دوره و شماره: دوره 27، 4-96 - شماره پیاپی 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1-180 
5. بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی

صفحه 60-70

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ رضا رضایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ علی کدخدائی ایلخچی