مطالعه تاثیر مدت زمان تزریق اولیه، پدیده انتشار و نفوذ مولکولی بر اختلاط گاز پایه و عملیاتی در فرآیند ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک مخزن نیتروژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، مرکز تحقیقاتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

با توجه به روند رو به افزایش مصرف گاز طبیعی در جهان، ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز به‌عنوان روشی جهت برطرف کردن مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضای گاز به خصوص در فصول سرد سال امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. در مخازنی که جهت ذخیره‌سازی گاز استفاده می‌شوند، تهیه و تزریق گاز پایه بیشترین هزینه عملیات ذخیره‌سازی را در بر می‌گیرد. حضور گاز پایه جهت حفظ فشار مخزن در طول سیکل تولید و همچنین تضمین دبی تحویل‌پذیری مناسب، ضروری می‌باشد. از آنجا که ارزیابی اقتصادی پروژه‌های ذخیره‌سازی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، اخیراً استفاده از مخازن گازی کم کیفیت از جمله مخازن نیتروژنی جهت پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، گاز در جای کم کیفیت مخزن به‌عنوان گاز پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر نه تنها منجر به تأمین دبی تولید بیشتر از مخزن در طول سیکل‌های تولید می‌گردد، بلکه هزینه تهیه و تزریق گاز پایه را نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. با این حال، مسئله اختلاط گاز کم کیفیت مخزن و گاز طبیعی تزریقی وجود دارد که این پدیده در صورت انتخاب استراتژی مناسب تولید می‌تواند به‌خوبی کنترل گردد. در این مطالعه، یک مخزن متروکه گازی که قسمت عمده ترکیب آن را نیتروژن تشکیل می دهد (85 درصد مولی نیتروژن) جهت اجرای عملیات ذخیره‌سازی گاز طبیعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و تاثیر مدت زمان تزریق اولیه و به تبع آن حجم گاز طبیعی تزریقی اطراف چاه و همچنین عوامل تأثیر‌گذار بر میزان اختلاط در مقیاس مولکولی (پدیده انتشار و نفوذ مولکولی) بر روی کیفیت گاز تولیدی بررسی می‌گردد
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on Effects of Initial Injection Period, Dispersion, and Diffusion Phenomena on Mixing of Base and Working gas during Natural Gas Storage in a Nitrogen Reservoir

نویسندگان [English]

  • Negar Ansari 1
  • Masood Riazi 1
  • Seyyd Shahabodin Ayatollahi 2
1 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Iran
2 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the growing consumption of natural gas in the world, underground natural gas storage (UGS), as a way to cope with the imbalance of gas supply and demand especially during cold seasons, seems to be really indispensable. The largest part of investment in a UGS plan development is allocated to providing cushion gas; this gas is required to maintain reservoir pressure during withdrawal cycles and insure adequate deliverability rate. Since economic evaluation of gas storage projects is of great significance, recently implementing UGS in low quality gas reservoirs such as nitrogen reservoirs has become highlighted. In such a case, reservoir low quality gas will be used as cushion and not only it leads to a higher production rate but also it considerably reduces the cost of preparing and injecting cushion gas into the reservoir. However, there may be a problem related to mixing between reservoir low quality gas and natural injecting gas; this phenomenon shall be effectively controlled by choosing the suitable production strategy. This study investigates underground natural gas storage in an abandoned gas reservoir which mainly consists of nitrogen (%85 Nitrogen). The effect of initial injection period and therefore total injection volume around the well, as well as the factors affecting the extent of mixing between reservoir’s low quality gas and injected natural gas in molecular scale such as diffusion and dispersion will be investigated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Gas Storage
  • Mixing of Cushion Gas and Working Gas
  • Molecular Diffusion
  • Dispersion
  • Low Quality Gas Reservoirs
[1]. Stopa J. and Rychlicki S., “Technical and economic performance of the underground gas storage in low quality,” Gas Reservoirs,” 2012.##
[2]. Wang X. and Gas X., “Advanced natural gas engineering,” University of Houston, Copyright at 2009 Gulf Publishing Company.##
[3]. Katz D. L., Cornell D., Var J. H., Kobayashi R. and Elenbaas J. L., “Handbook of Natural Gas Engineering,” 1st ed., McGraw Hill. 1959.##
[4]. Hopper J. M. and Foutch J. H. “The role of gas storage in the energy value Chain,” Jefferies & Co. Presentation, 2007.##
[5]. Ozturk B., “Simulation of depleted gas reservoir for underground natural gas storage,” M.Sc. Thesis, Middle East Technical University, 2004.##
[6]. Katz D. L. and Tek M. R., “Overview of underground storage of natural gas,” SPE Paper 9390, Presented at  SPE  Annual Fall Technical Conference in Dallas, TX, 1980##
[7]. Azin R., Malakooti R., HelalizadehA. and Zirrahi M., “Investigation of underground sour gas storage in a depleted gas reservoir,” Oil & Gas Science and Technology, Vol. 69, No. 7, pp. 1227-1236, 2013.##
[8]. Tek M. R., “Underground storage of natural gas,” Gulf  publishing Company, 1987.##
[9]. Wallbrecht J., “Storage study 2003-2006, trends in the UGS business,” Presented at 23rd World Gas Conference, 2006.
[10]. Tek M. R., “Natural gas underground storag, inventory and deliverability,” Pennwell Books, 1996.##
[11]. Foh S. E., Misra B. M., LaBaune F. and Molinard J. E., “Field Implementation plan for inert base gas use in underground storage fields in the united states,” Final Report prepared for the Gas Research Institute under GRI Contract No. 5086-271-1364, GRI Report No. GRI-90/0080, December 1990.##
[12]. Lewin and Associates, Incorporated, “Economic feasibility of inert cushions in underground gas storage,” Final Report prepared for the U.S. Department of Energy under DOE Contract No. DE-AC01-79-RA- 33068, September 1980. ##
[13]. Huff R. V. and Walker C. J., “Feasibility of inert gas cushions in gas storage,” U.S. Department of the Interior Bureau of Mines, No. RI6534, Washington DC, 1964.##
[14]. Laille J. P., Molinard J. E. and Wents A., “Inert gas injection as part of the cushion of the underground storage of saint-clairsur- epte,” Paper No. SPE 17740 Presented at the Gas Technology Symposium, Dallas, June 1988.##
[15]. Berger L. C. and Arnoult J. P., “Production of inert gas for partial replacement of natural gas trapped in an underground aquifer storage reservoir,” SPE 19089, Presented at the SPE Gas Technology Symp., Dallas, TX, June 7–9, 1989.##
[16]. Carriere J. F., Fasanino G. and Tek M. R., “Mixing in underground storage reservoirs,” Paper No. SPE 14202 Presented at the 60th Annual Technical Conference and Exhibition of SPE of AIME, Las Vegas, September 22-25, 1985.##
[17]. Labaune F. and Knudsen J. E., “Inert gas in tonder aquifer storage: a complete preliminary computer study,” SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas,1987.##
[18]. De.Moegen H., H. H. Giouse, “Long-term study of cushion gas replacement by inert gas,” SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, 1989.##
[19]. Laille J. P. and Coulomb C., “Underground storage in cerville-velaine, France: a case history in conversion and inert gas injection as cushion substitute,” SPE 15588. Presented at SPE 61st Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, LA, October 5–8, 1986.##
[20]. Laille J. P., Molinard J. E. and Wents A., “Inert gas injection as part of the underground storage of Saint-Clair-Sur-Epte, France,” SPE 17740. Presented at SPE 64th Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, TX, October 8–11,1989.##
[21]. CIPC/SPE Gas Technology Symposium Conference, Calgary, Alberta, Canada, (http://www.storengy.com/en/aboutstorengy/facilities/saint-illiers-la-ville.html), 2008.##
[22]. Stephen E Foh. “The Use of Inert Gas as Cushion Gas in Underground Storage: Practical and Economical Issue,” Presented at Gas Supply Planning and Management Conference, Chicago., 1991.##
[23]. Szott Wieslaw, “Simulation Studies of Gas-Gas Mixing Processes in Wierzchowice Underground Gas Storage Reservoir,” Poland, 2012.##
[24]. Stopa, J., Rychlicki S. “Technical and Economic Performance of the Underground Gas Storage in Low Quality Gas Reservoirs,” 2012.##
[25]. Kilincer Nilufer., Gumrah Fevzi., “A numerical simulation on mixing of inert cushion gas with working gas,” in an Underground Gas Storage Reservoir, Vol. 22, 2000 - Issue 10, pp. 869-879, Oct. 2010.##
[26]. Schlumberger (2004) Eclipse Reference Manual.##
[27]. Peng D.Y., Robinson D.B. A new Two-Constant Equation of State, Ind. Eng. Chem. Fundam. Vol. 15, pp. 59-64, 1976.##
[28]. Cussler E.L. “Diffusion and mass transfer in fluid systems,” 3th ed., Cambridge University, 2009.##
[29]. Zhangxing Chen. “Investigation of compositional grading in petroleum reservoirs,” University of Calgary##
[30]. Fick, A., Phil. Mag. and Jour. Sci. “On Liquid Diffusion,” Vol. 10, pp. 31-39, 1855.##
[31]. Sigmund, P. M. “Prediction of Molecular Diffusion at Reservoir Conditions: Part I,” The Journal of Canadian Petroleum, pp. 48-57, 1976.##
[32]. M.R. Riazi, C.H Whitson. “Estimating diffusion coefficients of dense fluids,” Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 32, pp. 3081-3088, Department of Petroleum Engineering, Norwegian Institute of technology, University of Trond heim, N 7034 Trondheim, Norway, 1993.##
[33]. F. V da silva and P. Belery. Petrofina S.A. “Molecular Diffusion in Naturally Fractured Reservoirs: A Decisive Recovery Mechanism,” SPE 1989.##
[34]. Cunningham R. E. and Williams R. J. J., “Diffusion in gases and porous media,” Argentina, 1980.##
[35]. Kumar, A. and Kimbler, O. K., “The Effect of Mixing and Gravitation_ Segregation Between Natural Gas and Inert Cushion Gas on the Recovery of Gas from Horizontal Storage Aquifers,” Paper No. SPE 3866 Presented at the Northern Plains Section Regional Meeting, Omaha, May 18-19, 1972.##
[36]. A.T. Grogan, V.W Pinczewski, “Diffusion of CO2 at Reservoir Conditions: Models and Measurements,” SPE Reservoir Engineering, 1988.##