دوره و شماره: دوره 27، 3-96 - شماره پیاپی 94، مرداد و شهریور 1396، صفحه 226-1 
ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی

صفحه 86-99

10.22078/pr.2017.795

سید محمد علی صفوی؛ مریم توکل مقدم؛ فاطمه رکابدار


ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی

صفحه 100-111

10.22078/pr.2017.783

پژمان براتی آبگرمی؛ خلیل شهبازی؛ مصیب کمری؛ محمد کمال قاسم العسگری