، شماره 1.##
[5]. محسنی ح.، حبیبی، ا، قنواتی ک.، 1394 "ریز رخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌شناسی سکانسی و فرآیندهای دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی مارون،" فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، شماره 2 .##
[6]. Schlager W., “Carbonate sedimentary and sequence stratigraphy”,. SEPM Concepts SedimentolPaleontolser 8:200, 2005.##
[7]. Adabi M. H. and Asadi– Mehmandosti E., “Microfaciesand geochemistry of the ilamformationin the Tang– ERashid area, Izeh, SWiran”, J. Asian Earth Sci. 33, pp. 267 – 277, 2008.##
[8]. Ghabeishavi A., VazirimoghadamH.,Taheri A. and Taati F., “Microfaciesanddepositionalenvironment the cenomanian of the bangestan anticline”, Swiran: Journal of Asian Earth Science, Vol. 11, pp. 212-223, 2009.##
[9]. RahimpourBnab H., Mehrabi H., EnayatiBidgoli A. H. and Omidvar M., “Coupled imprints of tropical climate and recurring emersions on reservoir evolution of a mid – Certaceius carbonate ramp, Zagros basin”, SW Iran Cretac. Res. 37, pp. 15-34, 2012.##
[10]. Flügel E., Microfacies of Carbonate Rocks .Analysis ,Interpretation, Application. Springer Verlag, Heidelberg, 2010.##
[11]. Wright V. P. and Burchette T. P., Shallow – water carbonate environments .In : Reading HL (ed) sedimentary environments : processes , facies and stratigraphy, 3rd ed, Blackwell Science, Oxford, pp 325-394, 1996.##
[12]. Dunham R. J., “Classification of carbonaterock according to depositional texture”, in :W .E.Hom(ed.,) classification of carbonate rock, a symposium: Am Assoc. Petrol. Geolmem, J. pp. 108-121, 1962.##
[13]. Bahrami H., “Biostratigraphy andmicropaleontological  study on the cutting samples of Saadatabad # 2 at Saadatabadoil field, Interior Fars”, NIOC Exploration Directorate, 2003.##
[14]. Bahrami H. and Moghadam M. Y., PaleologSaadatabad # 2, 1382.##
[15]. Willson J. I. and Jordan C., Middle shelf environment, In P, A scholle, D .G .Bebout and C. M moore. Carbonate Depositional  Enviroment. AAPG Publications, pp, 298– 343, 1983.##
[16]. James G. A. and Waynd J. G., “Stratigraphic Nomenclature of Iranian oilconsertiu,” Area: Bulletin of the American Association of Petroleum Geologist Memoir, Vol. 49, No.12, pp. 2206-2242, 1966.##