سنتز هیدروترمال یک‏مرحله‏ای غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 و توزیع کروم روی آن به‏روش سونوشیمی برای تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‏اکسیدکربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق هیدروژن‌گیری اتان در حضور دی‏اکسیدکربن روی کاتالیست‌های کروم توزیع‏شده روی SAPO-34 به‏روش سونوشیمی و غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34، با هدف پی بردن به اثرات ماهیت پایه بر خواص فیزیکی- شیمیایی و عمل‏کردی کاتالیست و بررسی ورود فلز لانتانیوم به آن انجام شد. مانند SAPO-34، غربال مولکولی نانوساختار LaAPSO-34 به‏روش هیدروترمال یک‏مرحله‌ای با موفقیت ساخته شد و آنالیزهای XRDا، FESEMا، FTIRا، BET و EDX این امر را تایید کردند. براساس نتایج خصوصیت‏سنجی، وارد کردن فلز لانتانیوم به داخل ساختار SAPO-34، ضمن تکامل بلورینگی، سبب افزایش سطح ویژه SAPO-34 شد که توزیع بهتر ذرات کروم و مورفولوژی سطحی یک‏نواخت‌تری را به‏دنبال داشت. این خواص سطحی مناسب نانوکاتالیست سنتزی وجود ذرات کروم ردوکسی تثبیت‏شده بیش‏تر روی سطح را، در مقایسه با پایه(0.3) SAPO-34، نوید می‌دهند که به کارایی و پایداری چشم‏گیر نانوکاتالیست(0.3)Cr/LaAPSO-34 می‏انجامند. ارزیابی عمل‏کردی نمونه‌ها بیانگر کارایی قابل‏قبول نانوکاتالیست‌های سنتزی است. با تقویت SAPO-34 با فلز لانتانیوم نیز یک پایه بسیار موثر برای کاتالیست‌های کروم‏بنیان در فرآیند هیدروژن‌گیری اکسایشی ایجاد خواهد شد. مشاهده شد که نانوکاتالیست(0.3)Cr/LaAPSO-34 به‏خوبی اتان را در حضور CO2 و در دمای 700ºC، حتی پس از گذشتhr 5 از انجام واکنش، به اتیلن تبدیل می‌کند و راندمان تولید و انتخاب‌پذیری اتیلن به‏ترتیب 45 و 93% است. واضح است که حساسیت کم‏تر به غیرفعال شدن در طول مسیر انجام واکنش ناشی از اثر هم‌افزایی حضور لانتانیوم و انرژی التراسوند بر بهبود پایداری کاتالیست است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-Pot Hydrothermal Synthesis of Nanostructured LaAPSO-34 Molecular Sieve and Sono-dispersion of Cr over it Used in Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahmani
  • Mohammad Haghighi
Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz
چکیده [English]

Dehydrogenation of ethane to ethylene in the presence of CO2 has been carried out over chromium oxide catalysts sonochemically supported on parent SAPO-34 and nanostructured LaAPSO-34 molecular sieve with the aim of understanding the effects of support nature and La incorporation on the physicochemical properties and performance of catalyst. Like SAPO-34, nanostructured LaAPSO-34 with nominal Si/Al ratio of 0.3 in the gel was successfully synthesized via one-pot hydrothermal method as evidenced by XRD, FESEM, BET, EDX and FTIR techniques. Based on the characterization results, La incorporation into the framework of SAPO-34, not only complete crystallinity of SAPO-34, but increases in the surface area resulted in higher dispersion of Cr species and more uniform surface morphology. This reflects in higher content of redox Cr species stabilized in comparison with parent SAPO-34(0.3), which accounts for superior catalytic performance and stability of Cr/LaAPSO-34 (0.30) nanocatalyst. Moreover, more active sites which have been  attributed to the higher amount of OH groups for La-doped SAPO-34 were proved by FTIR analysis. By employing SAPO-34 supports, a reasonable catalytic performance was observed. Doping SAPO-34(0.3) by lanthanum metal endows a most efficient support applicable for the selective oxidative dehydrogenation process. It was found that Cr/LaAPSO-34(0.3) effectively dehydrogenated ethane to ethylene in the presence of CO2 at °700C even after 5 hrs on-stream operation, giving 45% and 93% ethylene yield and selectivity, respectively. Less sensitivity to deactivation during the course of running the reaction evidently indicated the synergism effect of lanthanum existence and ultrasound irradiation on alleviating the catalyst deactivation in ethane dehydrogenation with CO2.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • LaAPSO-34
  • Chromium
  • Dehydrogenation
  • Ethane
  • Ethylene
[1]. Cheng Y., Zhang F., Zhang Y., Miao C., Hua W., Yue Y. and Gao Z., “Oxidative dehydrogenation of ethane with CO2 over Cr supported on submicron ZSM-5 zeolite,” Chin. J. Catal., Vol. 36, No. 8, pp. 1242-1248, 2015.##
[2]. Rahmani F., Haghighi M. and Amini M., “The beneficial utilization of natural zeolite in preparation of Cr/clinoptilolite nanocatalyst used in CO2-oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene,” J. Ind. Eng. Chem., Vol. 31, pp. 142-155, 2015.##
[3]. Cavani F., Ballarini N. and Cericola A., “Oxidative dehydrogenation of ethane and propane: How far from commercial implementation?,” Catal. Today, Vol. 127, No. 1–4, pp. 113-131, 2007.##
[4]. Rodriguez M. L., Ardissone D. E., Heracleous E., Lemonidou A. A., López E., Pedernera M. N. and Borio D. O., “Oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene in a membrane reactor: A theoretical study,” Catal. Today, Vol. 157, No. 1–4, pp. 303-309, 2010.##
[5]. Zhu H., Dong H., Laveille P., Saih Y., Caps V. and Basset J. M., “Metal oxides modified NiO catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene,” Catal. Today, Vol. 228, pp. 58-64, 2014.##
[6]. Flick D.W. and Huff M. C., “Oxidative dehydrogenation of ethane over supported chromium oxide and Pt modified chromium oxide,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 187, No. 1, pp. 13-24, 1999.##
[7]. Heracleous E. and Lemonidou A. A., “Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene-Effect of promoting metal Me,” J. Catal., Vol. 270, No. 1, pp. 67-75, 2010.##
[8]. Rombi E., Gazzoli D., Cutrufello M. G., De Rossi S. and Ferino I., “Modifications induced by potassium addition on chromia/alumina catalysts and their influence on the catalytic activity for the oxidative dehydrogenation of propane,” Appl. Surf. Sci., Vol. 256, No. 17, pp. 5576-5580, 2010.##
[9]. Skoufa Z., Heracleous E. and Lemonidou A. A., “Investigation of engineering aspects in ethane ODH over highly selective Ni0.85Nb0.15Ox catalyst,” Chem. Eng. Sci., Vol. 84, pp. 48-56, 2012.##
[10]. Murgia V., Torres E. M. F.n., Gottifredi J. C. and Sham E. L., “Sol-gel synthesis of V2O5-SiO2 catalyst in the oxidative dehydrogenation of n-butane,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 312, pp. 134-143, 2006.##
[11]. Michorczyk P., Pietrzyk P. and Ogonowski J., “Preparation and characterization of SBA-1-supported chromium oxide catalysts for CO2 assisted dehydrogenation of propane,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 161, pp. 56-66, 2012.##
[12]. Michorczyk P., Ogonowski J. and Niemczyk M., “Investigation of catalytic activity of CrSBA-1 materials obtained by direct method in the dehydrogenation of propane with CO2,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 374, No. 1-2, pp. 142-149, 2010##.
[13]. Setnička M., Bulánek R., Čapek L. and Čičmanec P., “n-Butane oxidative dehydrogenation over VOX-HMS catalyst,” J. Mol. Catal. A: Chem., Vol. 344, No. 1-2, pp. 1-10, 2011.##
[14]. Madeira L. M. and Portela M. F., “Catalytic oxidative dehydrogenation of n-butane,” Catal. Rev., Vol. 44, No. 2, pp. 247-286, 2002##
[15]. Mimura N., Takahara I., Inaba M., Okamoto M. and Murata K., “High-performance Cr/H-ZSM-5 catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene with CO2 as an oxidant,” Catal. Commun., Vol. 3, No. 6, pp. 257-262, 2002.##
[16]. Zhang F., Wu R., Yue Y., Yang W., Gu S., Miao C., Hua W. and Gao Z., “Chromium oxide supported on ZSM-5 as a novel efficient catalyst for dehydrogenation of propane with CO2,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 145, No. 1-3, pp. 194-199, 2011.##
[17]. Aghamohammadi S. and Haghighi M., “Dual-template synthesis of nanostructured CoAPSO-34 used in methanol to olefins: Effect of template combinations on catalytic performance and coke formation,” Chem. Eng. J., Vol. 264, pp. 359-375, 2015.##
[18]. Askari S., Halladj R. and Sohrabi M., “Methanol conversion to light olefins over sonochemically prepared SAPO-34 nanocatalyst,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 163, pp. 334-342, 2012.##
[19]. Charghand M., Haghighi M., and Aghamohammadi S., “The beneficial use of ultrasound in synthesis of nanostructured Ce-doped SAPO-34 used in methanol conversion to light olefins,” Ultrason. Sonochem., Vol. 21, No. 5, pp. 1827-1838, 2014.##
[20]. Izadbakhsh A., Farhadi F., Khorasheh F., Sahebdelfar S., Asadi M. and Feng Y. Z., “Effect of SAPO-34›s composition on its physico-chemical properties and deactivation in MTO process,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 364, No. 1-2, pp. 48-56, 2009.##
[21]. Izadbakhsh A., Farhadi F., Khorasheh F., Sahebdelfar S., Asadi M. and Yan Z. F., “Key parameters in hydrothermal synthesis and characterization of low silicon content SAPO-34 molecular sieve,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 126, No. 1-2, pp. 1-7, 2009.##
[22]. Liu G., Tian P., Li J., Zhang D., Zhou F. and Liu Z., “Synthesis, characterization and catalytic properties of SAPO-34 synthesized using diethylamine as a template,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 111, No. 1-3, pp. 143-149, 2008.##
[23]. Liu G., Tian P., Zhang Y., Li J., Xu L., Meng S. and Liu Z., “Synthesis of SAPO-34 templated by diethylamine: Crystallization process and Si distribution in the crystals,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 114, No. 1-3, pp. 416-423, 2008##.
[24]. Tan J., Liu Z., Bao X., Liu X., Han X., He C. and Zhai R., “Crystallization and Si incorporation mechanisms of SAPO-34,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 53, No. 1-3, pp. 97-108, 2002.##
[25]. Wang T., Lu X. and Yan Y., “Synthesis of SAPO-34 from metakaolin: Crystallization mechanism of SAPO-34 and transformation processes of metakaolin,” Micropor. Mesopor. Mat., Vol. 168, pp. 155-163, 2013.##
[26]. Lisi L., Marchese L., Pastore H. O., Frache A., Ruoppolo G. and Russo G., “Evaluating the catalytic performances of SAPO-34 catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane,” Top. Catal., Vol. 22, No. 1-2, pp. 95-99, 2003.##
[27]. Marchese L., Frache A., Gatti G., Coluccia S., Lisi L., Ruoppolo G., Russo G. and Pastore H. O., “Acid SAPO-34 Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Ethane,” J. Catal., Vol. 208, No. 2, pp. 479-484, 2002.##
[28]. Nawaz Z. and Fei W., “Pt-Sn-Based SAPO-34 Supported Novel Catalyst for n-Butane Dehydrogenation,” Ind. & Eng. Chem. Res., Vol. 48, No. 15, pp. 7442-7447, 2009.##
. [29]. Nawaz Z. and Wei F., “Hydrothermal study of Pt-Sn-based SAPO-34 supported novel catalyst used for selective propane dehydrogenation to propylene,” J. Ind. Eng. Chem., Vol. 16, No. 5, pp. 774-784, 2010.##
[30]. Jiménez-López A., Rodrı́guez-Castellón E., Maireles-Torres P., Dı́az L. and Mérida-Robles J., “Chromium oxide supported on zirconium- and lanthanum-doped mesoporous silica for oxidative dehydrogenation of propane,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 218, No. 1–2, pp. 295-306, 2001.##
[31]. Zhang Y., Zhou Y., Liu H., Wang Y., Xu Y. and Wu P., “Effect of La addition on catalytic performance of PtSnNa/ZSM-5 catalyst for propane dehydrogenation,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 333, No. 2, pp. 202-210, 2007.##
[32]. Zhou R., Cao Y., Yan S.-r. and Fan K.-n., “Rare earth (Y, La, Ce)-promoted V-HMS mesoporous catalysts for oxidative dehydrogenation of propane,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 236, No. 1-2, pp. 103-111, 2002.##
[33]. شیرازی ل.، خانی ا.گ.ب.، طاهری ز.، "بررسی اثر نوع تمپلیت کاتالیست H-SAPO-34 بر تبدیل متانول به الفین‌های سبک"، مجله پژوهش نفت، دوره 21، شماره 68، صفحات 53-44، 1390.##
[34]. Debasis D. P. P., “Particle size and comparison of soft-chemically prepared nickel and copper aluminate spinels,” J. Am. Ceram. Soc., Vol. 89, No. 3, pp. 1014–1021, 2004.##
[35]. Ivanova T., Gesheva K., Cziraki A., Szekeres A. and Vlaikova E., “Structural transformations and their relation to the optoelectronic properties of chromium oxide thin films,” J. Phys.: Conf. Ser., Vol. 113, No. 1, pp. 1-5, 2008.##