مطالعه و بررسی‌توالی‌های ماسه شیلی لایه‌ای در میادین نفتی با استفاده از مدل توماس اشتیبرو نمودارهای رایج ارزیابی مخزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت وگاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشکده علوم، دانشگاه اراک، ایران

3 اداره پتروفیزیک شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

لایه‌های نازک ماسه‌ای ما‌بین رس توانایی تولید هیدروکربن داشته واگر این لایه‌ها به‌خوبی مطالعه و بررسی شوند می‌توان هیدروکربن از آن‌ها تولید کرد. غالباً این لایه‌ها به دلیل ضخامت کم لایه و قدرت تفکیک کم ابزارهای رایج نمودارگیری ارزیابی پتروفیزیکی مخزن در روش‌های معمول ارزیابی، نادیده گرفته شده و تنها میانگین خواص این لایه‌ها محاسبه می‌شود که این باعث ایجاد خطا در پیش‌بینی میزان نفت وگاز موجود در لایه‌ها می‌گردد. برای بررسی وآنالیز بهتر این لایه‌ها وبالا بردن تولید از مخزن روش‌های مختلفی وجود دارد و با استفاده از این روش‌ها، می‌توان توالی ماسه شیلی لایه‌ای را به خوبی شناسایی کرده وخواص پتروفیزیکی آن‌ها را محاسبه نمود. در این مقاله با استفاده از مدل توماس اشتیبر و نمودارهای رایج ارزیابی مخزن  توالی‌های ماسه‌ای شیلی نازک لایه (LSS) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از ماژول Laminated Shaly Sand Analysis نرم‌افزار Geolog 2/7، مدل توماس اشتیبر بر روی لایه‌های مورد نظر اجرا شد و نتایج این مدل و نمودارهای رایج ارزیابی مخزن با استفاده از این نرم‌افزار مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج آنالیز در حالت بدون اعمال حدود برش و با استفاده از مدل توماس اشتیبر و ابزارهای رایج نمودارگیری مشاهده شد که مقادیر تخلخل برای چاه A به اندازه 5/6 % و برای چاه B به اندازه 4/5 % افزایش یافته و مقادیراشباع آب برای چاه A به اندازه 8/38 % و برای چاه B به اندازه 3/16 % کاهش یافته‌اند. در نهایت با مقایسه نتایج آنالیزها این نتیجه حاصل شد که مدل توماس اشتیبر با دقت بالاتری نسبت به نمودارهای رایج ارزیابی مخزن خواص توالی‌های ماسه شیلی نازک‌لایه را محاسبه می‌کندو در مطالعه این توالی‌ها می‌توان از این مدل استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Laminated Shaly Sand Sequences in Oil Fields Using Thomas Stieber Model and Conventional Logs

نویسندگان [English]

  • Saeed Parvizi Ghaleh 1
  • Effat Rahimi Far 2
  • Ali Kordavani 3
1 Petroleum Engineering, Department of Petroleum & Gas Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2 Department of Physics, Arak University, Iran
3 Petroleum Engineering, Petrophysist, Petrophysics Division of National Iranian South Oil Company, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Thin layers of sand within clay are capable of producing hydrocarbons in the case of being carefully analyzed. These layers are often ignored because of their low thickness and low resolution of common reservoir petrophysical evaluation logging tools in conventional methods. These tools only calculate the average properties of these layers which make a wrong prediction of amount of oil and gas in layers. There are some methods for better analysis of the layers and increasing the production of reservoir which can accurately identify thin laminated shaly sand and calculated petrophysical parameters with high precision. In this paper, laminated shaly sand layers (LSS) are studied by using Thomas Stieber model and common reservoir petrophysical evaluation logs. Thomas Stieber model is applied to the desired layer by laminated shaly sand analysis module in Geolog 7.2 software, and the results of this model and the common reservoir petrophysical evaluation logs were analyzed by using this software. According to the results of the Thomas Stieber and conventional logs’ analyses without  implementing shear cut-offs, the amount of the porosity increased 6.5 % and 5.4 % for well A and B, respectively. Also, the amount of the water saturation for well A and B decreased 38.8 % and 16.3 %, respectively. Finally, by comparing the results of the analysis, it was concluded that Thomas Stieber model calculates properties of laminated shaly sand layers more accurate than the common reservoir petrophysical evaluation logs and this model can be used to study these sequences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laminated Shaly Sand (LSS)
  • Thomas Stieber Model
  • Conventional Log
  • Petrophysical Properties
[1]. Poupon A., Clavier C., Dumanoir J., Gaymard R., and Misk A., “Log Analysis of Sand-Shale Sequences-A Systematic Approach,” Journal of Petroleum Technology, Vol. 22, July, 1970, pp. 867-881, 1970.##
[2]. Passey G. R., Dahlberg K. E., Sullivan K. B., Yin H., Brackett R. A., Xiao Y.H., and Guzman-Garcia A. G,. “Petrophysical evaluation of hydrocarbon pore thickness in thinly bedded clastic reservoirs,” AAPG Archie Series, No.1, Tulsa, 2006.##
[3]. Vielma M. and Vandini R., “Hydrocarbon reserves and production increment in laminated sand/shale reservoir from 3D resistivity measurements, image logs and magnetic resonance technology,” SPE 107689, Argentina, pp. 1-9, 15-18 April 2007.##
[4]. Minh Ch. C., and Sundararaman P., “Nuclear –magnetic– resonance petrophysics in thin sand/shale lamination,” SPE 102435, June 2011, pp 223- 238.##
[5]. Tabanou J. and Antoine J., “Method and apparatus for detecting and quantifying hydrocarbon bearing laminated reservoirs on a workstation,” United States Patent 5461562, Schlumberger Technology Corporation and Houston, Tex, Oct. 24, 1995.##
[6]. “LSSA Technical Reference,’’ Rock and Fluid Canvas, 3rd ed., 2007, pp. 1-9.##
[7]. Memari A., “Evaluation of surface subsidence in one of Iran›s oil fields using INSAR1 technique,” American Journal of Oil and Chemical Technologies, 19-17, 2013.##
[8]. Ichara M. J. and Cannon D. E., “The effect of perforating on the performance of shale-laminated and cross bedded formations,” SPE 16205, Oklahoma, March 8-10. 1987##
[9]. پرویزی قلعه س. و کردوانی ع.، " بررسی روش‌های شناسایی و تخمین خواص پتروفیزیکی ماسه‌های شیلی لایه‌ای (LSS)،" پروژه بنیاد ملی نخبگان ، شرکت مناطق نفتخیز جنوب، بخش مهندسی نفت اداره پتروفیزیک، 1394.##