ارتباط عبورپذیری و نفوذ گازهای دی‌اکسید‌کربن و متان با حجم آزاد کسری در غشاهای آمیزه‌ای پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر پایه وینیل استات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه پلیمری و پتروشیمی، پژوهشکده توسعه فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

غشاهای آمیزه‌ای از پلی (اتر- قطعه- آمید) و کوپلیمر وینیل استات/ دی‌بوتیل مالئات به‌روش ریخته‌گیری محلولی تهیه شدند. نتایج آزمون عبورپذیری گاز نشان داد که افزایش مقدار کوپلیمر وینیل استات/ دی‌بوتیل مالئات در آمیزه پلی(اتر-قطعه-آمید) باعث افزایش انتخاب‌پذیری گاز دی‌اکسید‌کربن (CO2) نسبت به گاز متان (CH4) در غشاهای تولید شده تا دو برابر مقدار اولیه شد، در حالی‌که عبورپذیری هر دو این گازها نسبت به ماتریس اولیه کاهش یافت. با محاسبه مقادیر نفوذپذیری و حلالیت گاز CO2 در غشاها، این نتیجه حاصل شد که کاهش عبورپذیری غشاء به دلیل کاهش نفوذپذیری گاز از غشای آمیزه‌ای است. برای فهم بیشتر این موضوع، مقدار حجم آزاد کسری (FFV) در ماتریس هر نمونه با استفاده از دو روش متفاوت، یک بار بدون توجه به گاز عبوری و بار دوم با در نظر گرفتن نوع گاز عبوری محاسبه و مشاهده شد که با افزایش مقدار کوپلیمر وینیل استات/ دی‌بوتیل مالئات در ماتریس، حجم آزاد ماتریس کاهش می‌یابد. ارتباط میان مقادیر محاسبه‌شده حجم آزاد ماتریس با مقادیر نفوذپذیری و عبورپذیری گازها به کمک روابط موجود برای پلیمرها برقرار گردید و مشاهده شد، داده‌های نفوذپذیری و عبورپذیری اندازه‌گیری‌شده از غشاها و مقادیر محاسبه‌شده از FFV به خوبی در روابط مربوطه صدق می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Permeation and Diffusion of Carbon Dioxide and Methane Gases with Fractional Free Volume in the Blend Membranes of Poly(ether-b-amide) and Vinyl Acetate- Based Copolymer

نویسندگان [English]

  • Morteza Khoshbin 1
  • Mahdi Abdollahi 1
  • Mahdi Abdollahi 1
  • Ghader Khanbabaei 2
1 Polymer Reaction Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Development Division of Chemical, Polymer and Petrochemical Technology, Research Institute of Petroleum Industry, (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Blend membranes based on the poly(ether-b-amide) and vinyl acetate/ dibutyl maleate copolymer were prepared via solution casting. Results of the gas permeability test showed that the selectivity of carbon dioxide gas (CO2) relative to the methane (CH4) gas in the prepared membranes increases twofold while the permeability of these gases decreases by increasing amount of vinyl acetate/ dibutyl maleate copolymer. Diffusivity and solubility of CO2 in the membranes were calculated, and it was found that decrease in permeability is due to the decrease in the diffusivity of gases in the blend membranes. To further understand this issue, fractional free volumes (FFV) of the membranes were calculated by two different methods, one without and another with considering the permeated gas from membrane. It was observed that by increasing the amount of the vinyl acetate/ dibutyl maleate copolymer in the blend membranes, FFV decreases. By equations at hand for polymers, a relationship between the FFV of membranes and diffusivity and permeability of the gases was established, and a good correlation between them was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poly(ether-b-amide)
  • Vinyl Acetate- Based Copolymer
  • Blend Membrane
  • Fractional Free Volume (FFV)
  • Carbon Dioxide
  • Methane
 
[1]. Y. Zhang J., Sunarso S., Liu and R. Wang, “Current status and development of membranes for CO2/CH4 separation: a review,” International Journal of Greenhouse Gas Control., Vol. 12, pp. 84-107, 2012.##
[2]. Shimekit B. and Mukhtar H., “Natural gas purification technologies-major advances for CO2 separation and future directions,” INTECH Open Access Publisher Croatia., Europe., 2012.##
[3]. Scholes C. A., Stevens G. W. and Kentish S. E., “Membrane gas separation applications in natural gas processing,” Fuel., Vol. 96, pp. 15-28, 2012.##
[4]. Murali R. S., Ismail A. F., Rahman M. A. and Sridhar S., “Mixed matrix membranes of Pebax-1657 loaded with 4A zeolite for gaseous separations,” Separation and Purification Technology., Vol. 129, pp. 1-8, 2014.##
[5]. Kim J. H. and Lee Y. M., “Gas permeation properties of poly (amide 6-b-ethylene oxide)– silica hybrid membranes,” Journal of Membrane Science., Vol. 193, No. 2, pp. 209-225, 2001.##
[6]. Murali R. S., Sridhar S., Sankarshana T. and Ravikumar Y., “Gas permeation behavior of Pebax-1657 nanocomposite membrane incorporated with multiwalled carbon nanotubes,” Industrial & Engineering Chemistry Research., Vol. 49, No. 14, pp. 6530-6538, 2010.##
[7]. Ha S. Y., Park H. B. and Lee Y. M., “Percolational effect of siloxane content in poly (amideimide siloxane) on the gas permeation behavior,” Macromolecules., Vol. 32, No. 7, pp. 2394-2396, 1999.##
[8]. Nafisi V. and Hägg M. B., “Development of Nanocomposite membranes containing modified Si Nanoparticles in PEBAX-2533 as a block Copolymer and 6FDA-Durene diamine as a glassy polymer,” ACS applied materials & interfaces., Vol. 6, No. 18, pp. 15643-15652, 2014.##
[9]. Bernardo P., Jansen J. C., Bazzarelli F., Tasselli F., Fuoco A., Friess K., Izák P., Jarmarová V., Kačírková M. and Clarizia G., “Gas transport properties of Pebax/room temperature ionic liquid gel membranes,” Separation and Purification Technology., Vol. 97, pp. 73-82, 2012.##
[10]. Liu S. L., Shao L. Chua M. L., Lau C. H., Wang H. and Quan S., “Recent progress in the design of advanced PEO-containing membranes for CO2 removal,” Progress in Polymer Science., Vol. 38, No. 7, pp. 1089-1120, 2013.##
[11]. Wahab M. A. and Sunarti A., “Development of PEBAX based membrane for gas separation: a review,” International Journal of Membrane Science and Technology, Vol. 2, pp. 79-91, 2015.##
[12]. Car A., Stropnik C., Yave W. and Peinemann K. V., “PEG modified poly (amide-b-ethylene oxide) membranes for CO2 separation,” Journal of Membrane Science., Vol. 307, No. 1, pp. 88-95, 2008.##
[13]. Bondar V., Freeman B. and Pinnau I., “Gas transport properties of poly (etherbamide) segmented block copolymers,” Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics., Vol. 38, No. 15, pp. 2051-2062, 2000.##
[14]. Sridhar S., Suryamurali R., Smitha B. and Aminabhavi T., “Development of crosslinked poly (ether-block-amide) membrane for CO2/ CH4 separation,” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects., Vol. 297, No. 1-3, pp. 267-274, 2007.##
[15]. Kim J. H., Ha S. Y. and Lee Y. M., “Gas permeation of poly (amide-6-b-ethylene oxide) copolymer,” Journal of Membrane Science, Vol. 190, No. 2, pp. 179-193, 2001.##
[16]. Feng S., Ren J., Li H., Hua K., Li X. and Deng M., “Polyvinyl acetate/poly (amide-12-b-ethylene oxide) blend membranes for carbon dioxide separation,” Journal of Energy Chemistry., Vol. 22, No. 6, pp. 837-844, 2013.##
[17]. Tena A., Shishatskiy S. and Filiz V., “Poly (ether–amide) vs. poly (ether–imide) copolymers for post-combustion membrane separation processes,” RSC Advances., Vol. 5, No. 29, pp. 22310-22318, 2015.##
[18]. Feng S., Ren J., Li Z., Li H., Hua K., Li X. and Deng M., “Poly(amide-12-b-ethylene oxide) /glycerol triacetate blend membranes for CO2 separation,” International Journal of Greenhouse Gas Control., Vol. 19, pp. 41-48, 2013.##
[19]. Khosravi T. and Omidkhah M., “Preparation of CO2-philic polymeric membranes by blending poly (ether-b-amide-6) and PEG/PPG-containing copolymer,” RSC Advances., Vol. 5, No. 17, pp. 12849-12859, 2015.##
[20]. Yave W., Car A., Peinemann K. V., Shaikh M. Q., Rätzke K. and Faupel F., “Gas permeability and free volume in poly (amide-b-ethylene oxide)/polyethylene glycol blend membranes,” Journal of Membrane Science., Vol. 339, No. 1-2, pp. 177-183, 2009.##
[21]. Abdollahi M., Khoshbin M., Biazar H. and khanbabaei G., “Preparation, morphology and gas permeation properties of carbon dioxide- selective vinyl acetate-based polymer/poly (ethylene oxide-b-amide 6) blend membranes,” Polymer., Vol. 121, pp. 274-285, 2017.##
[22]. Salame M., “Prediction of gas barrier properties of high polymers, Polymer Engineering and Science., Vol. 26, No. 22, pp. 1543-1546, 1986.##
[23]. Lee W., “Selection of barrier materials from molecular structure,” Polymer Engineering and Science., Vol. 20, No. 1, pp. 65-69, 1980.##
[24]. Bondi A., “van der Waals volumes and radii,” The Journal of Physical Chemistry., Vol. 68, No. 3, pp. 441-451, 1964.##
[25]. Park J. and Paul D., “Correlation and prediction of gas permeability in glassy polymer membrane materials via a modified free volume based group contribution method,” Journal of Membrane Science. Vol. 125, No. 1, pp. 23-39, 1997.##
[26]. Pixton M. and Paul D., “Gas transport properties of adamantane-based polysulfones,” Polymer, Vol. 36, No. 16, pp. 3165-3172, 1995.##
[27]. Thran A., Kroll G. and Faupel F., “Correlation between fractional free volume and diffusivity of gas molecules in glassy polymers,” Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics., Vol. 37, No. 23, pp. 3344-3358, 1999.##
[28]. Wang X. Y., Raharjo R. D., Lee H. J., Lu Y., Freeman B. and Sanchez I., “Molecular simulation and experimental study of substituted polyacetylenes: fractional free volume, cavity size distributions and diffusion coefficients,” The Journal of Physical Chemistry B., Vol. 110, No. 25, pp. 12666-12672, 2006.##
[29]. Farrokhi M., Abdollahi M. and Hemmati M., “Controlled radical copolymerization of vinyl acetate and dibutyl maleate by iodine transfer radical polymerization,” Polymer International., Vol. 63, No. 8, pp. 1494-1504, 2014.##
[30]. Gupta R. K., Kennel E. and Kim K. J., “Polymer nanocomposites handbook,” CRC Press, 2009.##
[31]. Kusuma V. A., Freeman B. D., Borns M. A. and Kalika D. S., “Influence of chemical structure of short chain pendant groups on gas transport properties of cross-linked poly(ethylene oxide) copolymers,” Journal of Membrane Science, Vol. 327, No. 1-2, pp. 195-207, 2009.##