دوره و شماره: دوره 27، 2-96 - شماره پیاپی 93، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-230 
2. مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی

صفحه 18-28

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ محمد سلطانیه؛ سعید سلطانعلی؛ علیمراد رشیدی


3. طراحی بهینه لخته‌گیر دو فاز میدان پارس جنوبی

صفحه 29-38

فرشاد عسگری؛ احسان خامه چی؛ فریبرز رشیدی


7. ‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح

صفحه 82-95

سروش مهدی زاده؛ فرهاد َشهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ میرمحمد خلیلی پور


9. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تزریق ماده قلیایی بر روی بازدهی تولید از نفت‌های آسفالتینی

صفحه 107-121

حسین دریانی داریونی؛ سیده الهه بهشتی؛ مسعود ریاضی؛ محمد رضا ملایری


15. بررسی پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن گازی شکافدار ایران

صفحه 183-195

مهدی حسن زاده؛ شهاب گرامی؛ محمدهادی پرهام وند