تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن روی نانوکاتالیست Cr-K/TiO2-ZrO2 سنتزی به روشهای رسوبی و تلقیح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران/ مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

2 مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران/ دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق، پایه ترکیبی TiO2-ZrO2 با ترکیب 25% وزنی زیرکونیا و 75% وزنی تیتانیا به روش هم‌رسوبی سنتز گردیده و 5% وزنی Cr2O3 و 3% وزنی K2O به‌روش تلقیح بر‌روی پایه ترکیبی نشانده شده است. نمونه‌های سنتز شده با آنالیزهای XRDا،FESEMا،EDXا،BET و FTIR تعیین خصوصیات شده‌اند. با مطالعه در نتایج آنالیزها مشاهده شد که رسوب‌دهی Cr2O3 و K2O بر روی پایه ترکیبی TiO2-ZrO2 تأثیر به‌سزایی بر خواص سطحی و ساختاری و نیز فعالیت کاتالیستی آن در فرآیند هیدروژن‌گیری اکسایشی اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن به‌عنوان عامل اکسنده ملایم داشته است. نتایج حاصل از آنالیز XRD، تشکیل فازهای کریستالی TiO2 و ZrO2 را در نمونه‌های سنتز شده تأیید می‌کند. تصاویر FESEM و EDX بیانگر تولید کلوخه‌های کروی شکل یکنواخت در مقیاس نانومتری با توزیع یکنواختی از نانوذرات بر روی سطح با متوسط اندازه تقریباً nm 75 می‌باشند. آنالیز BET مؤید سطح ویژه بالا در نمونه‌های تهیه شده است.کاتالیست  Cr-K/TiO2-ZrO2 عملکرد کاتالیستی بالایی(راندمان تولید اتیلن 39% با انتخاب‌پذیری 97% در دمای 700ºC) را در این فرآیند و در حضور عامل اکسنده دی‌اکسیدکربن از خود نشان داده است که در آن Cr2O3 به‌عنوان فاز فعال با خاصیت ردوکس خود تبدیل اتان را بهبود بخشیده و K2O به‌عنوان تقویت‌کننده بازی انتخاب‌پذیری اتیلن را افزایش داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conversion of Ethane to Ethylene in the Presence of Carbon Dioxide over Cr-K/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst Synthesized via Coprecipitation and Impregnation Methods

نویسندگان [English]

  • Azadeh Talati 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Farhad Rahmani 1
1 Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran/Reactor and Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
2 Reactor and Catalysis Research Center (RCRC), Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran/Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology, Sahand New Town, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this investigation, TiO2-ZrO2 combined support with composition of 25wt% ZrO2 and 75wt% TiO2 was prepared by coprecipitation method and impregnated with 5 wt% of Cr2O3 and 3 wt% of K2O. The synthesized samples were characterized by XRD, FESEM, EDX, BET, and FTIR techniques. All characterization studies revealed that the deposition of Cr2O3 and K2O on the TiO2-ZrO2 combined support had obvious effect on the surface and structural properties and catalytic activity in the oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene by carbon dioxide as a soft oxidant. The XRD analysis confirmed the formation of crystalline TiO2 and ZrO2 in the synthesized samples. The FESEM and EDX images represented the formation of homogeneous spherical type agglomerates within the nanometer range and uniform dispersion over the surface with an average particle size of about 75 nm. The BET results depicted high surface area of synthesized samples. Cr-K/TiO2-ZrO2 catalyst exhibited high performance towards the selective conversion of ethane to ethylene in the presence of CO2 (C2H4 yield of 39% as well as 97% ethylene selectivity at 700 °C), wherein Cr2O3 improved the conversion of ethane as a redox active phase and K2O enhanced the selectivity of ethylene, acting as a basic promoter.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cr-K/TiO2-ZrO2 Nanocatalyst
  • Dehydrogenation
  • Ethane
  • Ethylene
  • Carbon Dioxide
[1]. Chen M., Xu J., Cao Y., He H.Y., Fan K. N. and Zhuang J. H., “Dehydrogenation of propane over In2O3-Al2O3 mixed oxide in the presence of carbon dioxide,” Journal of Catalysis, Vol. 272, No. 1, pp. 101-108, 2010.##
[2]. Wang S. Zhu Z. H., “Catalytic conversion of alkanes to olefins by carbon dioxide oxidative dehydrogenation-a review,” Energy & Fuels, Vol. 18, No. 4, pp. 1126-1139, 2004.##
[3]. Wang S., Murata K., Hayakawa T., Hamakawa S. and Suzuki K., “Selective oxidation of ethane and propane over sulfated zirconia-supported nickel oxide catalysts,” Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Vol. 76, No. 3, pp. 265-272, 2001.##
[4]. Ramesh Y., Thirumala Bai P., Hari Babu B., Lingaiah N., Rama Rao K.S. and Prasad P. S. S., “Oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene on Cr2O3/Al2O3-ZrO2 catalysts: The influence of oxidizing agent on ethylene selectivity,” Applied Petrochemical Research, Vol. 4, No. 3, pp. 247-252, 2014.##
[5]. Martínez-Huerta M. V., Gao X., Tian H., Wachs I. E., Fierro J. L. G. and Bañares M. A., “Oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene over alumina-supported vanadium oxide catalysts: Relationship between molecular structures and chemical reactivity,” Catalysis Today, Vol. 118, No. 3-4, pp. 279-287, 2006.##
[6]. Nakagawa K., Okamura M., Ikenaga N., Suzuki T. and Kobayashi T., “Dehydrogenation of ethane over gallium oxide in the presence of carbon dioxide,” Chemical Communications, No. 9, pp. 1025-1026, 1998.##
[7]. Choudhary V. R. and Mulla S. A. R., “Coupling of thermal cracking with noncatalytic oxidative conversion of Ethane to Ethylene,” AIChE Journal, Vol. 43, No. 6, pp. 1545-1550, 1997.##
[8]. Nakagawa K., Kajita C., Ide Y., Okamura M., Kato S., Kasuya H., Ikenaga N.o., Kobayashi T. and Suzuki T., “Promoting effect of carbon dioxide on the dehydrogenation and aromatization of ethane over gallium-loaded catalysts,” Catalysis Letters, Vol. 64, No. 2-4, pp. 215-221, 2000.##
[9]. Xu L., Liu J., Yang H., Xu Y., Wang Q. and Lin L., “Regeneration behaviors of Fe/Si-2 and Fe-Mn/Si-2 catalysts for C2H6 dehydrogenation with CO2 to C2H4,” Catalysis Letters, Vol. 62, No. 2-4, pp. 185-189, 1999.##
[10]. Mamedov E. A. and Cortés Corberán V., “Oxidative dehydrogenation of lower alkanes on vanadium oxide-based catalysts. The present state of the art and outlooks,” Applied Catalysis A: General, Vol. 127, No. 1-2, pp. 1-40, 1995.##
[11]. Solsona B., Dejoz A., Garcia T., Concepción P., Nieto J. M. L., Vázquez M. I. and Navarro M. T., “Molybdenum-vanadium supported on mesoporous alumina catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane,” Catalysis Today, Vol. 117, No. 1-3, pp. 228-233, 2006.##
[12]. Zhang X., Liu J., Jing Y. and Xie Y., “Support effects on the catalytic behavior of NiO/Al2O3 for oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene,” Applied Catalysis A: General, Vol. 240, No. 1-2, pp. 143-150, 2003.##
[13]. Shen Z., Liu J., Xu H., Yue Y., Hua W. and Shen W., “Dehydrogenation of ethane to ethylene over a highly efficient Ga2O3/HZSM-5 catalyst in the presence of CO2,” Applied Catalysis A: General, Vol. 356, No. 2, pp. 148-153, 2009.##
[14]. Ge X., Zhu M. and Shen J., “Catalytic performance of silica-supported chromium oxide catalysts in ethane dehydrogenation with carbon dioxide,” Reaction Kinetics and Catalysis Letters, Vol. 77, No. 1, pp. 103-108, 2002.##
[15]. Wang S., Murata K., Hayakawa T., Hamakawa S.,Suzuki K., “Oxidative dehydrogenation of ethane by carbon dioxide over sulfate-modified Cr2O3/SiO2 catalysts,” Catalysis Letters, Vol. 63, No. 1-2, pp. 59-64, 1999.##
[16]. Ward M.B., Lin M.J.,Lunsford J.H., “The oxidative dehydrogenation of ethane by nitrous oxide over molybdenum oxide supported on silica gel,” Journal of Catalysis, Vol. 50, No. 2, pp. 306-318, 1977.##
[17]. Mimura N., Takahara I., Inaba M., Okamoto M.,Murata K., “High-performance Cr/H-ZSM-5 catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene with CO2 as an oxidant,” Catalysis Communications, Vol. 3, No. 6, pp. 257-262, 2002.##
[18]. Valenzuela R.X., Bueno G., Cortés Corberán V., Xu Y.,Chen C., “Selective oxidehydrogenation of ethane with CO2 over CeO2-based catalysts,” Catalysis Today, Vol. 61, No. 1-4, pp. 43-48, 2000.##
[19]. Michorczyk P., Ogonowski J.,Zeńczak K., “Activity of chromium oxide deposited on different silica supports in the dehydrogenation of propane with CO2 - A comparative study,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 349, No. 1-2, pp. 1-12, 2011.##
[20]. Takahara I., Chang W.C., Mimura N.,Saito M., “Promoting effects of CO2 on dehydrogenation of propane over a SiO2-supported Cr2O3 catalyst,” Catalysis Today, Vol. 45, No. 1-4, pp. 55-59, 1998.##
[21]. Deng S., Li S., Li H.,Zhang Y., “Oxidative Dehydrogenation of Ethane to Ethylene with CO2 over Fe-Cr/ZrO2 Catalysts,” Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 48, No. 16, pp. 7561-7566, 2009.##
[22]. Deng S., Li H., Li S.,Zhang Y., “Activity and characterization of modified Cr2O3/ZrO2 nano-composite catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene with CO2,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 268, No. 1-2, pp. 169-175, 2007.##
[23]. Raju G., Reddy B.M., Abhishek B., Mo Y.-H.,Park S.-E., “Synthesis of C4 olefins from n-butane over a novel VOx/SnO2-ZrO2 catalyst using CO2 as soft oxidant,” Applied Catalysis A: General, Vol. 423-424, pp. 168-175, 2012.##
[24]. Raju G., Reddy B.M.,Park S.-E., “CO2 promoted oxidative dehydrogenation of n-butane over VOx/MO2-ZrO2 (M = Ce or Ti) catalysts”, Journal of CO2 Utilization,Vol. 5, pp. 41-46, 2014.##
[25]. Zhang Y., Zhu X., Shen K., Xu H., Sun K.,Zhou C., “Influence of ceria modification on the properties of TiO2-ZrO2 supported V2O5 catalysts for selective catalytic reduction of NO by NH3,” Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 376, No. 1, pp. 233-238, 2012.##
[26]. Raju G., Reddy B.M.,Park S.E., “Utilization of carbon dioxide in oxidative dehydrogenation reactions,” Indian Journal of Chemistry, Vol. 51A, pp. 1315-1324, 2012.##
[27]. Li K.-T., Wang C.-K., Wang I.,Wang C.-M., “Esterification of lactic acid over TiO2-ZrO2 catalysts,” Applied Catalysis A: General, Vol. 392, No. 1-2, pp. 180-183, 2011.##
[28]. Rao K.N., Reddy B.M.,Park S.-E., “Novel CeO2 promoted TiO2-ZrO2 nano-oxide catalysts for oxidative dehydrogenation of p-diethylbenzene utilizing CO2 as soft oxidant,” Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 100, No. 3-4, pp. 472-480, 2010.##
[29]. Reddy B.M., Lee S.-C., Han D.-S.,Park S.-E., “Utilization of carbon dioxide as soft oxidant for oxydehydrogenation of ethylbenzene to styrene over V2O5-CeO2/TiO2-ZrO2 catalyst,” Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 87, No. 3-4, pp. 230-238, 2009.##
[30]. Burri D. R., Choi K. M., Han S. C., Burri A. and Park S. E., “Selective conversion of ethylbenzene into styrene over K2O/TiO2-ZrO2 catalysts: unified effects of K2O and CO2,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 269, No. 1-2, pp. 58-63, 2007.##
[31]. Wang S., Murata K., Hayakawa T., Hamakawa S. and Suzuki K., “Effect of promoters on catalytic performance of Cr/SiO2 catalysts in oxidative dehydrogenation of ethane with carbon dioxide,” Catalysis Letters, Vol. 73, No. 2-4, pp. 107-111, 2001.##
[32]. Abramoff M. D., Magalhaes P. J. and Ram S. J., “Image processing with image,” Biophotonics International, Vol. 11, No. 7, pp. 36−42, 2004.##
[33]. Aghamohammadi S., Haghighi M. and Karimipour S., “A comparative synthesis and physicochemical characterizations of Ni/Al2O3-MgO nanocatalyst via sequential impregnation and Sol-Gel methods used for CO2 reforming of Methane,” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 13, No. 7, pp. 4872-4882, 2013.##
[34]. Allahyari S., Haghighi M., Ebadi A. and Hosseinzadeh S., “Ultrasound assisted Co-Precipitation of Nanostructured CuO-ZnO-Al2O3 over HZSM-5: effect of precursor and irradiation power on Nanocatalyst properties and Catalytic performance for direct syngas to DME,” Ultrasonics Sonochemistry, Vol. 21, No. 2, pp. 663-673, 2014.##
[35]. Saedy S., Haghighi M. and Amirkhosrow M., “Hydrothermal synthesis and physicochemical characterization of CuO/ZnO/Al2O3 nanopowder. part I: effect of Crystallization time,” Particuology, Vol. 10, No. 6, pp. 729-736, 2012.##
[36]. Estifaee P., Haghighi M., Mohammadi N. and Rahmani F., “CO oxidation over sonochemically synthesized Pd-Cu/Al2O3 nanocatalyst used in hydrogen purification: Effect of Pd loading and ultrasound irradiation time,” Ultrasonics Sonochemistry, Vol. 21, No. 3, pp. 1155-1165, 2014.##
[37]. Khoshbin R. and Haghighi M., “Preparation and Catalytic performance of CuO-ZnO-Al2O3/Clinoptilolite Nanocatalyst for single-step Synthesis of Dimethyl ether from Syngas as a Green Fuel,” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 13, No. 7, pp. 4996-5003, 2013.##
[38]. Aghamohammadi S., Haghighi M. and Charghand M., “Methanol conversion to light olefins over nanostructured CeAPSO-34 catalyst: Thermodynamic analysis of overall reactions and effect of template type on catalytic properties and performance,” Materials Research Bulletin, Vol. 50, pp. 462-475, 2014.##
[39]. Wang W., Yang Y., Luo H., Hu T., Wang F. and Liu W., “Ultrasound-assisted preparation of titania-alumina support with high surface area and large pore diameter by modified precipitation method,” Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, No. 7, pp. 3430-3434, 2011.##
[40]. Miller F. A. and Wilkins C. H., “Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions,” Analytical Chemistry, Vol. 24, No. 8, pp. 1253-1294, 1952.##
[41]. Wang S., Murata K., Hayakawa T., Hamakawa S. and Suzuki K., “Dehydrogenation of ethane with carbon dioxide over supported chromium oxide catalysts,” Applied Catalysis A: General, Vol. 196, No. 1, pp. 1-8, 2000.##