دوره و شماره: دوره 27، 2-96 - شماره پیاپی 93، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-230 
مدل‌سازی منحنی رخنه بستر جذب ترکیبات گوگردی از جریان پروپان و بوتان با نانوجاذب زئولیتی

صفحه 18-28

10.22078/pr.2017.766

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ محمد سلطانیه؛ سعید سلطانعلی؛ علیمراد رشیدی


‌مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند آلکیلاسیون با روش پاسخ سطح

صفحه 82-95

10.22078/pr.2017.756

سروش مهدی زاده؛ فرهاد َشهرکی؛ کیانوش رزاقی؛ میرمحمد خلیلی پور