مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدل‌سازی و توسعه نرم‌افزار، پردیس بالادستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 گروه ترمودینامیک دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

آسفالتین از جمله برش‌های سنگین نفت خام است که رسوب آن در ستون چاه‌های نفت سبب کاهش تولید، افزایش افت فشار و در نهایت توقف جریان نفت می‌شود. تعیین زمان، مکان و مقدار دقیق تشکیل رسوب از جمله نیازهای اصلی برای طراحی برنامه تولید از چاه است. فرآیند تشکیل رسوب آسفالتین دارای سه جنبه ترمودینامیکی، سینتیکی و پدیده‌های انتقال است که مدلسازی فرآیند رسوب نیازمند شناخت دقیق این سه جنبه است. تغییر فاز آسفالتین تابعی از زمان و شرایط ترمودینامیکی آن است. از سوی دیگر حرکت نفت در ستون چاه با انتقال حرارت و افت فشار همچنین تشکیل فاز گاز همراه است. مدلسازی ترمودینامیکی فرآیند رسوب، استفاده صحیح از رابطه سینتیکی و ادغام آنها با معادلات حرکت و حرارت سبب پیچیدگی مدل‌سازی تشکیل رسوب در ستون چاه شده است. در این مطالعه داده‌های تولیدی یک چاه نفتی ایرانی در بازه زمانی 8 ساله مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا با انجام آزمایش‌های تعادل فاز و مدل ترمودینامیکی جامد، رفتار ترمودینامیکی آسفالتین مدل‌سازی شده است. سپس تغییرات دما و فشار را در چاه با استفاده از معادله حرکت و معادله انتقال حرارت مدل‌سازی شد. در نهایت علاوه بر ادغام معادلات تعادل ترمودینامیکی و انتقال، از رابطه سینتیکی به عنوان رابطه تصحیح کننده برای مدل‌سازی نتایج میدانی استفاده شد. مدل ارائه شده می‌تواند هر سه ویژگی زمان، مکان تشکیل و مقدار رسوب را به خوبی پیش‌بینی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Integrated Model for Asphaltene Deposition in Oil Well Column Simulation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zeinali Hasanvandm 1
  • Seyyed Ali Mousavi Dehghani 1
  • Farzaneh Feyzi 2
  • Reza Mosayebi Behbahani 1
1 Modeling and Software Development Group, Petroleum Exploration and Production Section, Research Institute of Petroleum Industry, Iran
2 Thermodynamics Research Laboratory, School of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, an innovative approach is presented for modeling asphaltene deposition in the well column. The presented model predicts the time, location and amount of asphaltene deposited in the well column as a function of well, fluid and reservoir properties. The model is formulated based on thermodynamic equilibrium, heat transfer, mass transfer and empirical multi-phase flow equations. Asphaltene-containing oil is sampled from an oil well suffering from periodic deposition problems. The thermodynamic behavior of the oil and depositional characteristics of asphaltene have been determined via laboratory experiments and modeled accordingly using the Peng-Robinson equation of state and the modified solid model, respectively. The pressure profile in the well column was determined based on Duns and Ross two-phase flow model. The temperature profile in the well column has been determined based on a developed model derived from field measurements. Fluid flow and heat transfer equations have been solved simultaneously based on pressure and temperature profiles in the well column. The Escobedo-and-Mansoori model which has been used for mass transfer calculations was used to evaluate the rate of asphaltene deposition onto the wellbore at various depths. The simulated and reported field values of wellhead pressure and temperature were used for evaluation of model predictions. The model had over 95.5% and 99.1% accuracy in predicting the wellhead pressure and temperature, respectively, in a time window of over three months in the studied well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphaltene
  • deposition model
  • well column
  • transport phenomena
[1]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Prefouling behavior of suspended particles in petroleum fluid flow”, Scientia Iranica, Vol. 17, Issue 1, pp. 77-85, 2010.##
[2]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Heavy-organic particle deposition from petroleum fluid flow in oil wellsand pipelines”, Petroleum Science, Vol. 7, pp. 502-508, 2010.##
[3]. Mansoori G. A., “A unified perspective on the phase behavior of petroleum fluids”, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, Vol. 2, Issue 2, pp. 141-167, 2009.##
[4]. Haskett C. E. and Tareta M. A., “A practical solution to the problem of asphaltene deposits Hassi Messaoud Field, Algeria”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 17 Issue 4, p. 387, 1965.##
[5]. Thawer R., Nicoll  D. C. and Graeme D., “Asphaltene deposition in production facilities”, Soucity of Petroleum Engineering Journal, Vol. 5 Issue 4, p. 475, 1990.##
[6]. Alkafeef S. F., Al-Medhadi F. and Al-Shammari A., “A simplified method to predict and prevent asphaltene deposition in oilwell tubing: field case”, Soucity of Petroleum Engineering Journal, Vol. 20 Issue 2, p. 126, 2005.##
[7]. Ramirez-Jaramillo E., Lira-Galeana C. and Manero O., “Modeling Asphaltene deposition in production pipelines”, Energy & Fuels, Vol. 20, pp. 1184-1196, 2006.##
[8]. Soulgani B. S., Tohidi B., Rashtchian D. and Jamialahmadi M., “Modelling of Asphaltene precipitation in well column of Iranian crudes: kuapl case study”, Canadian International Petroleum Conference, Calgary, Alberta, 2008.##
[9]. Soulgani B. S., Rashtchian D., Tohidi B. and Jamialahmadi M., “Integrated modelling methods for Asphaltene deposition in wellstring”, Journal of the Japan Petroleum Institute, Vol. 52, Issue 6, pp. 322-331, 2009.##
[10]. Friedlander S. K. and Johnstone H. F., “Deposition of suspended particles from turbulent gas streams”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 49, pp. 1151-1156, 1957.##
[11]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Asphaltene and other heavy-organic particle deposition during transfer and production operation”, in Production Operation  Symposium, SPE 29488: Oklahoma City, Oklahoma, U.S.A. 1995.##
[12]. Cleaver J. W. and Yates B., “A sub-layer model for the deposition of particles from a turbulent flow”, Chemical Engineering Science, Vol. 30, pp. 983–992, 1975.##
[13]. Beal S. K., “Deposition of particles in turbulent flow on channel or pipe walls”, Nuclear Science and Engineering, Vol. 40, pp. 1- 11, 1970.##
[14]. Shirdel M., Paes D., Ribeiro P. and Sepehrnoori K., “Evaluation and comparison of different models for asphaltene particle deposition in flow streams”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 84-85, pp. 57-71, 2012.##
[15]. Mirzayi B., Mousavi-Dehghani S. A., and Behruz-Chakan M., “Modeling of asphaltene deposition in pipelines”, Journal of Petroleum Science and Technology, Vol. 3, Issue 2, pp. 15-23, 2013.##
[16]. Maqbool T., “Understanding the kinetics of asphaltene precipitation from crude oils”, in Chemical Engineering, Ph.D Thesis,University of Michigan, 2011##
[17]. Mannistu K. D., Yarranton H. W., and Masliyah J. H., “Solubility modeling of Asphaltenes in organic solvents”, Energy Fuels, Vol. 11, Issue 3, pp. 615–622, 1997.##
[18]. Mousavi-Dehghani S. A., Mirzayi B., Mousavi S. M. H. and Fasih M., “An applied and efficient model for asphaltene precipitation in production and miscible gas injection processes”, Petroleum Science and Technology, Vol. 28, Issue 2, pp. 113-124, 2010.##
[19]. Kohse N. and Maeda O., “Modelling phase behavior including the effect of pressure and temperature on Asphaltene precipitation”, in SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Brisbane, Australia, 2000.##
[20]. Agrawal P., Schoeggl F. F., Satyro M. A., Taylor S. D. and Yarranton H. W., “Measurement and modeling of the phase behavior of solvent diluted bitumens”, Fluid Phase Equilibria, Vol. 334, pp. 51-64, 2012.##
[21]. Ting P. D., Hirasaki G. J., Chapman W. G., “Modeling of asphaltene phase behavior with the SAFT equation of state”, Petroleum Science and Technology, Vol. 21 Issue 3-4, pp. 647-661, 2003.##
[22]. Tavakkoli M., Panuganti S.R., Taghikhani V., Pishvaie M. R., Chapman W. G., “Precipitated asphaltene amount at high-pressure and high-temperature conditions”, Energy Fuels, Vol. 28, pp. 1596-1610, 2014.##
[23]. Hu Y. F., Chen G. J., Yang J. T. and Guo T. M., “A study on the application of scaling equation for asphaltene precipitation”, Fluid Phase Equilib., Vol. 171, pp. 181-195, 2000.##
[24]. Moradi S., Dabiri M., Dabir B., Rashtchian D., Emadi M. A., “Investigation of asphaltene precipitation in miscible gas injection processes: experimental study and modeling”, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Vol. 29, Issue 3, 2012.##
[25]. Danesh, A., “PVT properties of petroleum fluids”, Journal Wiley Publication: Londen, Amesterdam, 2006.##
[26]. Rachford H. H. and Rice J. D., “Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 4, Issue 10, pp. 3-19, 1952.##
[27]. Ahmed T., “Reservoir engineering handbook”, 2001, Houston, Texas: Gulf Publishing Company.##
[28]. Brill J. P. and Beggs H. D., “Two-Phase flow in pipes”, 6th ed, University of Tulsa, 1991.##
[29]. Duns H. J. and Ross N. C., “Vertical flow of gas and liquid mixtures in wells”, in 6th World Petroleum Congress, 1963.##
[30]. Hagedorn A. R. and Brown K. E., “Experimental study of pressure gradients occuring during continous two-phase flow in small diameter vertical conduits”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 17, Issue 04, pp. 475-484, 1965.##
[31]. Orkiszewski J., “Predicting two-phase pressure drops in vertical pipes”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 19, Issue 06, pp. 829-838, 1967.##
[32]. Adams J. A. and Rogers D. F., “Computer-aided heat transfer analysis”, 1973, New York: McGraw-Hill.##
[33]. Anglea C. W., Long Y., Hamza H. and Lu L., “Precipitation of asphaltenes from solvent-diluted heavy oil and thermodynamic properties of solvent-diluted heavy oilsolutions”, Fuel, Vol. 85, Issue 4, pp. 492-506, 2006.##
[34]. Escobedo J. and Mansoori G. A., “Pre-fouling behavior of suspended particles in petroleum fluid flow”, Scientica Iranica, Transactions C: Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 17, pp. 77-85, 2010.##
[35]. Burke N. E., Hobbs R. E., and Kashou S. F., “Measurement and modeling of asphaltene precipitation”, Journal of Petroleum Technology, Vol. 42 Issue 11, pp. 1440-1446, 1990.##
[36]. Lee B. I., Kesler M. G., “Improved predictions of enthalpy of fractions”, Hydrocarbon Processing, Vol. 55 Issue 3, pp. 153-158, 1976.##