دوره و شماره: دوره 27، 3-96 - شماره پیاپی 94، مرداد و شهریور 1396، صفحه 226-1 
7. ساخت غشاهای PVDF/TiO2 به روش رسوب گذاری کلوئیدی

صفحه 86-99

سید محمد علی صفوی؛ مریم توکل مقدم؛ فاطمه رکابدار


8. ارزیابی عملکرد یک پایدارساز شیلی پایه آمینی جدید در سیالات حفاری پایه آبی

صفحه 100-111

پژمان براتی آبگرمی؛ خلیل شهبازی؛ مصیب کمری؛ محمد کمال قاسم العسگری