بررسی لایه‌های زغالی درون ماسه‌سنگ‌های گازی میدان ویچررنج واقع درحوضه پرت، استرالیای غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دپارتمان مهندسی نفت، دانشگاه کرتین استرالیا

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، ‌دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده

ماسه‌سنگ‌های مخزن گازی میدان ویچررنج در حوضه پرت به‌عنوان بخشی از مخازن نامتعارف، متشکل از ماسه‌سنگ، سیلتستون، شیل و میان لایه‌های نازک زغالی هستند که در یک سیستم رودخانه مئاندری تشکیل شده‌اند. میان لایه‌های نازک زغالی در تناوب با رسوبات دانه‌ریز سیلتی و شیلی به‌عنوان منشاء گاز درون این ماسه سنگ‌ها محسوب می‌شوند. در این مطالعه با هدف شناسایی این میان لایه‌های زغالی براساس مشخصه‌های لاگ آنها، لاگ‌های پرتو گاما، چگالی و صوتی یک چاه در میدان مورد مطالعه در تطابق با مشخصه‌های مغزه بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد که این واحدها به‌طورکلی با مقادیر لاگ چگالی پایین، لاگ صوتی بالا و گامای متوسط نسبت به دیگر واحدهای سنگی مخزن (ماسه‌های تمیز، ماسه‌های شیلی و شیل) مشخص می‌شوند. با توجه به نازک لایه بودن و نیز همراهی و تناوب واحدهای زغالی با رسوبات دانه‌ریز شیلی سیلتی، مقادیر لاگ گاما و لاگ صوتی آنها تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته و دارای همپوشانی با سایر واحدهای سنگی است. لذا در مطالعه آنها لاگ چگالی پاسخ مطمئن‌تری را فراهم می‌کند. همچنین در مطالعات مخزنی میدان بهتر است که این واحدها برای تفکیک‌پذیر بودن به‌صورت توالی‌های نازک زغال‌دار در نظر گرفته شوند. از نتایج این مطالعه می‌توان در ارزیابی دقیق‌تر ویژگی‌های پتروفیزیکی و مطالعات چینه‌نگاری سکانسی ماسه‌سنگ‌های مخزنی میدان استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Coal Beds within Gas Sandstones of Whicher Range Field in the Perth Basin, Western Australia

نویسندگان [English]

  • Rahim Kadkhodaie Ilkhchi 1
  • Reza Rezaee 2
  • Sayyed Reza Moussavi Harami 3
  • Ali Kadkhodaie Ilkhchi 4
1 Petroleum Geology Department, Research and Development in Upstream Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
2 Department of Petroleum Engineering, Curtin University, Australia
3 Faculty of Science, Geology Department, Ferdowsi University of Mashhad
4 Earth Science Department, Faculty of Natural Science, University of Tabriz
چکیده [English]

Gas reservoir sandstones of the Whicher Range field in the Perth Basin, as a part of unconventional reservoirs, consist of sandstone, siltstone, shale and thin coal interlayers which have been developed in a meandering river system. Thin inerlayers of coal intercalated with fine grained silt and shale sediments are considered as the gas sources within the sandstones. In this study, in order to recognize these coals interlayers based on their well log characteristics, gamma ray, density and sonic logs in one well of the studied field in concordance with core properties were investigated. The results show that these units generally are characterized with low density log, high sonic and medium gamma ray values in comparison with the other reservoir units (i.e., clean sands, shaly sands, shales). Regarding the thin layering attitude and also the association and intercalation of the coal units with fine grained shaly and silty sediments, their gamma and sonic values have been to some extent affected, and have overlapping with the other reservoir rock units. Therefore, density log provides more reliable responses for their study. Also, in reservoir studies of the field for their differentiation, it is better to consider these units as thin coal bearing intervals. The results of this study can be used in the more exact evaluation of petrophysical properties, and sequence stratigraphy studies of the reservoir sandstones in the field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Sandstones
  • Coal Interlayers
  • Well Logs
  • Whicher Range Field
  • Perth Basin
[1]. Ayers Jr. W. B., “Coalbed gas systems, resources, and production and a review of contrasting cases from the San Juan and Powder River basins,” AAPG Bulletin, Vol. 86, No. 11, pp.1853-1890, 2002.##
[2]. Montgomery S. L., Barker C. E., Seamount D., Dallegge T. A. and Swenson R. F., “Coalbed methane, Cook Inlet, south-central Alaska: A potential giant gas resource,” AAPG Bulletin, Vol. 87, No. 1, pp.1-13, 2003.##
[3]. Zhang E., Hill R. J., Katz B. J. and Tang Y., “Modeling of gas generation from the Cameo coal zone in the Piceance Basin, Colorado,” AAPG Bulletin, Vol. 92, No. 8, pp. 1077-1106, 2008.##
[4]. Deisman N., Gentzis T. and Chalaturnyk R. J., “Unconventional geomechanical testing on coal for coalbed reservoir well design: The Alberta Foothills and Plains,” International Journal of Coal Geology, Vol. 75, pp. 15-26, 2008.##
[5]. Karacan C.Ö., “Reservoir rock properties of coal measure strata of the Lower Monongahela Group,” Greene County (Southwestern Pennsylvania), from methane control and production perspectives,” International Journal of Coal Geology, Vol. 78, pp. 47-64, 2009.##
[6]. Petersen H. I., Lindström S., Nytoft H. P. and Rosenberg P., “Composition, peat-forming vegetation and kerogen paraffinicity of Cenozoic coals: Relationship to variations in the petroleum generation potential (Hydrogen Index),” International Journal of Coal Geology, Vol. 78, No.2, pp. 119-134, 2009.##
[7]. Tang X., Zhang J., Shan Y. and Xiong J., “Upper Paleozoic coal measures and unconventional natural gas systems of the Ordos Basin, China,” Geoscience Frontiers, Vol. 3, No. 6, pp. 863-873, 2012.##
[8]. Petersen H. I., Lindström S., Therkelsen J. and Pedersen G. K., “Deposition, floral composition and sequence stratigraphy of uppermost Triassic (Rhaetian) coastal coals, southern Sweden,” International Journal of Coal Geology, Vol. 116-117, pp.117-134, 2013.##
[9]. Towler B., Firouzi M., Underschultz J., Rifkin W., Garnett A., Schultz H., Esterle J., Tyson S. and Witt K., “An overview of the coal seam gas developments in Queensland,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 31, pp. 249-271, 2016.##
[10]. “Geological Survey of Western Australia and Petroleum and Royalties Division,” Summary of petroleum prospectivity, Western Australia 2007: Bonaparte, Bight, Canning, Officer, Perth, Northern Carnarvon, and Southern Carnarvon Basins: Western Australia Geological Survey,” p. 32, 2007.##
[11]. Owad-Jones D. and Ellis G., “Atlas of petroleum fields, onshore Perth Basin,” Petroleum Division, DMEWA, Vol. 1, p.122, 2000.##
[12]. Cadman S. J., Pain L. and Vuckovic V., “Perth Basin, W.A., Australian Petroleum Accumulations,” Report 10, p.116, Bureau of Resource Sciences, Canberra, 1994.##
[13]. Crostella A. and Backhouse J., “Geology and petroleum exploration in the central and southern Perth Basin: Western Australia Geological Survey,” Report 57, p. 85, 2000.##
[14]. Marshall J. F., Lee C. S., Ramsay D. C. and Moore A. M. G., “Tectonic controls on sedimentation and maturation in the offshore north Perth Basin,” Australian Society of Exploration Geophysicists Journal, Vol. 29, pp. 450-465, 1989.##
[15]. Mory A. J. and Iasky R. P., “Stratigraphy and structure of the onshore northern Perth basin,” Western Australia: Western Australia Geological Survey, Report No. 46, pp. 101, 1996.##
[16]. Quaife P., Rosser J. and Pagnozzi S., “The structural architecture and stratigraphy of the offshore northern Perth Basin,” Western Australia. In: Purcell, P.G, Purcell, R.R. (Eds.), The Sedimentary Basins of Western Australia, Proceedings of Petroleum Exploration Society of Australia Symposium. Petroleum Exploration Society of Australia, pp. 811-822, 1994.##
[17]. Manifold C., Dholkawala Z., Skinner M., Braddock J. and Tamke R., “Tight Gas, a Western Australian perspective,” SPE NEWS, pp. 17-21, 2009.##
[18]. Ingrid Campbell, Lakes Oil, “An overview of Tight Gas Resources in Australia,” Petroleum Exploration Society of Australia NEWS, pp. 95-100, 2009.##
[19]. Sharifzadeh A., “Tight-gas resources in the Northern Perth Basin,” Petroleum W.A Magazine, pp. 41-44, 2008.
[20]. Kadkhodaie-Ilkhchi R., Rezaee R., Moussavi Harami R. and Kadkhodaie-Ilkhchi A., “Analysis of the Reservoir Electrofacies in the Framework of Hydraulic Flow Units in the Whicher Range Field, Perth Basin,” Western Australia, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 111, pp.106-120, 2013.##
[21]. Le Blanc Smith G. and Kristensen S., “Geology and Permian coal resources of the Vasse River Coalfield, Perth Basin,” Western Australia, Western Australia Geological Survey, Record 1998/7, pp. 49, 1998.##
[22]. Folk R. L., Andrews P. B. and Lewis D. W., “Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand,” New Zealand Journal of Geology and Geophysics,Vol.13, pp. 937-968, 1980.##
[23]. Kadkhodaie Ilkhchi R., Moussavi Harami Rezaee R., and Kadkhodaie Ilkhchi A., “An Integrated Rock Typing Approach for Unraveling the Reservoir Heterogeneity of Tight Sands in the Whicher Range Field of Perth Basin, Western Australia,” Open Journal of Geology, Vol. 4, pp. 373-385, 2014.##
[24]. Playford P. E., Cockbain A. E. and Low G. H., “Geology of the Perth Basin,” Western Australia, Geological Survey of Western Australia Bulletin, Vol. 124, pp. 311, 1976.##
[25]. Amity Oil Limited, “Well completion report, Whicher Range-5,” Report No. AYO 519, p. 73, 2004.##
[26]. Saha S. and Corbin S., “Coaly sandstones: reservoir evaluation problems and solutions,” SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, DOI 10.2118/68663-MS, 2001.##
[27]. Orsini C. and Rezaee R., “Depositional Systems: Sequence stratigraphy frameworks and geological modeling of fluvial bodies, Western Australian energy research alliance,” Report 112, pp. 409, 2012.##